Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Tervetuloa luontomarssille 18.3.2023!

Suomi on maailman vakaimpia, vauraimpia ja onnellisimpia maita. Suomalaisten tärkein ylpeyden aihe tutkitusti on suomalainen luonto. Mutta luontomme voi huonosti. Luontokato ja ilmaston kuumeneminen on pysäytettävä, jotta suomalaisille rakkaista maisemista ja hyvinvointivaltiosta voidaan pitää kiinni myös tulevaisuudessa.

Elämme viimeistä vuosikymmentä, jona voimme kääntää luontokadon luonnon elpymiseksi ja rajoittaa ilmaston kuumenemisen tasolle, jolla maapallo säilyy kaikille elinkelpoisena. Nämä kriisit on pysäytettävä yhdessä. Suomalaista luontoa voidaan suojella vain Suomessa. Luonto tarvitsee entistä vahvempaa turvaa ja Suomen tieteeseen perustuvista ilmastotavoitteista on pidettävä kiinni.

Vaalikaudella 2023–2027 Suomen eduskunnan ja hallituksen on tehtävä päätökset, jotka varmistavat riittävän tilan luonnolle ja takaavat riittävät päästövähennykset kaikilla sektoreilla. Ilmastokriisin ja luontokadon torjuminen on otettava huomioon kaikessa politiikan teossa. Samalla on varmistettava toimien ja kustannusten jakautumisen oikeudenmukaisuus, mahdollisuus osallistua päätöksentekoon myös vaalien välissä, saastuttaja maksaa -periaatteen toteutuminen ja tuettava yhteiskuntamme heikommassa asemassa olevia, siirtymäaloilla toimivia ja maailman köyhimpiä muutoksessa.

Fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta, jossa luonto elpyy, on mahdollinen.

Seuraavan hallituksen tulee pysäyttää luontokato ja:
– Suojella viimeiset luonnon- ja vanhat metsät ja 30% Suomen maa- ja vesialueista
– Turvata riittävä luonnonsuojelu- ja ennallistamisrahoitus sitomalla se 1 prosenttiin bruttokansantuotteesta
– Säätää ilmastolakia vastaava luontolaki ja uudistaa metsälaki ilmasto- ja luontotavoitteiden mukaiseksi.

Seuraavan hallituksen tulee siirtyä ilmastotavoitteista ilmastotekoihin ja:
– Laatia hiilinielujen pelastuspaketti ja rajoittaa metsien hakkuita
– korjata taloudelliset ohjauskeinot saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisiksi ja vahvistamaan ympäristökestävää maankäyttöä, maataloutta, liikennettä ja energiataloutta
– ohjata kysyntää ja kulutusta kohti ilmasto- ja luontoystävällistä arkea.

****

Tampereella kokoonnumme ensin Hämeenpuistossa klo 13 (pääkirjaston kohdalla), josta marssimme Keskustorille kuulemaan julistuksen ja muutaman lyhyen puheenvuoron. Kello 13.50 on mahdollista siirtyä sisätiloihin Vanhaan kirkkoon kuuntelemaan ympäristöjärjestöjen eduskuntavaalitenttiä, jossa panelisteina Sofia Julin (SDP), Pauli Kiuru (Kok.), Sami Kymäläinen (PS), Oras Tynkkynen (Vihr.), Janne Pulkka (Kesk.) ja Minna Minkkinen (Vas.). Tilaisuus päättyy klo 15.30.
Noudatamme tilaisuudessa turvallisemman tilan periaatteita.
Tule mukaan koko perheen voimin ja kutsu myös kaverit!

 

****

Välkommen på naturmarschen den 18.3.2023!

Finland är ett av världens stabilaste, rikaste och lyckligaste länder. Finländarnas största stolthet är den finska naturen. Men vår natur mår dåligt. Naturförlusten och klimatuppvärmningen måste stoppas för att vi skall kunna värna om våra kära naturlandskap och välfärdsstaten även i framtiden.

Vi lever under det sista årtiondet, då det ännu är möjligt att omvandla naturförlusten till naturens återhämtning och begränsa uppvärmningen av klimatet till en sådan nivå att livet på vår jord är livskraftigt och drägligt för oss alla. Vi måste stoppa dessa kriser tillsammans. Den finska naturen kan endast skyddas i Finland. Naturen behöver ett ännu starkare skydd och vi måste hålla fast vid de vetenskapligt underbyggda klimatmålen.

Under valperioden 2023–2027 måste riksdagen fatta beslut som säkerställer ett tillräckligt utrymme för naturen och garanterar tillräckliga utsläppsminskningar inom alla sektorer. Kampen mot klimatkrisen och naturförlusterna måste beaktas i alla politiska beslut. Samtidigt måste vi garantera en rättvis fördelning av åtgärder och kostnader för den ekologiska omställningen. Alla ska ges möjlighet att delta i beslutsfattandet även mellan valen och principen ”förorenaren betalar” måste förverkligas. De som har det sämre ställt och drabbas ekonomiskt av den ekologiska omställningen måste få stöd under processens gång.

Ett fossilfritt välfärdssamhälle där naturen återhämtar sig är fullt möjligt.

Nästa regering bör stoppa naturförlusten och:
– Skydda de sista natur- och gammelskogarna, samt 30 procent av Finlands land- och vattenområden
– Säkerställa tillräcklig finansiering för naturskydd och återställning av naturen genom att binda den till 1 procent av bruttonationalprodukten.
– Stifta en naturlag som motsvarar klimatlagen och förnya skogslagen i linje med klimat- och naturmålen.

Nästa regering bör övergå från klimatmål till klimatåtgärder och:
– Utarbeta ett räddningspaket för kolsänkorna och begränsa skövlingen av skogar.
– Korrigera de ekonomiska styrmedlen i linje med principen förorenaren betalar och stärka hållbara lösningar inom markanvändningen, jordbruket, trafiken och energihushållningen.
– Styra efterfrågan och konsumtionen i riktning mot en klimat- och naturvänlig vardag.