Konnunsuo

Konnunsuo on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Hytinsuo1_AnnaVuori_2014.jpg
Kuva: Anna Vuori (2014)

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Etelä-Karjala
 • Kunta: Lappeenranta
 • Luontotyypit: Suot, vedet (lampi), metsät
 • Koko: 350 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Konnunsuon Höytiönsuo on hieno ja maakunnassa harvinainen harvapuustoinen rämesuo. Etenkin Höytiönlammen kaakkoispuolen ojittamattomana ja luonnontilaisena säilynyt alue on upea, retkeilynarvoinen erämainen suo, jossa viihtyvät niin linnut, perhoset kuin ihmisetkin.

Konnunsuon keskellä sijaitseva Höytiönlampi on arvokas pienvesi, joka on merkitty maakuntakaavaan suojelualueeksi. Höytiönlampi on tärkeä lintujen muutonaikainen levähdys- ja pesimäpaikka sekä pesimättömien nuorien lintujen, mm. kurkien suosima alue. Lammella on ollut yhtäaikaisesti lepäilemässä 30 000 muuttomatkalla ollutta hanhea. Lampi on myös uhanalaistuvan viitasammakon elinalue.

Höytiönsuo ja Höytiönlampi ovat osa laajempaa Konnunsuon suoaluetta, josta osa on suojeltu. Höytiönsuota ja Höytiönlampea uhkaa edelleen turpeenkaivuu. Mikäli alueelle sijoittuu turvetuotantoalue, se tuhoaa suoluonnon ja suoeliöstön elinalueet.

 

Merkitys ihmisille

Höytiönsuon alue on iänkaiken ollut paikallisille asukkaille tärkeää marjastus-, sienestys- ja ulkoilualuetta. Virkistysaluearvot ovat todellisia ekosysteemipalveluja, joilla on merkittävää sosiaalista, henkistä, fyysistä ja myös taloudellista merkitystä ihmisille. Höytiönsuo on osa valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta. Maakuntakaavassa alue on merkitty luontomatkailun kehittämisalueeksi. Konnunsuon Höytiönlampi sijaitsee luontomatkailun ja virkistyksen kohdealueella. Lammen länsilaidalla on laavu. Höytiönsuon lähistöllä on myös valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde, Konnunsuon vankila-alue.

 

Erityiset luontoarvot

Konnunsuon Höytiönsuon kaakkoinen osa on luonnontilaista karua rämettä. Suo on linnustollisesti arvokasta aluetta, ja siellä on tavattu myös useita suoperhoslajeja. Vuonna 2014 suolla tavattiin erittäin uhanalainen vihermittari (Thalera fimbrialis).

Konnunsuon Höytiönlampi on arvokas lintujen pesimä- ja muutonaikainen levähdys- ja ruokailualue osana Konnunsuon valtakunnallisesti merkittävää lintualuetta (FINIBA- ja MAALI -alueet).

Höytiönlammessa ja sen ranta-alueella elää vahva viitasammakoiden populaatio. Viitasammakko on EU:n luontodirektiivin liitteen IV laji. Se tarkoittaa, että lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei saa hävittää tai heikentää. Sama koskee mm. uhanalaisia ja direktiivikorentolajeja. Idänkirsikorento on havaittu lammella vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa. Täplälampikorennon esiintyminen on mahdollista.

Höytiönlammen rannan sara- ja ruoholuhdat ovat luonnoltaan arvokkaita, silmälläpidettäviksi luokiteltuja luontotyyppejä (avoluhta).

Lammen välittömään läheisyyteen suunniteltu turpeenkaivualue vaikuttaa Höytiönlammen rantaluhtiin kuivattaen luhdat. Suunnitelmien mukaan ranta-aluetta tulee sivuamaan eristysoja, joka kuivattaa turvekentän lisäksi myös lammen rantaa.


 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Turvetuotanto
 • Soiden ojitus
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Roskaantuminen

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Kaavamerkinnät
 • Direktiivilajien esiintyminen
 • Kohteen vieressä on Metsähallituksen suojelema alue

 

 

Lisätietoja:

 

Hytinsuo2_AnnaVuori_2014.jpg
Kuva: Anna Vuori (2014)