Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Kannanottoja 2019

Keski-Suomen Kuljetus Oy: Röykän maanläjitys

Vaasan hallinto-oikeus päätti 31.12.2019 pääosin hylätä Keski-Suomen Kuljetus Oy:n Röykän maankaatopaikan toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa koskevat valitukset. Ympäristöluvasta valittivat Vaasan hallinto-oikeuteen Nurmijärven Luonto ry, Röykän Asukasyhdistys ry, Nurmijärven kunta sekä suuri joukko yksityishenkilöitä. Hallinto-oikeus teki vain pieniä tarkennuksia lupamääräyksiä.

Päätökseen sai hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mikäli se myöntäisi valitusluvan, 30.1.2020 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 31.12.2019

Nurmijärven Uutisten artikkeli 4.1.2020

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta myönsi toukokuussa 2017 Keski-Suomen Kuljetus Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan pilaantumattomien ylijäämämassojen välivarastointiin ja loppusijoitukseen sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen välivarastointiin, jalostukseen ja hyödyntämiseen Tulppaani-nimiselle kiinteistölle Röykässä Isoniityntien varressa.

Röykän asukasyhdistys ry, Nurmijärven kunta ja Nurmijärven Luonto ry ovat kaikki vaatineet ensisijaisesti Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksen kumoamista. Nurmijärven Luonto ry katsoo, että Myllyojan uhanalainen ja geneettisesti eriytynyt purotaimenkanta vaatii erityistä suojelua. Ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta aiheutuu haittoja, jotka heikentävät puroekosysteemiä. Alue ei sovellu jätemateriaalin varastoimiseen, eikä maa-aineksen läjitykseen myöskään paineellisen pohjaveden ja saastumisvaaran vuoksi. Lisäksi hanke vaarantaa Lopentien ylittävän maakunnallisesti merkittävän ekologisen yhteyden toimivuuden. Nurmijärven kunnan mukaan luvan myöntämiselle ei ollut edellytyksiä. Hanketta ja sen vaikutuksia koskevia tietoja kunta pitää puutteellisina.

Nurmijärven Luonto ry:n täydennys muistutukseen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle 15.2.2016

Nurmijärven Luonto ry:n muistutus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle 4.2.2016

Louhintahiekka Oy: Nurmijärven Raalassa sijaitsevan Nukarin kiviainesten ottoaluetta ja pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitusta koskevan hanke

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Nurmijärven Luonto ry antoivat 22.10.2019 hankkeen YVA-ohjelmasta yhteisen lausunnon. Lausunnosta on myös artikkeli tällä sivustolla.

Tuusulalainen Louhintahiekka Oy suunnittelee Raalaan laajaa 44 hehtaarin louhinta- ja maa-ainesten loppusijoitusaluetta. Hankkeen tarkoituksena on myös rakennustoiminnassa syntyvien jätteiden ja materiaalien, kuten purkubetonin ja kantojen käsittely. Tietoja hankkeesta ja sen YVA-ohjelma on nähtävissä internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/NukarinkiviainesalueYVA.

Hankkeesta on kirjoittanut Nurmijärven Uutiset 2.10.2019 ja 13.10.2019.

Circulation Oy: Bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema, Klaukkala

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Nurmijärven Luonto ry:n lausunto Circulation Oy:n ”Bioterminaalia sekä hyötymateriaalien käsittely ja siirtokuormausasemaa” koskevan hankeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.10.2019.

YVA-selostus sekä muuta hanketta koskevaa tietoa on luettavissa sähköisesti osoitteessa www.ymparisto.fi/circulationnurmijarviYVA

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Nurmijärven Luonto ry:n lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 6.7.2017

Hankeesta on kirjoittanut Nurmijärven Uutiset 12.8.2019 ja 29.8.2019 (s. 4-5).

Kreate Oy: Ympäristölupa ja maa-ainesten ottolupa, Nukari

Vaasan hallinto-oikeus on palauttanut Nukarille suunnitellun avolouhoksen uudelleen valmisteltavaksi päätöksellään 19.3.2019. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus antoi tuusulalaiselle Krete Oy:lle luvan avolouhoksen perustamiseen Nurmijärven ja Hyvinkään rajan tuntumaan lokakuussa 2016.

Muun muassa lähialueen asukkaat, Nurmijärven kunta, Nurmijärven Luonto ja Vantaanjoen kalastusalue valittivat luvasta kuitenkin Vaasan hallinto-oikeuteen. Perusteluina valituksissa käytettiin muun muassa erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista sekä kohtuutonta rasitusta lähialueen asukkaille. Myös selvitykset hankkeen vaikutuksista hulevesiin, Vantaanjokeen ja joen meritaimenkantaan koettiin puutteellisiksi.

Asiasta on kirjoittanut mm. Nurmijärven Uutiset 31.3.2019

Valitus ympäristölupa-asiassa, Kreate Oy – VHO:n päätös 19.3.2019 ss. 1-15, ss. 16-33.

Vastaselitys 5.12.2017 Vaasan hallinto-oikeudelle valituksestamme Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 11.10.2016 tekemästä lupapäätöksestä:    Lue vastaselitys tästä

Valitus 16.11.2016:  Nurmijärven Luonnon valitukset Helsingin ja Vaasan hallinto-oikeuksiin, Valitus Helsingin hallinto-oikeuteenValitus Vaasan hallinto-oikeuteen

Palaute Palaute Kreate Oy:n täydennykseen ja vastineeseen 29.3.2016:   Lue palaute tästä

Heinojan asemakaavaehdotus

Nurmijärven Luonto ry:n muistutus Heinojan asemakaavaehdotuksesta 6.2.2019

Kaavaselostuksen osana on ”Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin” (alk. s. 58), jossa esiintyy myös Nurmijärven Luonto.
Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin – Selostus (pdf)

Nurmijärven Luonnon lausunto Heinojan asemakaavaehdotuksesta 30.3.2017 (pdf) 

Muistio Nurmijärven Kissanojan, Heinojan sekä Toreenin pohjoispuolisen metsäalueen luonto- ja lajistoarvoista, Keijo Savola 22.5.2017

Kannanottoja 2018

Luonnontilaisen noron vaarantamiskiellosta poikkeaminen, Syrjälä, Nurmijärvi

Muistutus ESAVI 18.4.2018    Lue muistutus tästä

Metsä-Tuomelan maankaatopaikka ja Lepolan puron vaarantaminen

Nurmijärven Luonnon valitus Vaasan hallinto-oikeuteen 19.3.2018 Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämästä vesiluvasta.     Lue valitus tästä
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.3.2019 ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa lupa-asiassa. Lue päätös tästä

Kannanottoja 2017

Ilvesvuori pohjoinen, asemakaavaehdotus, Nurmijärvi

Muistutus 17.11.2017 yhdessä SLL Uudenmaan piirin kanssa.
Lue muistutus tästä

Lausunto luonnonmuistomerkin rauhoitushakemuksesta

6.10.2017 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus – Erkin kataja, Valkjärvi
Lue lausunto tästä

Nurmijärven Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien harjoitusrata, Nurmijärven Rajamäki (Ketunpesänmäki)

5.10.2017 Muistutus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle Maastoliikennelain mukaisesta luvasta.
Lue muistutus tästä

Circulation Oy:n Nurmijärven bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema

Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan eteläosassa ja se rajoittuu Espoon kaupungin rajaan
Lausunto 6.7.2017, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n ja Nurmijärven Luonto ry:n lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (viitaten kuulutukseen UUDELY/6518/2016).
Lue lausunto tästä

Valitus Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ympäristölupapäätöksestä

Valitus 14.6.2017 Vaasan hallinto-oikeudelle koskien maankaatopaikkatoimintaa, ylijäämämassojen välivarastointia, sekä kiviaineksen murskausta ja betoni-, tiili- ja asfalttijätteen välivarastointia, jalostusta (murskaus) ja hyödyntämistä kiinteistöllä Tulppaani Rn:o 543-404-1-692.
Lue valitus tästä

Ilvesvuoren teollisuusalue

Muistio Nurmijärven Kissanojan, Heinojan ja Toreenin pohjoispuolisen metsäalueen luonto- ja lajistoarvoista 22.5.2017 (pdf)

Ilvesvuoren teollisuusaluetta ollaan laajentamassa ja kaavoittamassa Siippoontien pohjoispuolelle. Tieyhteys kulkisi myös Seitsemän veljeksen reitin yli, joka on asukkaiden ahkerassa käytössä. Olemme asemakaavaprosessin aikana nostaneet esille alueen maakunnallisestikin tärkeitä luontoarvoja ja Kissanojan puron uhanalaisuutta. Teollisuusalue voidaan toteuttaa ilman pohjoista tieyhteyttä ja siten säästää metsikkö ja suojella se. Varsinkin nyt kun Kissanojan puron kunnostusta ollaan suunnittelemassa Maaniitun alueella olisi korkea aika huomioida Myllykosken ja Maaniitun välinen Kissanojan puroyhteys arvokkaana virkistyskokonaisuutena!   Katso video!

Lepolan puron osittainen hävittäminen ja luonnontilaisuuden heikentäminen, Metsä-Tuomelan jäteasema ESAVI/2410/2017

Muistutus 21.4.2017, Nurmijärven Luonnon muistutus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vesiluvasta.
Lue muistutus tästä

Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ylijäämämassojen sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittely ja sijoitus Röykässä

Nurmiujärven Luonto ry:n täydennys 15.2.2017 aiempaan muistutukseen.

Kannanottoja 2016

Klaukkalan osayleiskaava
Valitus KHO 15.12.2016 SLL Uudenmaan piiriSuomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskien Klaukkalan osayleiskaavan viheryhteyttä Lintumäen alueella.Lue valitus KHO:n tästä

Klaukkalan ohikulkutie
Muistutus 9.12.2016
Nurmijärven Luonnon muistutus Klaukkalan ohikulkutiestä ja viheryhteyden toimivuudesta.
Lue muistutus tästä

Sääksjärven ranta-asemakaava I
Lausunto kaavaehdotuksesta Nurmijärven kunnalle 30.11.2016. Lue Nurmijärven Luonnon ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin yhteislausunto tästä
Lausunto kaavaluonnoksesta Nurmijärven kunnalle 15.4.2016. Lue Nurmijärven Luonnon ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin yhteinen lausunto tästä.

Delete Oy:n ympäristölupahakemus,
betonimurskeen käyttö Hyvämäen tiilitehtaan alueen maarakentamisessa Dnro ESAVI/7436/2016
Muistutus 18.10.2016. Lue muistutus tästä

Lemminkäinen infra Oy:n kallionlouhintahanke Vantaan Riipilässä
Muistutus 3.3.2016. Lue muistutus tästä

Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ylijäämämassojen sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittely ja sijoitus Röykässä
Täydennys muistutukseen 15.2.2016
Muistutus 5.2.2016

Toiminta

Tavoitteemme

Tavoitteenamme on monimuotoisen luonnon, elinkelpoisen ympäristön ja kulttuuriperinnön suojeleminen sekä luontoarvojen vaaliminen

Lue lisää

Toteutunutta toimintaa

Luonto lainassa -teemaviikolla järjestimme 5.2.2019 lapsille suunnatun Norppaillan Norppaillassa Klaukkalan kirjastossa Aila Kiiskinen luki…

Lue lisää

Perinnemaiseman hoito

Aleksis Kiven museoidun syntymäkodin piha Aleksis Kiven syntymäkodin pihalla Nurmijärven Palojoella halutaan säilyttää pihan perinteinen…

Lue lisää

Luontonurkka

Nurmijärven Kirkonkylän pääkirjastossa ylläpidämme Luontonurkkaa, jossa on tarjolla luonnonsuojeluluun liittyvää viestintämateriaalia…

Lue lisää

Tuulihaukkalive

Nurmijärven Luonto toteutti yhteistyössä 100-vuotisjuhlavuottaan viettävän Nurmijärven Sähkön kanssa ensimmäistä kertaa Suomessa Tuulihaukan…

Lue lisää

Suojattu: Data