Viherperänkeitaan laajennus

Kohdetta Viherperänkeitaan laajennus ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Satakunta
 • Kunta: Kankaanpää
 • Luontotyypit: metsät, suot, pienvedet
 • Koko: 504 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Viheräperänkeitaan kilpikeidas rajoittuu lännessä Pohjankankaaseen, idässä savikoihin ja etelässä turvetuotantoalueeseen, jolta turpeenotto on pääosin jo loppunut. Suon yleisimpinä suotyyppeinä ovat erilaiset rämeet; lähinnä keidas- ja isovarpurämeitä. Heikosti muodostuneita allikoita löytyy suon luonnontilaisesta keskusosasta. Nevojakin on lähes puolet pinta-alasta. Yleisimpiä nevatyyppejä ovat lyhytkorsi- ja kuljunevat. Suolta löytyy yksi vaarantunut (VU) suotyyppi. Suon pohjois- ja itäosat ovat ojitettuja.


Merkitys ihmisille

Alueella on runsaasti virkistyskäyttöä - sieltä löytyy muun muassa hyvät polkuverkostot ja laavuja.


Erityiset luontoarvot

Uhanalaisista suotyypeistä suolla esiintyy minerotrofista ja ruohoista saranevaa (VU). Pohjoisosasta löytyy vielä Hämeenkankaalta peräisin olevaa, osin ojitusten turmelemaa, pohjavesivaikutusta. Viheräperänkeitaan suojelualueen ulkopuolisella, turvetuotannossa olleella, alueella on huomattavaa merkitystä lepäilevän muuttolinnuston kannalta.

Viheräperänkeidas on Natura-alueen osalta säilynyt yllättävän luonnontilaisena, vaikka ojitukset ja turvetuotanto ympäröivät suota.

Alueelta on tavattu muun muassa seuraavia lajeja:

 • Linnut (osa muuttajia): Jouhisorsa (EN), lapasorsa, riekko (VU), kalatiira, pikkutylli, lapinsirri (EN), suosirri (NT), liro (NT), valkoviklo, punajalkaviklo (NT), kuovi (NT), kapustarinta (RT), taivaanvuohi (VU), jänkäkurppa (RT), töyhtöhyyppä, kehrääjä, isolepinkäinen, niittykirvinen (NT), keltavästäräkki (NT) 
 • Sudenkorennot: vihertytönkorento sekä sirolampikorento (joka on mainittu EU:n luontodirektiivin IV(a) –liitteessä. Liitteessä luetellut lajit edellyttävät tiukkaa suojelua. Lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.)

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Metsätalous ja hakkuut
 • Turvetuotanto
 • Maaston kuluminen

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita

  

Lisätietoja: