Turun muinaiskedot

Turun muinaiskedot ovat yhdessä yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Varsinais-Suomi
 • Kunta: Turku
 • Luontotyypit: perinneympäristöt, kalliot, kaupunkiluonto
 • Koko: 1–10 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Ehdotus koostuu Turun kaupungin alueella sijaitsevista keto- ja kallioketokohteista, ns. ketoverkostosta kaupungin asuinalueiden lomassa. Ehdotuksen kedot runsaine muinaistulokaskasveineen ovat merkkejä kaupungin varhaisesta kehityksestä ja asutuksen ja maatalouden leviämisestä seudulla. Niiden arvo siis liittyy toisaalta luonnon monimuotoisuuteen, toisaalta kulttuurihistoriaan: Kaupungin asuinalueiden keskellä ne voidaan nähdä sekä poikkeuksellisina luonnon monimuotoisuuden keskittyminä että kulttuurihistoriallisesti arvokkaina merkkeinä perinteisestä maataloudesta.

Yksittäisten kohteiden koko vaihtelee alle hehtaarista hieman yli hehtaariin. Myös kohteiden suojelustatus vaihtelee: Osa on saanut esimerkiksi suojelumerkinnän asemakaavaan, osa on suojattu muinaisjäännöksien perusteella, osa on täysin vailla suojelustatusta. Kohteita uhkaa niin hoidon puutteesta ja rehevöitymisestä johtuva umpeenkasvu kuin puutteellisesta suojelustatuksesta ja muuttuvasta maankäytöstä johtuva tuhoutuminen esimerkiksi rakennusten alle.


Merkitys ihmisille

Osana kaupunkilaisten lähiluontoa kohteilla on suurta potentiaalia luonnonsuojelun edistämisessä, virkistyskäytössä ja luontotietämyksen popularisoinnissa. Moni kohde on suosittu koiranulkoilutuspaikka, oikopolku asuinalueiden välillä tai suoranainen takapiha, joten ne muodostavat lajirikkaita keitaita kaupunkilaisten välittömässä asuinympäristössä.

Runsaan muinaistulokaslajistonsa vuoksi kohteilla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. Kohteet kasvilajeineen ovatkin yhtälailla osa kulttuuriperintöä kuin kaupungin vanhat puutalot tai keskiaikaiset kivikirkot.


Erityiset luontoarvot

Kohteiden kasvillisuus koostuu monipuolisesta ja usein edustavasta perinnebiotooppilajistosta, ja sisältää useita vain lounaisessa Suomessa esiintyviä ketolajeja. Näistä osa katsotaan silmälläpidettäviksi (mm. ketoneilikka), osa vaarantuneiksi (mm. kevätsara) ja osa alueellisesti uhanalaisiksi (mm. kanervisara). Kohteiden kasvillisuuden omaleimaisuudesta koko maan mittapuulla kertoo runsas muinaistulokaslajisto: esimerkiksi pölkkyruoho, sikoangervo ja mäkilemmikki ovat kaikki muinaistulokkaita, jotka kukkivat usealla kohteella. Kaikenkaikkiaan kohteilla on tavattu yli kolmekymmentä vanhasta asutuksesta kertovaa muinaistulokaslajia.

Kohteiden luontotyyppeihin puolestaan kuuluu mm. kallioketoja (statukseltaan erittäin uhanalainen) ja hieman kuivia pienruohoketoja (statukseltaan äärimmäisen uhanalainen).

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Haitalliset vieraslajit
 • Roskaantuminen
 • Maaston kuluminen
 • Umpeenkasvu (vesistön, perinnemaisemien)

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)
 • Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue (LUO-merkintä)

 

Lisätietoja:
Turun_muinaiskedot_Jussi_Lampinen_2014.jpg
Kuva: Jussi Lampinen