Kinttusalmensuo

Kinttusalmensuo on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunnat: Pohjois-Savo, Kainuu
  • Kunnat: Sonkajärvi, Kajaani
  • Luontotyypit: metsät, suot, pienvedet
  • Koko: 654 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kinttusalmensuo sisältää Laakajärven Luodelahteen liittyvän ojitetun suometsämosaiikin, Kinttusalmensuon pääosin ojittamattomana säilyneen aapasuomuodostelman, Kinttusalmensuon luoteispuolista ojitettujen ja ojittamattomien suolaikkujen mosaiikkia sekä Ruijunlampien ja Ruijunpuron muodostaman erikoisen suo- ja vesistökokonaisuuden. Alue on myös SuoMaa-kohde (ID 6014).


Merkitys ihmisille


Erityiset luontoarvot

Kinttusalmensuo on merkitykseltään valtakunnallista arvoluokkaa lähenevä suokokonaisuus, jonka tilaa olisi myös mahdollista parantaa ennallistamisen kautta. Alueelta on havaittu peräti 25 suotyyppiä.

Laakajärven Luodelahteen liittyvät ojitetut nevat ja rämeet ovat eteläisemmässä osassa palautumassa vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaisiksi suo-ojien umpeuduttua melko pitkälle. Pohjoisempi osa, joka on ollut alun perin pienten metsäsaarekkeiden ja puustoisten soiden mosaiikkia, on selvästi muuttunempaa.

Kinttusalmensuo on laaja ja pääosin ojittamattomana säilynyt suomuodostuma. Suon etelä- ja koillisreunassa on säilynyt ojittamatonta reunaa, mutta muualla suon reunat on ojitettu. Suolla vallitsevat väli- ja rimpipintaiset nevavaltaiset alueet, joita täydentää itäosassa ojittamattomana säilynyt pienten kangasmaasaarekkeiden ja puustoisten soiden mosaiikki.

Kinttusalmensuon yhtenäisemmän suoaltaan luoteispuolella on kolme erillistä ojittamatonta nevavaltaista suolaikkua, joiden välissä on kattavasti ojitettuja rämeitä ja korpia. Osa ojitusalueista on vanhapuustoisia.

Aluekokonaisuutta täydentää luoteessa kolmen Ruijunlammen, Ruijunpuron sekä vesistöihin liittyvien soiden alue. Majava on vaikuttanut lampien ja purojen tilaan, ja alueella onkin nykyisin hyvin vetisiä, luhtaisia nevoja. Aluekokonaisuuden luoteisosassa on kuitenkin merkittävästi korpipohjaisia, harvakseltaan ojitettuja soita, joiden vesitaloutta majavavaikutus on todennäköisesti palauttanut.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Turvetuotanto

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kohteella ei ole mitään sen säilymistä turvaavaa tai edistävää statusta

 

 

Lisätietoja: