Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Muistutus: Stora Enso OYJ Varkauden tehtaan kier­rä­tys­kui­tu­lai­tok­sen kapasiteetin nostoa koskeva ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­se­los­tus, johon liittyy myös Finnforellin toiminnan laajennus ja sen jätevesien yhteiskäsittely Stora Enson kanssa

Muistuttajat:

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry

Varkauden luonnonystävät ry

Diaarinumero ISAVI/2999/2022

Yleistä itse selostuksesta

Arviointiselostus on laaja. Silti sen luettavuus on hyvä myös henkilölle, jolla ei ole teollisuusprosessien osaamista. Selostuksen laajuutta lisäävät alun luettelot kuvista ja taulukoista sekä kattava luettelo kaikista käytetyistä lyhenteistä, mistä erityisesti kiitämme selostuksen laatijoita. Lyhenne, joka on yhdelle selvä, voi olla toiselle epäselvä – varsinkin, kun lyhenteen taustakieli voi vaihdella, ja on aina parempi selittää liikaa kuin liian vähän. Kuvat ovat teknisesti hyviä, mutta joiden karttakuvien kohdalla alue olisi voinut olla laajempikin.

Itse prosessi

Luonnonsuojelujärjestöt tuntevat suurta huolta siitä, että ihmiskunnan kulutus tarvitsisi monta maapalloa ja luonnonvarat eivät tällä menolla riitä. Siksi periaatteessa suhtaudumme positiivisesti kierrätykseen ja siten myös laitoksiin, jotka sitä tekevät. Toivomme tämän alan kehittyvän. Kun tästäkin laitoksesta saadaan kokemuksia, sen ominaisuuksia olisi hyvä raportoida.

Roskaantumisen tähden pidämme hyvänä sitä, että työvaiheet, jotka voivat roskata, tehdään hallissa.

Pidämme hyvänä, että tämän laitoksen jäteveden puhdistusprosessi on kolmivaiheinen, kuten se on ennenkin ollut. Tällöin puhdistustulos on aina parempi. Prosessia voidaan varmaan vielä tarkemmin optimoida sen tehostamiseksi ja mahdollisesti sen saamiseksi taloudellisemmaksi. Finnforellin jätevedet, jotka on tarkoitus johtaa samaan puhdistamoon, voivat tuoda kaiken (tai lähes kaiken) puhdistamon  biologisen vaiheen tarvitseman fosforin ja typen, joten mahdollisesti näitä ei tarvitse enää lisätä puhdistamoon. Arvostamme tavoitetta pyrkiä alentamaan koko prosessin vedenkulutusta,  jolloin jäteveden viipymää puhdistamossa voidaan pidentää tarvitsematta lisää allastilavuutta ja täten samalla parantaa puhdistustulosta.

Energiankulutus

Pidämme myös erittäin hyvänä, että prosessi vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kuitenkin toivomme, että tämä prosessi voisi kokonaan luopua tai ainakin vähentää kivihiilien käyttöä. Polttoprosessien tuhkille olisi hyvä löytää hyötykäyttöä.

Liikenne

Jos laitokselle tulee enemmän kierrätysmateriaalia, se johtaa helposti lisääntyvään liikennetarpeeseen, kuten tässäkin tapauksessa käy. Suunnitelma on laadittu kokonaan ennen Ukrainan sotaa ja siten ennen aikaa, jolloin Saimaan kanavaa on voitu käyttää. Tämänhetkisen tiedon mukaan Saimaan laivakuljetusten käyttö ei liene mahdollista ihan lähitulevaisuudessa. Se lisännee maakuljetuksien tarvetta.

Varkauteen ja siellä olevaan Stora Enson teollisuusalueelle tulevat rautatiekiskot ja päivittäin muutama juna, mitä pidämme hyvänä. Pitäisimme vielä parempana, että kuljetukset siirtyisivät entistä enemmän junakuljetuksiin. Olemme hyvin tietoisia, että rataosuus Pieksämäen ja Joensuun välillä on edelleen sähköistämätön. Jos yleisesti mietitään maantieliikenteen sähköistämistä, olisi loogista saada ensin junaliikenne kokonaan sähköistetyksi. Täten mm. Stora Enson kannattaisi miettiä, olisiko Pieksämäki-Varkaus rataosuuden sähköistämisestä heille hyötyä mm. energiatehokkuuden kannalta. Mahdollisesti yhteistyössä VR:n kanssa voitaisiin huomioida samalla myös henkilöjunaliikenteen tarpeet. Jos hyöty olisi selkeä kustannukset huomioimalla, alueen poliittisten päättäjien kannattaisi ajatella omalla alueella toimivaa laitosta ja ajaa rataverkon sähköistämisasiaa eduskunnassa yms.

Sinänsä maantieliikenteen pääasiallinen ohjaus pitkin Kiertotietä on ollut järkevä toimi, joka rauhoittaa Varkauden keskustaa muuten.

Haittojakin vesistöön

On pitkään tiedetty, että varsinkin Huruslahden pohjassa on orgaanisia tinayhdisteitä. Kun toistaiseksi ei ole olemassa menetelmää, jolla ne voitaisiin tehdä vaarattomaksi, on järkevää antaa niiden edelleen olla sedimentissä, josta ne ei pääse leviämään alemmas vesistöön.

Kohdassa 6.2.5.2. mainitaan myös elohopea epäpuhtautena, jonka alkuperää ei tiedetä. Tässä ei myöskään mainita elohopean pitoisuutta eikä edes kemiallista koostumusta.  Elohopea on voimakkaasti biosidinen (fungisidi ja bakteriosidi) aine, jonka yhdisteitä on aikaisemmin käytetty mm. desinfioinnissa, siementen peittauksessa  ja esimerkiksi puunjalostusteollisuudessa limantorjuntaan  ( http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/raskasmetalli/kartta-elohopea.htm ) .

Lisääntyvä kierrätyskuitujen hyödyntäminen voi lisätä jonkin verran vesistöön päätyvän orgaanisen aineksen (COD), typen ja fosforin päästöjä. Näistä fosfori on tärkein, sillä se on suomalaisissa järvissä kuten Haukivedessä tavallisemmin levä- ja syanobakteerikasvustoa rajoittava tekijä. Tämä toteamus on yleisesti ottaen totta, vaikka tässä aineistoissa kokeellisesti fosforin ja klorofylli-a:n välinen korrelaatio ei ollut kovin vahva. Monet syanobakteerit voivat itse sitoa ilmasta typpeä kasvuunsa, mikäli sitä on liian vähän vedessä, joten se ei ole rajoittava tekijä.

Laskennalliset ravinteiden nousut vastaanottavassa vesistössä ovat vaihtoehdossa VE1 (kierrätyskuitujen käsittelymäärät kasvavat) jonkin verran isommat kuin vaihtoehdossa VE0 (kierrätyskuitujen käsittely on nykyisten maksimaalisten lupaehtojen mukaista).  Laskennallisia pieniä ravinnenousuja tapahtuisi molemmissa vaihtoehdoissa (VE0 ja VE1) fosforissa ja orgaanisessa aineksessa ja vaihtoehdossa VE1 lisäksi typessä. Haukiveteen Ykspuuta ympäröiviin vesiin tulee paljon fosforia jo Unnukasta.  Ykspuun alapuolelle tulee fosforia Akonniemen jätevedenpuhdistamosta, jonka alapuolella pohjalta otetuissa vesinäytteissä happipitoisuus on ajoittain erittäin matala – lähes nolla.

Fosforin ja typen lisääntyminen voivat muuttaa jossain määrin veden eri levien ja syanobakteerien keskinäisiä suhteita, joihin vaikuttavat myös mm. valo ja sen aallonpituus sekä ilmastonmuutoksen mukana tuleva lämpö. On epävarmaa, miten suurista muutoksista olisi kyse ja mitä ne vaikutuksia niillä on yleiseen biologiseen aktiivisuuteen tai kalatalouteen. Haukiveden ekologinen tila säilyy kuitenkin mahdollisesti ennallaan tyydyttävänä, mutta sen tilan muutos hyväksi saattaa hidastua.

Mahdollisesti Haukiveden kalastossa ei tapahtuisi muutoksia. Haukivedessä on kaksi kansallispuistoa, joiden eliöstä totisesti kaipaa suojelua. Jos saimaannorppakanta kasvaa toiveiden mukaisesti, se tarvitsee lisääntymiseensä uusia suojaisia paikkoja, joiden lumivarmuus olisi tärkeää. Varkauden ja Joroisten rannat ovat tällaisia. Haukiveden pohjoisrannoilla nähdään kivillä makaavia norppia. Norppia on nähty myös ihan Varkauden keskustan edustan jäillä. Norppa on  luonnonsuojeluasetuksen suojelema. Kalastajien kannattaa noudattaa kalastusrajoituksia myös vesiensuojelusyistä. Norpan ruokalistalla ovat pienet alle 10 cm mittaiset  kalat ja lajisto tärkeysjärjestyksessä on särki, kuore, muikku ja siika sekä hyvin monet muut kalat (Kunnasranta yms.1).  Täten norppa tekee suurelta osin samaa kuin tehdään ns. hoitokalastuksessa, jossa poistetaan vesistöstä paljon pientä kalaa, joten norppa ei erityisesti kilpaile ihmiskalastajien kanssa.

Kun Ämmäkosken ohitusvirta saadaan käyttöön, se saattaa sallia taas ainakin järvitaimenen kutemisen Leppävirran reitillä. Ohitusvirta saattaa parantaa myös vesistön tämän osan happitilannetta ja siten johtaa sen parempaa kykyä puhdistumiseen.

Ilmapäästöt

Ilmapäästöjen sinänsä ei odoteta kasvavan. Haisevat lähinnä rikkiyhdisteet pyritään polttamaan, jolloin ne muuttuvat rikkidioksidiksi, jonka määrä kuitenkin on varsin maltillinen.

Hiilidioksidipäästöt lisääntyvät jonkun verran tehtaasta, sillä käsiteltävä materiaali lisääntyy Varkaudessa, mutta jää pohtimatta väheneekö se jossain muualla, jos esimerkiksi kierrätykseen kelpaavan kuitumateriaalin poltto tai mikrobiologinen lahoaminen jossain muualla vähenevät.  Selostus ei ole pohtinut vaikuttaako prosessi kokonaisuutena metsien hakkuutarpeisiin.

Yhteenveto

Arviointiselostus kattaa kaiken tarpeellisen. Jos kierrätysmateriaalien käsittely lisääntyy, se tulee jonkin verran lisäämään ravinteiden lisääntymistä Haukiveteen. Toisaalta prosessi lisää kierrätystä ja siten parantaa materiaalitehokkuutta, joten mielestämme hyödyt ovat jopa suurempia kuin haitat. Lisäksi haittoja voidaan osin vähentää.