Sijainti: Pääsivu / Kannanotot

Kannanotot

Espyyn kannanotot kuten lausunnot, muistutukset ja valitukset kaavoihin ja muihin suunnitelmiin.

Vuosi 2018

 

12.6.2018 Mielipide Skatanniemen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 450500

7.6.2018 Kaupunginhallitukselle: Aloite kaupungin metsänhakkuiden jäädyttämiseksi Espoon pohjois- ja keskiosan alueella yleiskaavan valmistelun ajaksi. PDF

6.6.2018 KHO:lle: Valituslupahakemus ja valitus Espoon Kalajärvenkallioiden asemakaavaa koskevassa asiassa. Espoon ympäristöyhdistys ja SLL:n Uudenmaan piiri.

6.6.2018 HHO:lle: Muutoksenhaku Espoon Tiistinlaakson asemakaavaa koskevasta liito-oravan poikkeusluvasta. Espoon ympäristöyhdistys ja SLL:n Uudenmaan piiri.

3.5.2018 Mielipide Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta sekä sen valmisteluaineistoista. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry ja Espoon ympäristöyhdistys ry. 3.5.2018. Koko mielipide liitteineen PDF

  • Alkuperäisaineisto toimitettiin kahdessa osassa: Mielipide + liite 1 ja liite 2 3.5. PDF  + Täydennys 15.5.: liitteeseen 1 kartta PDF ja kohta 57 liitteeseen 2 XLSX
  • Lisäksi verkossa Liite 4 Pohjoiset arvometsät -esitys linkki

2.5.2018 Kannanotto ulkoilureittihankkeeseen “Keskuspuisto II ladun- ja ulkoilureitin puistosuunnittelu alueilla Harmaaselkä-Pirttiharju-Joukinpelto-Nauriskaski" PDF

6.4.2018 Muistutus Kirkkojärvenpuiston (613500) asemakaavaehdotuksesta PDF

20.3.2018 Mielipide Kyytimäen (512100 ) asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta PDF

Vuosi 2017

 

22.12.2017 Kaupunkitekniikan keskukselle: Lausunto Träskändan alueen metsänhoitosuunnitelmasta vuosille 2018-2028 (PDF)

4.12.2017 Teknisellle lautakunnalle: Espoon luonnonhoidon toimintamallissa vakavia puutteita. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Espyy. PDF

17.10.2017 Kaupunkisuunnittelukeskukselle: Kannanotto Keskuspuisto II reittien ja porttien puistosuunnitelmaan alueella Vantinlaakso – Kaskimetsä (PDF) (LIITE 1)

13.9.2017 Huomautus maisematyölupaan (2017-1306) Leppävaaraan Sotatuomarinpuiston ja Kenttäpäällikönpuiston alueella (PDF)

12.9.2017 Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle: Muistutus kaavasta, JOKISILTA 613900, 358/2016 (PDF)

12.9.2017 Muistutus Bergön osayleiskaavaehdotuksesta (450 300) (PDF)

12.9.2017 Muistutus asemakaavaehdotuksesta MIILUKORPI II, 631900 (PDF) (LIITE)

1.9.2017 Lausunto Espoon kaupungin metsätyöohjelmasta 2017-2018 (PDF)

21.7.2017 Valitus Espoon Kalajärvenkallion asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymisestä (PDF), Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa.

18.5.2017 Kaupunkisuunnittelulautakunnalle: Muistutus Latokaskenniityn (432100) asemakaavaehdotuksesta (PDF)

5.5.2017 Kaupunkisuunnittelulautakunnalle: Muistutus Ruukinranta-Tarvaspää asemakaavaehdotuksesta (250 100) PDF

5.5.2017 Kaupunkisuunnittelulautakunnalle: Muistutus Puustellinkallion asemakaavaehdotuksesta (110 516) PDF

6.3.2017 Tekniselle keskukselle: Aloite Espoon metsätyöohjelman 2017 luonto-, virkistys- ja maisema-arvoille
aiheuttamien haittojen minimoimiseksi PDF

7.2.2017 Kaupunkisuunnittelulautakunnalle: Mielipide Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaavaehdotuksesta PDF

7.2.2017 Kaupunkisuunnittelukeskukselle: Muistutus Lahdenpohjan asemakaavaehdotuksesta (221800) PDF

Vuosi 2016

 

24.11.2016 Helsingin Hallinto-oikeudelle:  Muutoksenhaku Espoon Finnoon osayleiskaavasta (kaupunginvaltuuston päätös 17.10.2016, 144 §) Tiivistelmä. PDF
21.11.2016 Mielipide Säterinkallionkulman (Linnoitustie, 118 000) asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta PDF

31.10.2016 Kaupunkisuunnittelukeskukselle: Muistutus Pakankylän kartanon kaavaehdotuksesta PDF

19.10.2016 Lausunto Friisinkallion luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta PDF


3.10.2016 Kaupunkisuunnittelukeskukselle: Mielipide Telaniityn asemakaavan (231700) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta PDF


30.9.2016 Muistutus luonnontieteellisten tietojen ajantasaistamisesta Natura-alueella FI0100092 Matalajärvi, Espoo. Muistutus PDF ja liite XLS

13.9.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunnalle: Mielipiteet Espoonkartanon alueen asemakaavaehdotuksista (4 kpl):
  • Finsinmäki 512600 PDF
  • Espoonkartanonmäki 512500 PDF
  • Mynttilä 512400 PDF
  • Holken 512300 PDF
  • Liitteet: Liite 1 PDF ja liite 2 PDF ovat yhteisiä em. mielipiteille

13.9. kaupunkisuunnittelulautakunnalle: Mielipide Muuttolinnunmäki I:n (pohjoinen osa) asemakaavaehdotuksesta 117800 PDF

26.8.2016 Ympäristölautakunnalle: Mielipide Rudus Oy:n ympäristölupahakemukseen PDF

4.8.2016 Helsingin hallinto-oikeudelle: Muutoksenhaku Espoon kaupunginhallituksen päätöksestä (20.6.2016) hyväksyä Puustellinmäen asemakaavan muutos (110517). PDF

14.4.2016 Huomautus Keskuspuisto I:n maisematyöluvasta 2016-334-T PDF


30.3.2016 Huomautus Espoon Keskuspuiston ja lähialueiden maisematyöluvasta 2016-244-T PDF


22.3.2016 Kaupunkisuunnittelukeskukselle: Mielipide Eestinkallion asemakaavaehdotuksesta

25.1.2016 Mielipide Espoon saariston osayleiskaavaluonnoksesta, alue 830500 PDF

 

Vuosi 2015

 

7.12.2015  Tekniselle keskukselle: Lausunto Espoon metsätyöohjelmasta 2016

1.12.2015 Tekniselle keskukselle: muistutus Finnoon osayleiskaavaehdotuksesta, alue 840200

25.11.2015 Valitus Lommilan asemakaavan muutoksesta

15.9.2015 Mielipide Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavaluonnoksesta

10.7.2015 Mielipide Högbergetin maa-ainestoiminnan YVA-selostuksesta

3.6.2015 Huomautus Espoon radio- ja TV-aseman maston ympäristön maisematyöluvasta 2015-492-T

18.5.2015 Huomautus Keskuspuiston Kokinmetsän ulkoilureittien suunnitelmasta

19.2.2015 tekniselle keskukselle: lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2015-2025

23.2.2015 Muistutus Holmanpuisto II katusuunnitelmaehdotuksesta

28.1.2015 Muistutus Nuoriso Golfin Tuki ry:n poikkeamispäätöshakemuksesta (2014- 1413)

Vuosi 2014


22.4.2014
kunnallisvalitus Hannuksenpelto II asemakaavasta, alue 442100 Espoon Nöykkiössä

Vuosi 2013

2013 Kunnallisvalitus Espoon kaupunginvaltuuston päätöksestä 18.3.2013 § 49 koskien Blominmäen osayleiskaavan hyväksymistä, alue 620 000 PDF

 

19.3.2013 Valitus HHO:lle koskien asemakaavan muutosta Laajalahdessa, alue 120602 PDF

Vuosi 2012

21.9.2012 Valitus HHO:lle koskien Yli-Suomenojan asemakaavan muutoksen hyväksymistä, alue 430614 PDF

Vuosi 2011

22.11.2011 Mielipide kaupunkisuunnittelulautakunnalle koskien Finnoon osayleiskaavaluonnoksesta PDF

29.6.2011 Kunnallisvalitus HHO:lle koskien Kulloonsillan asemakaavamuutosehdotuksen hyväksymisestä (Alue 712900, Vanhakartano, Kulloonsilta) PDF

Vuosi 2010

9.6.2010 Muistutus kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kalajärvenkallion asemakaavasta, alue 720900 PDF

10.2.2010 Lausunto Hista-Siikajärvi-Nupuri osayleiskaavaehdotuksesta PDF

Vuosi 2009

9.7.2009 vastaselitys Bassenkylän kaavasta PDF

8.4.2009 vastaselitys Etelä-Espoon yleiskaavasta PDF

13.3.2009 Lausunto Espoon Kulmakorven yva-selostuksesta Uudenmaan ympäristökeskukselle PDF

12.3.2009 Valitus Kulloonmäkeen suunnittellusta ABC-myymälästä PDF

3.2.2009 Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle: Muistutus Kalajärvi II:sen asemakaavaehdotuksesta PDF

Vuosi 2008

29.9.2008 Muistutus Espoon kaupungin hakemuksen johdosta (Padon ja tulvavesialtaan rakentaminen Myllypuroon ja poikkeaminen vesilain 1 luvun 17 a §:n mukaisesta uoman muuttamiskiellosta sekä töiden aloittamisesta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista) PDF 

16.5.2008 kunnallisvalitus Etelä-Espoon yleiskaavasta PDF

6.3.2008 Suojeluesitys Espoon Keskuspuiston arvokohteiden suojelemiseksi PDF

  • Liite: Kartta suojeluesityksestä PDF

7.1.2008 Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle: Mielipide Kalajärvenkallioiden asemakaavan (720900) valmisteluaineistosta PDF

Vuosi 2007


30.11.2007 Muistutus LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE: ASIA Muistutus koskien Espoon Golfseura ry:n hakemusta "Veden johtaminen Gumbölenjoesta golfkenttäalueen kasteluun, Espoo" (Dnro LSY-2007-Y-255, 31.8.2007)  PDF


29.3.2007 Lausunto Espoon eteläosien yleiskaavaehdotuksesta 2030 (KH 28.11.2006)  PDF

  • 29.3.2007 Liite 2 Kuvaukset SL-alueiksi ehdotettavista alueista PDF

 

Vuosi 2006

12.12. 2006 Lausunto ksl:lle Perkkaa IIB asemakaavan muutoksesta


25.10.2006 Muistutus Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Monikonpuron siirtolupahakemuksesta


20.10.2006 Valitus Helsingin hallinto-oikeudelle Vesirattaanmäen asemakaavasta


4.10.2006 LAUSUNTO ESPOON MATALAJÄRVEN LUONTOARVOISTA  PDF
18.9.2006 Muistutus Finnoonsataman  asemakaavaehdotuksesta PDF


5.9.2006 Muistutus Perusmäen (alue 711900) asemakaavaluonnoksesta


4.9.2006 Lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kaupinkallion ja Heikintorin kaavaehdotuksesta PDF

9.5.2006 mielipide Karhusuo ja Högnäs, asemakaavan
hyväksyminen ja maankäyttosopimus ja kiinteistön luovutusta koskeva esisopimus, Vesirattaanmäki, alue 631600 (kv-asia)


27.4.2006 Lausunto Kauklahden Näkinmetsän asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvistä asemakaavan muutosluonnoksista (alue 511900) yhdessä Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin kanssa PDF
  • 27.4.2006 kirje espoolaisille sidosryhmille Näkinmetsään liittyen PDF
26.04.2006 Valitus KHO:lle Espoon kaupunginhallituksen päätöksestä 11.1.2005, asia nro 7880/2003, koskien asemakaavan muutoksen hyväksymistä alueella 71023 (Koskelo I)

7.4.2006 Vastaselitys HHO:lle  koskien Espoon kaupunkisuunnittelulauta kunnan lausuntoa ja Antonia Oy:n hakemaa poikkeamispäätöstä Pyölin kylässä

24.3.2006 Lausunto Ruoholahti-Matinkylä metron/raideyhteyden ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Uudenmaan ympäristökeskukselle

16.2.2006 Vastaselitys KHO:lle ympäristöministeriön lausuntoon koskien Espoon Matalajärven SCI-alueen, koodi FI0100092, huomioimatta jättämistä SPA-alueidentäydentämisessä Uudellamaalla


28.2.2006 Lausunto Hista-Siikajärvi-Nupuri osayleiskaava-alueen kaavaluonnoksen maankäyttövaihtoehdoista yhdessä Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin kanssa
Valitus Helsingin hallinto-oikeudelle Matinlahti II asemakaavan muutoksesta
Lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kalajärven maankäyttösuunnitelmasta
Ota yhteyttä

Espoon ympäristö-
yhdistys ry

Villa Apteekki
Pappilantie 5, 02770 Espoo
www.sll.fi/espoo

Muut yhteystiedot ks.
hallitus