Sijainti: Pääsivu / Mukaan toimintaan

Mukaan toimintaan

Miten turvaamme elivoimaisen luonnon ja puhtaan ympäristön säilymisen tuleville sukupolville? Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys pyrkii toimimaan paikallisesti, mutta vaikuttamaan isosti.

Tarvitsemme monenlaisia taitoja ja osaajia

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksellä, on sinulle mm. näitä luonnon- ja ympäristönsuojelun tehtäviä (työryhmät listaavat yksityiskohtaiset tehtävät tapauskohtaisesti): markkinoinnin ja viestinnän suunnittelua ja toteutusta, toiminnan organisointia, yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen seurantaa, yhdistyksemme näkemysten ja kannanottojen esittelyjä, neuvotteluja, YVA-prosesseissa toimimista, tiedonhakua, tapahtumien ja tehtävien organisointia, lajien tunnistamista ja luontoselvityksiä, suhdetoimintaa, ym.

Jokaisella meistä on taitoja ja osaamista, joita tarvitaan luonnon- ja ympäristönsuojelutyössä.

Voisit tehdä esimerkiksi näitä töitä

Kun haluat mukaan vaikuttamistoimintaan, lähetä viesti osoitteeseen olsy(ät)olsy.fi

Näin toimimme

Toimimme ja vaikutamme enimmäkseen erilaisissa kampanjoissa, usein yhdessä muiden kansalaisyhteisöjen kanssa.

Toimimme työryhminä, joiden käytössä ovat kaikkien aktiivitoimijoiden ja yhdistyksemme ulkopuolisten osaajien voimavarat.

Toimintaamme ohjaavat vuosittain päätettävät tavoitteet ja ajankohtaisten ympäristöongelmien ratkaiseminen.

Seuraamme ympäristön tilaa, kommentoimme kaupunkimme kaavoitusta ja luontoyimpäristöjen suunnittelua, osallistumme ympäristövaikutusten arviointiin. Esittelemme näkemyksiämme päättäjille ja viranhaltijoille, neuvottelemme ja osallistumme viheralueiden suunnitteluun ja hoitoon. Koetamme auttaa ihmisiä ymmärtämään luontoa ja luonnonsuojelun tärkeyttä. Kerromme oululaisille työstämme ja siitä, mitä me kaikki voimme tehdä luonnon ja ympäristön suojelemiseksi, paremman tulevaisuuden puolesta.

Otteita yhdistyksemme toiminnasta

Kansallinen kaupunkipuisto Ouluun

Kansallinen kaupunkipuisto turvaa oululaisuuden arvokkaan perinnön säilymisen. Kerromme oululaisille ainutlaatuisen, luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksessa syntyneen luonto- ja kulttuuripeirinnön säilyttämisen tärkeydestä ja keräämme allekirjoituksia aloitteeseen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Ouluun.

Kansallinen kaupunkipuisto.net

Vesivaara-kampanja

Oulun kaupungin vesilaitoksen, Oulun Veden, yli 70 miljoonaa euroa maksavassa Viinivaara-hankkeessa on tarkoitus tuoda pohjavettä oululaisten käyttövedeksi jopa 70 kilometrin päästä Viinivaarasta ja Ylikiimingin harjujaksolta.

Viinivaara-hanke tuhoaisi useita puroja, lähteitä, järviä ja soita sekä ihmisten elinympäristöjä. Viinivaara-hankkeen perusteluina on esitetty vesihuollon turvaamista kriisitilanteissa (turvaluokitus) ja juomaveden laadun parantamista. Niin sanottu turvaluokitus on kunnallisten vesilaitosten yhdistyksen oma aloite, joka ei ole lakivelvoitteinen. Esimerkkinä Helsingin seudun yli miljoonan asukkaan vesihuolto on järjestetty kuten Oulussa; käyttövesi puhdistetaan pintavedestä, järvi- ja jokivedestä. Pohjavettä voitaisiin käyttää varajärjestelmänä, kuten hankkeessa alunperin oli tarkoitettu, mutta Oulun Vesi on päättänyt tehdä pohjavedestä päävesilähteen jokapäiväiseen kulutukseen, josta ainoastaan 5 % käytettäisiin turvaluokituksen tarkoittamaan juomiseen ja ruoanlaittoon. Loput 95 % menisi yleisesti tilastoidun kulutuksen mukaisesti wc:n huuhteluun, pyykinpesuun jne. Ja sitäpaitsi, oululaiset pitävät kyselyjen mukaan juomaveden laatu nykyisellään erinomaisena.

Tavoite
Estää Oulun Veden hanke ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja turvaluokituksen mukaisen vesihuollon järjestämiseksi.

Viinivaara-hankkeen estämiseksi tarvitsemme jokaisen ajattelevan ja luonnon puolesta tuntevan oululaisen apua ja toimintaa juuri nyt.


Sanginjoen kansallispuistohanke

Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueen metsät ovat tehokkaassa talouskäytössä. Lähimmät monimuotoiset metsäympäristöt ovat 70 kilometrin päässä Oulusta. Tiheään asutulla Helsingin seudulla on kaksi kansallispuistoa.

Oulun kaupunki on Suomen suurin kuntametsänomistaja. Kaupungin Sanginjoen metsät sopivat erinomaisesti kansallispuistoalueeksi. Sanginjoen metsät tuottavat vain 0,33 euroa/asukas. Kansallispuiston tuoma imagohyöty ja matkailutulot ylittävät reilusti talousmetsätuoton. Sanginjoen suojelluista metsistä kasvaisi monimuotoinen ja monien uhanalaisten lajien olemassaolon turvaava vanha metsä.

Tavoite
Saada perustetuksi kansallispuisto tai muu suojelualue Oulun kaupungin omistamiin metsiin Sanginjoella.

Kansallispuiston perustaminen on kiinni koko ajan lisääntyvästä, kansallispuistolle myönteisestä kansalaismielipiteestä, jonka kokoamiseksi me tarvitsemme sinun apuasi.

Soiden suojelu ja turvetuotannon alasajo

Turvetuotantoon avatun suon luonto tuhoutuu peruuttamattomasti. Turvetuotanto pilaa vesistöjä ja vaarantaa monien herkkien, puhtaita vesistöjä vaativien vesieliöiden lisääntymisen. Vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuudet heikkenevät merkittävästi. Oululaisten juomaveden puhdistamiseen joudutaan turvesoiden päästöjen vuoksi käyttämään merkittävästi rahaa. Turvetuotanto on ristiriidassa Suomen valtion ja Euroopan Unionin pyrkimysten kanssa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Turvetuotannolle on vaihtoehtoja, jos niihin halutaan satsata. Ja, meidän täytyy näin tehdä, jotta voisimme täyttää ilmastopoliittiset sitoumuksemme. Me voimme lisätä uusiutuvan energian käyttöä, tuulivoimaa, biopolttoaineita, biokaasua ja ... Me voimme lisätä rakennusten ja yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta.

Tavoite
Nopeuttaa turvetuotannon ja Toppilan voimalaitoksen turpeenkäytön alasajoa ja ekotehokkaaseen energiantuotantoon siirtymistä.

Tule kertomaan oululaisille turvetuotannon vahingollisuudesta ja vaihtoehdoista, tule tekemään aloitteita sekä rohkaisemaan oululaisia ja turvetuotantoalueiden ihmisiä toimimaan turpeen kaivuun lopettamiseksi.

Kohtuutalous -toiminta

Talouskasvun polku on kuljettu loppuun. Tule oppimaan, mitä ratkaisuja kohtuutalous tarjoaa ympäristötuhon ja eriarvoisuuden torjumiseksi. Kohtuutalous-tilaisuuksia syksyllä 2016

Kohtuutaloudesta Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla: http://www.sll.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/kohtuutalous-on-arvojen-uudelleenjarjestamista

Ota kansalaisuus ja kansalaisoikeudet tosissaan ja ala toimia paremman ympäristön ja toimivan yhdyskunnan puolesta. Kestävästi kehittyvä yhdyskunta on meidän kaikkien yhteinen, myös sinun. Yhteiset asiat eivät ole vaikeita, mutta niitä on paljon ja siksi me tarvitsemme sinua.

Ympäristökasvatus, Retkikerho ja luontokerhot

Se, mitä ei tunne, ei ole tärkeää. Kun lapset ja aikuiset viettävät aikaa luonnossa ja tutustuvat luontoympäristöihin, kasveihin ja eläimiin, heidän on mahdollista kokea luontoa, nähdä sen monimutkaisia vuorovaikutussuhteita ja kasvaa ymmärtämään luonnon hyvinvoinnin tärkeys olemassaolollemme. Myös ihmisen paikka ainutkertaisten elinympäristöjen ja eliöiden elämän jatkumisessa selviää, kun ihmisen toiminnan vaikutukset avautuvat ympäristökasvatuksen kautta. Yhdistyksemme ympäristökasvatus tapahtuu Retkikerhossa ja luontokerhoissa, joissa lapset ja aikuiset yhdessä ohjaajan avustamana kokevat ja opettelevat luontoa.

Tavoite
Ympäristökasvatus pyrkii lisäämään ymmärrystä luonnon tuntemuksen sekä luonnon- ja ympäristönsuojelun tärkeydestä ja auttamaan niin lapsia kuin aikuisia arvostamaan luontoa ja turvaamaan kaikkien eliöiden elinmahdollisuus. Pyrimme löytämään keinoja ympäristökasvatuksen lisäämiseen niin lasten kuin aikuistenkin parissa. Perustamme luontokerhoja.

Tule Retkikerhon retkille luonto-oppaaksi. Tieto ei ole tärkeintä, vaan innostus ja halu kokea ja oppia luontoa yhdessä muiden kanssa. Käy kouluissa ja oppilaitoksissa juttelemassa ja kertomassa luonnosta sekä ympäristön- ja luonnonsuojelun merkityksestä. Perusta itse tai innosta muita perustamaan luontokerho.

METSO-toiminta

Lapin eteläpuolisessa Suomessa metsiä on suojeltu vain alle 2 %. Valtion rahoittamalla METSO-metsiensuojeluohjelmalla pyritään lisäämään metsien suojelua ja pysäyttämään metsäluontotyyppien ja eliölajien väheneminen, tavoitteena monimuotoisuuden lisääminen. Vuoteen 2016 ulottuvan METSO-suojeluohjelman varoista maksetaan metsänomistajalle metsän luovuttamisesta suojeluun joko väliaikaisesti tai lopullisesti.

Tavoite
Lisätä suojellun metsän alaa Oulun seudulla.

Tule mukaan etsimään METSO-ohjelmaan soveltuvia suojelukohteita Oulun seudun metsistä. Tule oppimaan luontoa ja retkeilemään pienissä ryhmissä. Aikaisempi luontotuntemus ei ole tarpeen, mutta METSO-ryhmissä toimiminen antaa mahdollisuuden oppia luontoa osallistujia kiinnostavalla tavalla.

Luonnonhoito

Monet ihmisen muokkaamissa elinympäristöissä viihtyneet eliölajit ovat uhanalaistuneet elinympäristöjen muuttumisen vuoksi. Merkittävä osa aikaisemmilta sukupolvilta perinnöksi saamaamme kulttuuriluontoa ja -maisemia uhkaa hävitä ilman hoitoa.

Tavoite
Pyrimme entistämään ja parantamaan luontoympäristöjä sekä lisäämään kasvien ja eläinten elinmahdollisuuksia perinnemaisemia ja kulttuuribiotooppeja hoitamalla.

Niitämme, haravoimme ja raivaamme kasveille ja eläimille elintilaa sekä entistämme luontoa ihmisten iloksi. Kokeile, miltä viikateniitto tai haravointi tuntuvat. Tule hoitamaan luontoa ja tule vanhanajan niittotalkoiden rentoon tunnelmaan mukavassa seurassa!

Luontopisteet

Luontopisteessä oululainen voi kohdata luonnon kasvit ja eläimet omassa tutussa elinpiirissään. Maisema ja luonnon yksityiskohdat kiinnittyvät muistoihin ja Luontopiste-kotisivuille kirjattuihin kokemuksiin, joiden kautta on mahdollista nähdä elämän kiertokulku ja elinympäristön muutokset. Oman lähiluonnon kokeminen tärkeäksi antaa voimia huolehtia lähiluonnossa siitä, mikä on olennaista ja tuleville sukupolville siirtämisen arvoista.

Luontopisteessä voi tallentaa kokemuksia ja oppia luontoa, tehdä elämän ja mielenmaiseman muistikirjaa sekä seurata ympäristön muuttumista.
Lisää sivuille omat kokemuksesi, valokuvaa, kirjoita, äänitä, videoi, ... ja jaa ne muiden kanssa.

Luontopisteiden kotisivujen materiaalia voi vapaasti muokata ja tulostaa omaan käyttöön.

Tavoite
Perustaa luontopisteitä asutusalueiden lähiluonnon sellaisiin paikkoihin, jotka ovat helposti saavutettavia ja joiden maisema ja luonto ovat asukkaille merkityksellisiä.
Saada asukkaat ylläpitämään Luontopisteitä ja huolehtimaan lähiluontonsa hyvinvoinnista sekä kasvamaan luonnon ja luonnon suojelun tärkeyden ymmärtämiseen.

Etsi oman asuinpaikkasi läheltä Luontopisteiden perustamiseen soveltuvia paikkoja. Perusta Luontopisteitä yhdessä asukkaiden kanssa. Käytä ja kehitä Luontopiste-kotisivuja.

« lokakuu 2018 »
lokakuu
matiketopelasu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031