Riitaneva

Kohdetta Riitaneva ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Satakunta
  • Kunnat: Kankaanpää, Karvia
  • Luontotyypit: metsät, suot, pienvedet
  • Koko: 310 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Suurin osa Riitanevan viettokeitaasta on ojitettu ja se on aiemmin ollut samaa suokokonaisuutta pohjoispuolisen Polvenkeitaan kanssa. Ojikoilla on turvekankaita ja isovarpurämemuuttumia, kun taas ojittamattomia osia luonnehtivat keidasrämeet. Alueella on myös useita pienempiä rämetyyppejä. Riitanevan rajaukseen sisältyy kaksi Natura-aluetta. Lisäksi se rajautuu Pohjankankaan Natura-alueeseen (FI0200022). 

Riitanevalla on neljä erillistä puronvarsikohdetta, joista kaksi on osittain Natura-rajausten sisäpuolella. Alueen pienvedet ovat suurelta osin tuhoutuneet ojitusten vuoksi. Lettoisuutta esiintyy hyvin pienialaisesti suon eteläpäässä Natura-alueen puolella. Riitanevan suotyypeistä yksi on äärimmäisen uhanalainen (CR) ja kolme vaarantunutta (VU). Riitanevan luonnontilaisuusaste vaihtelee suuresti alueen eri osissa. Ojittamattomat osat ovat säilyneet valtaosin luonnontilaisen kaltaisena, kun taas ojitetut osat ovat pitkälle muuttuneita turvekankaita. Keidasrämeet ovat säilyneet luonnontilaisen kaltaisina ja muuttuneisuutta on havaittavissa ainoastaan ojitusten läheisyydessä.


Merkitys ihmisille


Erityiset luontoarvot

Riitanevan alueella esiintyy kolme vaarantuneeksi (VU) luokiteltua suoluontotyyppiä ja yksi hyvin pienialainen äärimmäisen uhanalainen (CR) lettoneva. Lettoisuutta tavataan jäänneluonteisena myös pohjoisimman, muuttuneen puron varrella sekä Rummunlähteen alueella. Suoyhdistymätyypiltään Riitaneva kuuluu viettokeitaisiin jotka on luokiteltu Etelä Suomessa vaarantuneiksi (VU). Muut vaarantuneet (VU) suoluontotyypit ovat sararäme ja isovarpuräme. 

Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Kauraharjun pohjavesialueeseen ja siellä on lisäksi kaksi suojeltua lähdealuetta. Lähteet ja lähdepurot sekä kaksi muuta puroa tai noroa kuuluvat vesilaissa mainittuihin, suojeltaviin vesiluontotyyppeihin lähiympäristöineen. Nämä ovat myös metsälaissa mainittuja erityisen tärkeitä elinympäristöjä, kuten myös eteläosan lettovaikutteinen alue. Näillä alueilla on myös suuri potentiaali uhanalaisten lajien esiintymiselle. Paikoin turvekankailla on melko runsaasti pientä lahopuuta. Suonreunan ojitusaste on selvästi keskimääräistä satakuntalaista suota alhaisempi, sekä ojittamaton osa selvästi keskimääräistä satakuntalaista suolaikkua suurempi. Alueelta tavattu muun muassa seuraavia lajeja: Riekko (VU), metso, teeri, kehrääjä ja pohjansirkku (NT) .


Riitanevalla tavataan uhanalaisia suotyyppejä, lajistoa ja suoyhdistymätyyppi. Näiden lisäksi vesi- ja metsälain kohteet nostavat alueen luonnonsuojelullista arvoa. Riitanevan monimuotoisuutta lisäävät myös keidasosan rimmet ja allikot, lähteet, purojen varret, kangasmetsäiset saarekkeet sekä osa harvapuustoisista rämeistä. Suon sijainti aivan lähteisen harjualueen reunalla on merkittävä myös vesiensuojelun kannalta. Kohteen puroissa virtaavat vedet ovat paljolti harjualueelta peräisin olevaa pohjavettä. Luonnontilan säilyttäminen yhdessä palauttavien toimien kanssa vaikuttaisi Pohjankankaan Natura-alueen (FI0200022) 
luonnontilaan. Toimilla voidaan kohentaa myös Karvian luomat Natura-alueen (FI0200091) vesien tilaan ja alueen uhanalaisen taimenkannan elinmahdollisuuksiin. Etelä-Suomessa voimakkaasti taantunut riekko ja Satakunnasta lähes kadonnut pohjansirkku nostavat alueen luonnonsuojelullista merkitystä entisestään.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Turvetuotanto
  • Maaston kuluminen

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita

  

Lisätietoja: