Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri on maakunnan paikallisyhdistysten yhteyslinkki ja itsenäinen itsekin.

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Piirin toiminnan keskeisinä organisoijina ovat piirihallitus ja palkattu osa-aikainen työntekijä (aluesihteeri).

Piirihallitukseen pyritään saamaan mahdollisimman monen paikallisyhdistyksen edustus. Näin turvataan hyvät vaikutusmahdollisuudet piiriin sekä kehitetään yhteistoimintaa. Lisäksi piiri lähettää paikallisyhdistyksille vuoden aikana yhdistyskirjeitä, joissa kerrotaan ajankohtaisista asioista.

Tarvittaessa järjestetään koulutustapahtumia yhdistysten toimijoille.

Työntekijän toimipaikkana on piirin toimitila Kuopiossa eli ”Pesä”. Vuoden aikana aluesihteeri vierailee paikallisyhdistysten kokouksissa ja tilaisuuksissa. Kartoitetaan piirin ja yhdistysten sekä eri toimintaryhmien yhteistoiminnan tarpeita ja tuetaan heikosti toimivia yhdistyksiä avustuksilla.

Piirin luonnonsuojelutyö on monipuolista käsittäen metsien, vesistöjen ja soiden sekä uhanalaisten lajien ja niiden elinalueiden suojelun. Piiri pyrkii vaikuttamaan lausuntojen, kannanottojen ja aloitteiden avulla myös kaavoitukseen, kaivostoiminnan ympäristövaikutusten hallintaan ja haittojen hillitsemiseen sekä muuhun päätöksentekoon Pohjois-Savon alueella.

Osallistutaan valtakunnalliseen ”VieraslajiLIFE” -hankkeeseen sen toteutuessa sekä edistetään Nilsiän reitin kalateiden kunnostusta mahdollisen avustuksen turvin.

Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) metsäteemaan liittyen sekä myös 100 luontohelmeä -hankkeen kohteissa järjestetään tapahtumia yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa.

Järjestetään yhdessä paikallisyhdistysten kanssa toukokuussa retki Heinäveden Vihtariin Suomen luonnonsuojeluliiton perintötilalle tutustumaan jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoon ja tapahtumia myös muiden toimijoiden kanssa, kuten seurakunnat ja Suomen Latu.

Rastunsuon lintujärveä hoidetaan parantamalla eri tavoin lintujen elin- ja pesintäedellytyksiä sekä edistetään mahdollisuuksia lintujen tarkkailuun. Käytännön hoitotoimista vastaa piirihallituksen asettama Rastunsuon lintujärven hoitokunta. Laaditaan lintujärville hoito- ja käyttösuunnitelma.

Osallistutaan eri yhteistyöryhmien toimintaan: Luonnonvarakeskus (Luke) /Pohjois-Savon alueellinen metsäneuvosto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) vesienhoidon yhteistyöryhmä, maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), METSO-yhteistyöryhmä ja Riistakeskus Pohjois-Savo.

Ollaan yhteistyössä metsähallituksen, Metsäntutkimuslaitoksen (METLA) ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), riistanhoito- ja metsästäjäyhdistysten sekä Nilsiän reitin vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

Suuren yleisön luonto- ja luonnonsuojelutietoutta edistetään lehtikirjoitusten lisäksi jakamalla valistusmateriaalia ja järjestämällä yleisötilaisuuksia eri puolilla Pohjois-Savoa sekä myös osallistumalla muiden järjestöjen kanssa järjestettyihin yleisötapahtumiin.

Tiedotuskanavina toimivat piirin verkkosivut Suomen luonnonsuojeluliiton sivujen alla osoitteessa www.sll.fi/pohjois-savo, Itä-Suomen (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo) yhteiset Facebook-sivut osoitteessa www.facebook.com/sllitasuomi, Luonnonsuojelija-lehti, yhdistyskirjeet ja paikallisyhdistysten Fb- ja kotisivut sekä tiedotteet.

Kuopio, piirin toimipaikka Pesä

Toiminta

Tälä sivulla kerromme tulevista tapahtumista, kun niiden  paikka ja aika selviävät. Katso myös Tapahtumat-kohdasta, mitä toimintaa alueemme…

Lue lisää

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin säännöt

POHJOIS-SAVON LUONNONSUOJELUPIIRIN SÄÄNNÖT

Lue lisää