Kiskonjoki

Kiskonjoki on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Varsinais-Suomi
  • Kunta: Salo
  • Luontotyypit: Jokiluonto, kosket, suot, lintuvedet
  • Koko: 630 km2

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kiskonjoki on harvinaisuus etelärannikon jokivesistöissä, koska siinä on paljon luonnontilaisia osuuksia ja viime vuosina siellä on todettu jo lohen luontaista lisääntymistä. Kulttuurimaisemassa virtaavan joen valuma-alueesta on kuitenkin 70% metsiä. Hienoin koski putoaa parhaimmillaan noin 500 metrin matkalla 17 metriä ja musituttaa pohjoisen lohikoskia. Kiskonjoen varrella onkin enemmän järviä ja lampia kuin Lounais-Suomen vesistöissä keskimäärin.

Kiskonjoki on osa Kiskonjoki-Perniönjoki vesistöaluetta, joka saa alkuvetensä Hyyppäränharjusta ja laskee Saaristomereen entisten Perniön ja Särkisalon kuntien rajalla.

Joen varrella on paljon merkkejä asutuksen ja toiminnan eri vuosisadoilta vanhimpien toiminnan merkkien ollessa vähintään 1500-luvulta, mutta tietoa vanhemmistakin myllyistä yms. on olemassa.


Merkitys ihmisille

Kulttuurimaisemassa virtaava luonnontilaisia osuuksia sisältävä joki on hyvin arvokas niin paikalliselle virkistäytymiselle ja kalastukselle kuin tiheään asutussa Varsinais-Suomessa laajemmallakin alueella.Virkistyskäyttöä lisää laajat erämaiset latvavedet pikku lampineen, luonnontilaisine puro- ja suo-osuuksineen.

Kiskonjoella harrastetaan myös melontaretkeilyä.

Joen kunnostustyö Life-hankkeessa ja toiveeet lohen palautumisesta on aktivoinut ihmisiä jokivarressa ja koko alueella.


Erityiset luontoarvot

 Kiskonjoessa lisääntyy lohen lisäksi taimen, siika ja vimpa. Myös jokirapu kuuluu Kiskonjoen eliöstöön. Kiskonjoki kuuluu Euroopan unionin Freshabit Life -hankekokonaisuuteen, jossa tavoitteena on innostaa luonnonvesien hoitoon järjestämällä kunnostustalkoita, kehittämällämenetelmiä ja poistamalla kalojen kudulle nousun esteitä. Toiveena on, että Kiskonjoki olisi vapaa kalojen nousta vuoteen 2020 mennessä.

Linnustossa koskikara on tyypillinen laji ja onpa joen varrella pesinyt jopa kuningaskalastaja.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  •  Ei tiedossa

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Keskiosalla luonnonsuojelualue
  • Osa kuuluu Natura-alueisiin
  • Vesistö on suojeltu koskiensuojelulailla

 

Lisätietoja: