Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Nurmijärven Luonto ry:n kannanottoja

Louhintahiekka Oy:n Nurmijärven Raalassa sijaitsevan Nukarin kiviainesten ottoaluetta ja pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitusta koskevan hanke

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Nurmijärven Luonto ry antoivat 22.10.2019 hankkeen YVA-ohjelmasta yhteisen lausunnon. Lausunnosta on myös artikkeli tällä sivustolla.

Tuusulalainen Louhintahiekka Oy suunnittelee Raalaan laajaa 44 hehtaarin louhinta- ja maa-ainesten loppusijoitusaluetta. Hankkeen tarkoituksena on myös rakennustoiminnassa syntyvien jätteiden ja materiaalien, kuten purkubetonin ja kantojen käsittely. Tietoja hankkeesta ja sen YVA-ohjelma on nähtävissä internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/NukarinkiviainesalueYVA.

Hankkeesta on kirjoittanut Nurmijärven Uutiset 2.10.2019 ja 13.10.2019.

Bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema, Klaukkala

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Nurmijärven Luonto ry:n lausunto Circulation Oy:n ”Bioterminaalia sekä hyötymateriaalien käsittely ja siirtokuormausasemaa” koskevan hankeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.10.2019.

YVA-selostus sekä muuta hanketta koskevaa tietoa on luettavissa sähköisesti osoitteessa www.ymparisto.fi/circulationnurmijarviYVA

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Nurmijärven Luonto ry:n lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 6.7.2017

Hankeesta on kirjoittanut Nurmijärven Uutiset 12.8.2019 ja 29.8.2019 (s. 4-5).

Nukarin avolouhossunnitelma uudelleen valmisteltavaksi

Vaasan hallinto-oikeus on palauttanut Nukarille suunnitellun avolouhoksen uudelleen valmisteltavaksi päätöksellään 19.3.2019. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus antoi tuusulalaiselle Krete Oy:lle luvan avolouhoksen perustamiseen Nurmijärven ja Hyvinkään rajan tuntumaan lokakuussa 2016.

Muun muassa lähialueen asukkaat, Nurmijärven kunta, Nurmijärven Luonto ja Vantaanjoen kalastusalue valittivat luvasta kuitenkin Vaasan hallinto-oikeuteen. Perusteluina valituksissa käytettiin muun muassa erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista sekä kohtuutonta rasitusta lähialueen asukkaille. Myös selvitykset hankkeen vaikutuksista hulevesiin, Vantaanjokeen ja joen meritaimenkantaan koettiin puutteellisiksi.

Asiasta on kirjoittanut mm. Nurmijärven Uutiset 31.3.2019

Valitus ympäristölupa-asiassa, Kreate Oy – VHO:n päätös 19.3.2019 ss. 1-15, ss. 16-33.

Nurmijärven Luonto ry:n valitus Vaasan hallinto-oikeuteen 5.12.2017

Heinojan asemakaavaehdotus

Nurmijärven Luonto ry:n muistutus Heinojan asemakaavaehdotuksesta 6.2.2019

Kaavaselostuksen osana on ”Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin” (alk. s. 58), jossa esiintyy myös Nurmijärven Luonto.
Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin – Selostus (pdf)

Nurmijärven Luonnon lausunto Heinojan asemakaavaehdotuksesta 30.3.2017 (pdf) 

Kannanottoja 2018

Luonnontilaisen noron vaarantamiskiellosta poikkeaminen, Syrjälä, Nurmijärvi

Muistutus ESAVI 18.4.2018    Lue muistutus tästä

Lepolan puron osittainen hävittäminen ja luonnontilaisuuden heikentäminen, Metsä-Tuomelan jäteasema

Nurmijärven Luonnon valitus Vaasan hallinto-oikeuteen 19.3.2018 Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämästä vesiluvasta.     Lue valitus tästä
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.3.2019 ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa lupa-asiassa. Lue päätös tästä

Keski-Suomen Kuljetus Oy, Röykän maanläjitys: Vaasan hallinto-oikeus

vastaselitys 15.1.2018

Kannanottoja 2017

Kreate Oy, Nukarin louhos- ja maanläjitys: Vaasan hallinto-oikeus

Vastaselitys 5.12.2017     Lue vastaselitys tästä

Ilvesvuori pohjoinen, asemakaavaehdotus, Nurmijärvi

Muistutus 17.11.2017 yhdessä SLL Uudenmaan piirin kanssa.
Lue muistutus tästä

Lausunto luonnonmuistomerkin rauhoitushakemuksesta0

6.10.2017 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus – Erkin kataja, Valkjärvi
Lue lausunto tästä

Nurmijärven Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien harjoitusrata, Nurmijärven Rajamäki (Ketunpesänmäki)

5.10.2017 Muistutus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle Maastoliikennelain mukaisesta luvasta.
Lue muistutus tästä

Circulation Oy:n Nurmijärven bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema

Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan eteläosassa ja se rajoittuu Espoon kaupungin rajaan
Lausunto 6.7.2017, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n ja Nurmijärven Luonto ry:n lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (viitaten kuulutukseen UUDELY/6518/2016).
Lue lausunto tästä

Valitus Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ympäristölupapäätöksestä

14.6.2017 Vaasan hallinto-oikeudelle koskien maankaatopaikkatoimintaa, ylijäämämassojen välivarastointia, sekä kiviaineksen murskausta ja betoni-, tiili- ja asfalttijätteen välivarastointia, jalostusta (murskaus) ja hyödyntämistä kiinteistöllä Tulppaani Rn:o 543-404-1-692.
Lue valitus tästä

Ilvesvuoren teollisuusalue

Muistio Nurmijärven Kissanojan, Heinojan ja Toreenin pohjoispuolisen metsäalueen luonto- ja lajistoarvoista 22.5.2017 (pdf)

Ilvesvuoren teollisuusaluetta ollaan laajentamassa ja kaavoittamassa Siippoontien pohjoispuolelle. Tieyhteys kulkisi myös Seitsemän veljeksen reitin yli, joka on asukkaiden ahkerassa käytössä. Olemme asemakaavaprosessin aikana nostaneet esille alueen maakunnallisestikin tärkeitä luontoarvoja ja Kissanojan puron uhanalaisuutta. Teollisuusalue voidaan toteuttaa ilman pohjoista tieyhteyttä ja siten säästää metsikkö ja suojella se. Varsinkin nyt kun Kissanojan puron kunnostusta ollaan suunnittelemassa Maaniitun alueella olisi korkea aika huomioida Myllykosken ja Maaniitun välinen Kissanojan puroyhteys arvokkaana virkistyskokonaisuutena!   Katso video!

Lepolan puron osittainen hävittäminen ja luonnontilaisuuden heikentäminen, Metsä-Tuomelan jäteasema ESAVI/2410/2017

Muistutus 21.4.2017, Nurmijärven Luonnon muistutus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vesiluvasta.
Lue muistutus tästä

Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ylijäämämassojen sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittely ja sijoitus Röykässä

Täydennys 15.2.2017, täydennyksemme aiempaan muistutukseen.

Kannanottoja 2016

Klaukkalan osayleiskaava
Valitus KHO 15.12.2016 SLL Uudenmaan piiriSuomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskien Klaukkalan osayleiskaavan viheryhteyttä Lintumäen alueella.Lue valitus KHO:n tästä

Klaukkalan ohikulkutie
Muistutus 9.12.2016
Nurmijärven Luonnon muistutus Klaukkalan ohikulkutiestä ja viheryhteyden toimivuudesta.
Lue muistutus tästä

Sääksjärven ranta-asemakaava I:n kaavaehdotus
Lausunto 30.11.2016. Lue Nurmijärven Luonnon ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin yhteislausunto tästä

Kreate Oy:n ympäristölupa ja maa-ainesten ottolupa
Valitus 16.11.2016
Nurmijärven Luonnon valitukset Helsingin ja Vaasan hallinto-oikeuksiin, Valitus Helsingin hallinto-oikeuteenValitus Vaasan hallinto-oikeuteen

Delete Oy:n ympäristölupahakemus,
betonimurskeen käyttö Hyvämäen tiilitehtaan alueen maarakentamisessa Dnro ESAVI/7436/2016
Muistutus 18.10.2016. Lue muistutus tästä

Sääksjärven ranta-asemakaava I:n luonnos
Lausunto 15.4.2016 Nurmijärven kunnalle. Lue Nurmijärven Luonnon ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin yhteinen lausunto tästä.
Sääksjärven ranta-asemakaava I:n luonnos Nurmijärven kunnan verkkosivuilla

Kreate Oy:n kallionlouhinta- ja maanläjityshanke Suomiehen Huhmarissa
Palaute 29.3.2016. Lue palaute tästä

Lemminkäinen infra Oy:n kallionlouhintahanke Vantaan Riipilässä
Muistutus 3.3.2016. Lue muistutus tästä

Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ylijäämämassojen sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittely ja sijoitus Röykässä
Muistutus 15.2.2016. Lue muistutus tästä

Toiminta

Tavoitteemme

Toteutunutta toimintaa

Luonto lainassa -teemaviikolla järjestimme 5.2.2019 lapsille suunnatun Norppaillan Norppaillassa Klaukkalan kirjastossa Aila Kiiskinen luki…

Lue lisää

Luontonurkka

Nurmijärven Kirkonkylän pääkirjastossa ylläpidämme Luontonurkkaa, jossa on tarjolla luonnonsuojeluluun liittyvää viestintämateriaalia…

Lue lisää

Tuulihaukkalive

Nurmijärven Luonto toteutti yhteistyössä 100-vuotisjuhlavuottaan viettävän Nurmijärven Sähkön kanssa ensimmäistä kertaa Suomessa Tuulihaukan…

Lue lisää