Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luontomarssi Raasepori – Naturmarch Raseborg

Alkaen klo 13. Haluamme muistuttaa hallitusta seuraavista asioista:
Vi samlas kl 13. Vi vill påminna regeringen om följande saker:

Hallituksen tulee/Regeringer bör:

1. Suojella viimeiset luonnon- ja vanhat metsät ja 30% Suomen maa- ja vesialueista.
Skydda de sista natur- och gammelskogarna, samt 30 procent av Finlands land- och vattenområden.

2. Turvata riittävä luonnonsuojelu- ja ennallistamisrahoitus sitomalla se 1 % bruttokansantuotteesta.
Säkerställa tillräcklig finansiering för naturskydd och återställning av naturen genom att binda den till 1 procent av bruttonationalprodukten.

3. Säätää ilmastolakia vastaava luontolaki ja uudistaa metsälaki ilmasto- ja luontotavoitteiden mukaiseksi.
Stifta en naturlag som motsvarar klimatlagen och förnya skogslagen i linje med klimat- och naturmålen.

4. Laatia hiilinielujen pelastuspaketti ja rajoittaa metsien hakkuita.
Utarbeta ett räddningspaket för kolsänkorna och begränsa skövlingen av skogar.

5. Korjata taloudelliset ohjauskeinot saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisiksi ja vahvistamaan ympäristökestävää maankäyttöä, maataloutta, liikennettä ja energiataloutta.
Korrigera de ekonomiska styrmedlen i linje med principen förorenaren betalar och stärka hållbara lösningar inom markanvändningen, jordbruket, trafiken och energihushållningen.

6. Ohjata kysyntää ja kulutusta kohti ilmasto- ja luontoystävällistä arkea.
Styra efterfrågan och konsumtionen i riktning mot en klimat- och naturvänlig vardag.