Paljakka

Paljakka on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Kainuu
 • Kunnat: Hyrynsalmi, Puolanka
 • Luontotyypit: metsät, suot, järvet, pienvedet
 • Koko: 200–500 ha

 

nature_trail_by_Pauliina_Leikas_2015.jpg
Kuva: Pauliina Leikas
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Paljakan alueelta löytyy aarniometsää, monipuolisia vaarametsiä sekä niihin liittyviä soita ja pienvesiä. Vorlokin Natura 2000 -alueen länsipuolella on harjuluontoa ja itäpuolella on tavanomaisempia kainuulaisia kangasmetsiä.

Merkitys ihmisille

Virkistyskäytön ja kulttuurin kannalta alue on mittamattoman arvokas, sillä se tarjoaa harvinaisen palan vanhaa, muokkamatonta metsäluontoa luontoharrastajille. Paljakan luonnonpuistossa ja Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsissä tehdään runsaasti akateemista tutkimusta ja alue on myös luontokuvaajien suosiossa. Alueella ja sen läheisyydessä kulkee kunnan ylläpitämä retkeily- ja latuverkosto. Paljakanvaaran korkeimmalla kohdalla sijaitsee lisäksi virkistyskäytössä oleva näkötorni.

Erityiset luontoarvot

Paljakan luonnonpuistosta ja sen lähiympäristöstä löytyy Suomen ja koko Pohjois-Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisia luonnontilaisia kuusimetsiä, runsaasti harvinaisia vanhan metsän lajeja sekä myös suurpetoja. Vanhimmat kuuset ovat jopa 400 vuotta vanhoja.

Myös Paljakan tutkimusmetsän lintu- ja lahottajasienilajisto on selvitysten perusteella rikas ja monipuolinen. Lintulajistoon kuuluvat muun muassa sinipyrstö, kuukeli sekä erilaisia kanalintuja. Kääväkäslajeista on löydetty ainakin harjasorakas, harjasorakas, iso-otaraspikka , känsäorvakka, lamokääpä, lumokääpä, pohjanrypykkä, poimukääpä, pursukääpä, rahkakääpä, rusokantokääpä, rustikka, sitruunakääpä ja välkkyludekääpä. Syrjäpuron ympäristöstä on myös havaintoja raidankeuhkojäkälästä.

Mustarindanpuro_AnttiMajava_2015.jpg
Kuva: Antti Majava

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Kaivostoiminta
 • Turvetuotanto
 • Maa- ja kiviainesten louhinta
 • Maaston kuluminen
 • Ilmastonmuutos

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Kansallis-  tai luonnonpuistoon kuuluvia alueita
 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
 • Vanhojen metsien suojeluohjelmakohteita

 

Lisätietoja: