Niinistönkorpi, Lentokentänsuo

Kohdetta Niinistönkorpi, Lentokentänsuo ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Uusimaa
  • Kunta: Hyvinkää
  • Luontotyypit: metsät, suot, pienvedet
  • Koko: noin 15 ha

 

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Niinistönkorven ns. Lentokentänsuo on viimeinen jäljellä oleva luonnontilainen osa arvokasta Niinistönkorpea, jonka Uudenmaan lääninhallitus olisi 1980-luvun alussa halunnut suojella.
Korpi sijaitsee Salpausselän rinteessä ja sen alapuolisessa korvessa Hyvinkään lentokentän luoteispuolella. Pohjoisessa se rajoittuu Pohjoiseen kehätiehen ja lännessä korpea leikkaa Lääninrajankatu. Salpausselän päällä alue rajautuu kävelytiehen.

Salpausselän rinne on vanhaa kuusimetsää, jossa on liito-oravia. Rinteen alla on useita lähteikköjä ja niistä alkavia lähdepuroja, piilopuroja sekä tihkupintoja. Pohjaveden avopintoja on näkyvissä paljon, varsinkin eteläosassa. Rinteen alapuolella on paksusammalkuusikkokorpea, joka pohjoisosassa on laaja ja näyttävä. Pohjoisosassa on luonnontilainen lähdepuro, jonka ympäristö on lehtokorpea. Alueen pohjoisosa muodostaa hyvin merkittävän ja Uudellamaalla poikkeuksellisen hyvin säilyneen suo- pienvesiluonnon kokonaisuuden, jossa tavataan huomionarvoista kasvilajistoa.

Aluetta ollaan kaavoittamassa. Vain korven pohjoisin osa ollaan säilyttämässä SL-merkinnällä. Kaavaehdotuksessa on alueen länsi- ja eteläosassa kaksi teollisuustonttia. Jos osa alueesta kaavoitetaan TY-teollisuustonteteiksi, niin luontoarvoista mm. lähdepurot ja pohjavesipinnat tuhoutuvat käytännössä kokonaan kapenevassa eteläosassa sekä liito-oravien ruokailuun sopivaa lehtipuustoa.


Merkitys ihmisille

Alueen poikki puolivälissä kulkee suosittu ulkoilu- ja hiihtoreitti. Alue on muuten luonnontilainen eikä ole laajassa ulkoilukäytössä. Sen suuri merkitys on, että Lentokentänsuo on erittäin arvokas luontokohde ja se tulee säilyttää kokonaisuutena.


Erityiset luontoarvot

Alueella on useita pohjaveden purkautumiskohtia, Suomessa uhanalaiseksi luokiteltuja lähteikköjä ja tihkupintoja sekä luonnontilainen puronuoma, joita koskee vesilain muuttamiskielto. Nämä ovat Etelä-Suomessa harvinaisia Salpausselän rinteiden alla.

Alueella on poikkeuksellisen hyvin säilyneen suo- ja vesiluonnon kokonaisuuden lisäksi säilynyt arvokasta kasvilajistoa. Metsänemä ja harsosammal ovat luokiteltu vaarantuneiksi sekä haaraliuskasammal, kantokorvasammal ja poimulehväsammal ovat alueellisesti uhanalaisia. Lehtokorpi on luokiteltu uhanalaiseksi luontotyypiksi.

Alueesta on tehty luontoselvitys (Hyvinkään ympäristökeskuksen luontoselvitys: Hyvinkään lentokentän luoteispuolisen suoalueen kasvillisuus- ja kasvistoselvitys. Marko Vauhkonen, ENVIRO 24.10.2008. Selvitys on luettavissa täällä).

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Osalle aluetta on suunnitteilla SL-varaus

  

Lisätietoja: