Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Asia Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaan toiminnan olennainen muuttaminen ja toi­min­na­na­loit­ta­mis­lu­pa sekä ener­gia­tuo­tan­to­lai­tok­sen lu­pa­mää­räys­ten tarkistaminen BAT-päätelmien mukaiseksi, Varkaus

Muistuttajat:

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry

Varkauden luonnonystävät ry

Molemmat muistuttajat toimivat luonnon- ja ympäristön suojelua harjoittavina kansalaisjärjestöinä ja mm. koko Varkauden kaupungin alue on niiden toiminta-aluetta.

Diaari ISAVI/2999/2022

Hakija: Stora Enso Oyj, Varkauden tehdas

Stora Enson Varkauden tehtaat aikoo laajentaa toimintaansa monessa kohdin. Sen yhteydessä toimisi myös kalankasvattamo Finforel. Näiden molempien jätevedet yhteisen puhdistuksen jälkeen johdetaan Haukiveteen.  Ympäristön kannalta jätevesikuorma Haukivesi on kriittisin. Toiminnan ja Finforel yhdessä lisäävät ravinnekuormaa Haukiveteen, ja lisäkuorma johtaa kohti huonompaa veden tilaan. .

Haukiveden minimiravinne on fosfori, minkä mm. Etelä-Savon ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat-vastuuyksikkö toi ansiokkaasti ilmi ja samoin myös Pohjois-Savon ELY-keskus yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä (POSELY/61/2022). Fosforin petollisuutta lisää suuri sulfaatin kuorma, joka voi johtaa puolestaan Haukiveden sedimentin liekunemiseen.

Vesistöpäästöissä Haukiveteen myös typpipäästöillä on suuri merkitys – erityisesti Haukiveden veden tilaan ja siihen saavutetaanko Haukivedessä Varkauden edustalla joskus vesipuitedirektiivin  (2000/60/ey) vaatima vähintään hyvä tila – sekä milloin tämä tapahtuu. Nyt veden tila on vain tyydyttävä Haukiveden Siitinselällä Varkauden edustalle, jonne Stora Enson puhdistetut jätevedet on tarkoitus johtaa.

Vaatimuksemme:

 Vaadimme, että Stora Enson tehtaiden jätevesien puhdistusta on parannettava ja ne saisivat laskea Haukiveteen korkeintaan

  • Typpeä 200 kg/päivä kokonaistyppenä.
  • Fosforia 18 kg/päivä kokonaisfosforina

Sekä typpi- että fosforipäästöt lasketaan sekä vuosi- että kuukausikuormituksina.

Jäteveden parempaan käsittelyyn on monia keinoja (primääri- ja sekundäärikäsittelyn jälkeinen tertiäärikäsittely, viipymän pidentäminen, erilaiset biologiset ja kemialliset käsittelyt sekä näiden yhdistelmät ym.). Emme ota kantaa siihen, mihin tehostettuun puhdistusratkaisuun Stora Enson Varkauden tehtaat päätyvät. Tärkeintä on valitun tekniikan tehokkuus.

Kuopiossa ja Varkaudessa 25.11. 2022