Kytäjä-Usmi

Kytäjä-Usmi on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Kohteen tarkempi nimi:

  • Kytäjän-Usmin-Usminkallion metsäalue 

 

PiilolammisyksyllLeilaJrvinen.jpg
Piilolammi syksyllä. Kytäjän gabromassiivia luonnehtivat metsät, murtumalinjoissa olevat lukuisat pikkujärvet ja lammet sekä jyrkkärinteiset kalliot. Kytäjän-Usmin alue on Hyvinkään tärkein retkeilyalue ja pääosa siitä on Natura 2000-aluetta. Kuva: Leila Järvinen

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Uusimaa
  • Kunta: Hyvinkää
  • Luontotyypit: metsät, suot, kedot, niityt tai muut perinneympäristöt, järvet, jokiluonto, pienvedet, kalliot, muinaisen tulivuoren kraatteri (Kytäjän-Usmin Gabromassiivi)
  • Koko: n. 20 km2

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kytäjä-Usmi sijaitsee Hyvinkäällä ja on yli 20 neliökilometrin laajuinen monimuotoinen ulkoilu- ja retkeilyalue. Aluetta rajaa etelässä Kytäjäntie ja lännessä Suolijärvi. Pohjoisessa alue ulottuu Riihimäen puolelle Suolijärven pohjukasta Paalijoen kanjonin yli selänteille Perämetsään. Idässä sitä rajaa VT3.

Korkeuserot vaihtelevat korkeista kallioista (kuten Jaanankallio ja Usminkallio) syviin rotkoihin - esimerkkinä kapea ja syvä Paarijoen kanjoni. Retkeily- ja ulkoilualue on Suomen suurimman gabromassiivin, muinaisen tulivuoren kraatterin kaakkoisosassa. Kallioalueen jyrkät reunaosat Kytäjäntien varrella sekä Usminkalliolla ja Vantaanniemessä kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin kallioalueisiin.

Jyrkkien kallioiden välissä on suopainanteita, vanhaa ja nuorta metsää. Metsätyypit vaihtelevat kallioiden lakimänniköistä painanteiden ja puronvarsien lehtoihin. Lännessä on jyrkkärantainen kapea Suolijärvi. Pikkujärviä ja lampia on 26, ja lisäksi lukuisia metsäpuroja.


Kytäjän-Usmin-Usminkallion erämaa on laajaa yhtenäistä MLY-metäaluetta ja luonnon ydinaluetta. Pääosa kuuluu Kytäjän-Usmin Natura 2000-alueeseen. Usmin valtiometsästä perustettiin Länsi-Suomen luonnonvarasuunnitelman yhteydessä noin 250 ha laajuinen Usmin suojelumetsä. Luonnonsuojelualueita rannoilla ja purovarsissa on yli 300 ha.


Merkitys ihmisille

Luonnon merkitys on suuri. Kytäjän-Usminkallion alue on Hyvinkään tärkeintä ulkoilu- ja retkeilyaluetta. Alueen karttaan on merkitty polku-, pyöräily- ja hiihtoreitit sekä uima-, laavu- ja tulentekopaikat. Reiteillä on opasteet. Opasteet ja reittikartat on uusittu 2016 ja Vaskivuoren luontopolku valmistuu kesällä 2017.

Alue on myös maisemallisesti merkittävä kymmenine pikkujärvineen ja jyrkkine kallioineen. Kallioisella metsäalueella on tärkeä maisemallinen merkitys, sillä se rajaa arvokasta Kytäjän kulttuurimaisemaa. Reunakalliolta avautuukin komeat näkymät Kytäjän viljely- ja kulttuurimaisemaan.


Kulttuurihistoriaa Kytäjän kartanoalueen lisäksi edustaa Hopeavuoren kaivoskuoppa, jossa kuningas Kustaa II Aadolf kävi vuonna 1616. Alueella on myös sadan vuoden takaisia mustan graniitin (gabron) louhinnan vanhoja jälkiä ja sammaloituneita kivikasoja. Piilolammin eteläpäässä on Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen 25 ha:n virkistysalue. Retkeilyalueelle pääsee helposti monesta eri kohdasta, kuten esim. Sveitsin luonnonsuojelualueelta sekä Läyliäisten tien varrelta P-paikalta Kytäjällä samoin kuin Usminjärventien varrelta ratsastuskeskuksen kohdalta.


Erityiset luontoarvot

Kytäjän-Usmin alueen luontoarvoja kuvaa jo se, että merkittävä osa siitä kuuluu Naturaan. Rantoja ja puronvarsilehtoja lehtoja on suojeltu kaikkiaan 330 ha. Puronvarsilehdoissa kasvaa lukuisa joukko harvinaisia ja etenkin Uudellamaalla uhanalaisia lajeja, kuten esimerkiksi: kynäjalava, humala, kullero, kaiheorvokki, tuoksumatara, hetesara, vankkasara, koprisorsimo, lehtoneidonvaippa, kirkiruoho ja hirvenkello. Luontotyypitkin ovat samoin monimuotoisia kallioista lehtoihin ja rantoihin.

Lisää Kytäjän-Usmin metsäalueesta ja alueen merkittävistä lajeista Natura-alueen osalta voi lukea täältä.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Maa- ja kiviainesten louhinta

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
  • Valtakunnallisesti arvokkaita kalliomuodostumia (gabromassivin reunan jyrkänteet), laajaa yhtenäistä MLY-metsäaluetta (luonnon ydinaluetta)

 

Lisätietoja:

 

Alueen karttarajaus:

Kytäjän-Usmin-Usminkallion metsäalue: Hyvinkään luontohelmialue rajoittuu idässä M3 moottoritiehen, etelässä Kytäjokeen, lännessä Kytäjärveen ja Suolijärveen sekä pohjoisessa Usminkallioalueella Riihimäen rajan tuntumaan (musta viiva).Kytj_Usmi_Kiiskilampi_Syyskuu_2010_TeroMalinen.jpg
Kiiskilammilla Kytäjän metsäalueella on yksi retkeilyalueen monista nuotiopaikoista. Kuva: Tero Malinen