Varaslampi

Kohdetta Varaslampi ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pohjois-Karjala
  • Kunta: Joensuu
  • Luontotyypit: metsät, järvet
  • Koko: 4,5 ha (lampi) + 5 ha (lammen ympäristö)
Varaslampi_MarttiVaskonen_2016.JPG
Varaslampi 2016. Kuva: Martti Vaskonen


Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Varaslampi on saanut nimensä siitä, että tulva-aikana lampi on varastanut vettä pääuomasta eli Pielisjoesta. Veden tulo Pielisjoesta kuitenkin katkesi rakentamisen myötä. Varaslampeen tulevien vesien laatu on nykyisin huono ja lampi on rehevöitynyt. Rehevöityneille järville tyypillisesti pohjan läheisyydessä esiintyy talvella hapettomuutta, vesi on sameaa, vesikasvillisuutta on paljon ja särkikalojen määrä runsas.

Vedet purkautuvat lammen länsipäästä Varasojaa pitkin ja ratapihan alitse Pielisjokeen. Varaslammen vedenkorkeus seuraa Pielisjoen vedenkorkeutta ollen sitä aina hieman korkeammalla. Pielisjoen vedenpinnan noustessa vesi saattaa nousta pitkälle Varaslammen pohjoispuolen tulvametsään.

Syvimmillään vettä on hieman yli 4 metriä lammen lounaisosassa, mutta yli puolet lammesta on vain alle metrin syvyistä. Vesimassan alle on vuosien saatossa kerääntynyt jopa 5 metrin paksuinen liejukerros. Alle kahden metrin vesialueen on vallannut runsas vesikasvillisuus. Lammen pinnan täyttävät mm. ulpukan, pikkulimaskan sekä erilaisten vitojen lehdet. Pohjaa peittää lähes yhtenäinen isovesihernekasvusto.

Rehevä lampi houkuttelee muuttoaikoina sorsalintuja ja joutsenia lammelle lepäilemään ja ruokailemaan. Osa linnuista jatkaa matkaa vatsa täynnä ja osa taas jää lammelle pesimään.

Lammen pohjois- ja länsipuolen metsikkö on saanut kasvaa luonnontilaisena ja sinne onkin muodostunut monimuotoinen, runsaasti lahopuustoa sisältävä metsä. Runsas rannan lehtipuusto on houkutellut paikalle satakielen. Käpytikka ja pikkutikka hyötyvät taas runsaasta lahopuustosta.


Merkitys ihmisille

Varaslampi on ollut kaupunkilaisille tärkeä virkistysalue. Vielä 1960-luvulla etelärannalla oli suosittu hiekkapohjainen uimaranta ja talvisin lammella pelattiin jääkiekkoa. Nykyisin pohjoispuolen tulvametsässä voi kulkea pitkospuita myöten ja ihailla metsän monimuotoista elämää. Kalaonneaan pääsee kokeilemaan rantaan rakennetuille onkilaitureille. Varaslampi ympäristön luonnontilaisine metsineen sijaitsee vain 1,5 kilometrin päässä Joensuun torilta. Aluetta on käytetty opetuksessa sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun kursseilla (eläintieteen, kasvitieteen ja hydrobiologian kurssit).


Kalastajille lampi on tärkeä siinä esiintyvien hyvin isokokoisiksi kasvavien suutarin ja ruutanan vuoksi. Lammelle on helppo tulla ongelle myös lasten kanssa.

Niinivaara-yhdistys ry., joka Niinivaaran kaupunginosan asukasyhdistys, on järjestänyt useana vuonna nuotioiltoja Varaslammen rannalla. Yhdistyksen alkukesällä järjestämässä Varaslammen ympärikävelyssä tutustutaan luontoon ja kuunnellaan yölaulajia.

Joensuulainen kalakerho, Lesnan naputtajat ry., on kunnostanut talkoilla pitkospuita ja rakentanut uusia onkilaitureita. Samassa hankkeessa lammelle tehtiin taulut, joissa kerrotaan Varaslammesta yleisesti sekä kaksi taulua lammen kaloista: ruutanasta ja suutarista.

Lammen ympäristön metsät ovat kaavassa merkinnällä VP ja P eli virkistysalue ja puisto. Alueelle on tehty maisemasuunnitelma, missä suuri osa alueesta jätettäisiin luonnontilaiseksi, mutta ei kaikkea (esim. länsipuolen metsä). Alueen ”siistimiselle” eli rantametsien raivaamiselle on jatkuvasti painetta. Monet kaupunkilaiset kuitenkin arvostavat alueen luonnontilaisuutta ja monimuotoisuutta. Alueen luontoarvoja tulisikin tuoda voimakkaasti esille, ettei arvoja menetetä.


Erityiset luontoarvot

Lammen pohjoispuolella on luonnontilainen tulvametsä. Metsässä on runsaasti lahopuustoa. Tarkempaa lajistokartoitusta esim. hyönteisistä tai kääväkkäistä ei ole tehty. Viitasammakko, satakieli ja pikkutikka on havaittu alueella. Rehevällä lammella elää esim. heinäsorsia, haapanoita ja joutsenia. Lammen kalastoon kuuluu tavallisten lajien lisäksi suutari ja ruutana, jotka kasvavat lammessa erityisen suuriksi.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Haitalliset vieraslajit
  • Umpeenkasvu (vesistön, perinnemaisemien)

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)

 

 Lisätietoja:

 

Varaslampi_tulvamets2_MarttiVaskonen_2016.JPG
Varaslampi 2016. Kuva: Martti Vaskonen