Mustakeidas-Yskänlähde

Kohdetta Mustakeidas-Yskänlähde ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Satakunta
  • Kunta: Kankaanpää
  • Luontotyypit: metsät, suot, pienvedet
  • Koko: 450 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Keskiosiltaan luonnontilainen ja karu Mustakeidas on Pohjankaan länsireunan tasanteelle syntynyt maakunnan pisimmälle kehittyneitä keidassoita. Pohjankankaan syrjässä on kapea minerotrofinen laide. Mustakeitaalla on huomattavan runsaasti allikoita, joita löytyy jopa yli 70 hehtaarin alalta ja lähes 500 kappaletta. Kermirakenne on erittäin pitkälle kehittynyt ja niiden mäntypuusto on paikoin kookastakin. Kaikkialla suoalueella tuntuu Pohjankankaan harjusta peräisin oleva pohjavesivaikutus. Suon itälaidan luonnontilaisella suoreunalla on pohjavesivaikutteinen saraneva.

Länsilaidalta, Naturarajauksen ulkopuolella sijaitsee pieni minerotrofinen ja kalteva suo, joka on kuitenkin aikoinaan ojitettu. Suon ojat ovat umpeutumassa, mutta suon itälaidan lähde kärsii edelleen ojituksista. Suon länsi-, pohjois- ja eteläpuolen rämeet on valitettavasti ojitettu. Ojat ovat paikoin umpeutumassa ja palamassa hiljalleen kohti luonnontilaa. Myös ojitetuilla alueilla esiintyy lähteitä ja muuta pohjavesivaikutusta. Mustakeitaan suotyypeistä kolme on uhanalaisluokitukseltaanvaarantunutta (VU).

Yskänlähde sijaitsee kovapohjaisella hiekkakankaalla. Suon läpi virtaa luonnontilainen lähdepuro, joka laskee Natura-alueen ulkopuoliselle Mölkkärinlammelle. Yskänlähteen länsipuolella on toinen, kartoissa näkymätön, täysin luonnontilainen lähde, jonka vedet laskevat myös Yskänlähteestä tulevaan lähdepuroon. Yskänlähteen ympäristössä on ainakin yksi erittäin uhanalainen (EN) ja kaksi vaarantunutta (VU) suotyyppiä. Lisäksi suolta löytyy yksi erittäin uhanalainen (EN) suoyhdistymätyyppi.

Suojeluesitysrajaukseen on sisällytetty myös Natura-alue, johon kuuluu Mustakeitaan luonnontilaisin alue sekä Yskänlähteen välitön ympäristö.


Merkitys ihmisille


Erityiset luontoarvot

Uhanalaiset suotyypit ja -yhdistymät: Mustakeidas ja lähiympäristö: Saraneva (VU), sararäme (VU) ja lyhytkorsiräme (VU). Yskänlähde lähiympäristöineen: Ruohokorpi (EN), saraneva (VU), lyhytkorsiräme (VU) ja (luhta)nevakorpi (EN). Suolammet ovat vesilain mukaisia pienvesiä.

Alueelta on tavattu muun muassa seuraavia lajeja:

  • Linnut: riekko (VU), naurulokki (VU), valkoviklo, kapustarinta (RT), liro (NT), kuovi (NT), isolepinkäinen 
  • Perhoset: suomittari Kasvit: lähdesara (EN), soreahiirenporras, purolitukka ja tervaleppä


Natura-alueen suojeluarvot ovat sekä Mustakeitaalla että Yskänlähteellä kiistattomia ja niille on tarkoitus perusta luonnonsuojelualueet. Arvokkaiden alueiden tilaa heikentävät kuitenkin ympäröivät ojitetut alueet, joilta niin ikään löytyy merkittäviä luonnonarvoja. Mustakeitaan ja Yskänlähteen ympäristöjä tulisikin laajentaa suojeluesityksen rajauksen mukaiseksi ja käynnistää luonnontilaa palauttavat toimet. Toimien ensisijainen kohde tulisi olla luontaisen vesitalouden palauttaminen, ojien tukkiminen ja aiemmin avonaisten alueiden puuston poisto. Alue on soiden kytkeytyneisyyden näkökulmasta merkittävä osa pohjois-eteläsuuntaisten soidenketjua, jotka seuraavat Hämeen ja Pohjankankaan laiteita sekä itä- että länsipuolella harjua.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Lähteitä

 

Lisätietoja: