Kemppilän Suurisuo

Kemppilän Suurisuo on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Kemppiln_Suurisuo_suopursu_Liisa_Laitinen_2016.jpg
Kuva: Liisa Laitinen
 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Etelä-Karjala
  • Kunta: Ruokolahti
  • Luontotyypit: Suot, metsät, vedet (pienet lammet)
  • Koko: noin 1 200 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kemppilän Suurisuon alueella on luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia suo- ja metsäalueita, jotka muodostavat monivivahteisen ja mielenkiintoisen erämaisen aluekokonaisuuden. Alueella on laajoja avoimia suoaukeita, korpia, kallioisia reunametsiä, kapeita suokaistaleita kallioiden välissä, pieniä lampia ja puroja, kangasvuokkokankaita ja harjuja, varttuneita kuusivaltaisia metsiä sekä liito-oravan suosimia järeitä haapoja kasvavia sekametsiä.


Merkitys ihmisille

Maisemallisesti vaihtelevana ja kauniina, harvinaisen laajana, erämaisena ja silti helposti saavutettavana Kemppilän Suurisuon alue on luonnon harvinaislaatuinen lahja eteläkarjalaisille luonnonystäville, retkeilijöille ja marjastajille.


 

Erityiset luontoarvot

Kemppilän Suurisuo on harvinainen laaja-alainen eteläinen aapasuo. Suon vallitseva suotyyppi on karu tasapintainen kalvakkaneva, mutta pienialaisesti suotyyppien ja -lajien kirjo on monipuolinen. Suon reunat on osin ojitettu, mutta eteläosan kallioisten metsäsaarekkeiden rikkoma alue on reunoiltaankin luonnontilainen. Suurisuon alueen pesimälinnustoon kuuluvat mm. kurki, kuovi, valkoviklo, metsäviklo, töyhtöhyyppä, metso, teeri, niittykirvinen ja pensastasku; alueellisesti uhanalainen liro on suon eteläiseen sijaintiin nähden runsas. Suota reunustavissa kalliometsissä kuuluu kesäöisin kehrääjien hyrinä. Alue kuuluu maakunnallisesti tärkeisiin lintualueisiin (MAALI).

 

Kemppiln_Suurisuo_lampi_Liisa_Laitinen_2016.jpg
Kuva: Liisa Laitinen
 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Soiden ojitus

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kartoitukset
  • Kuuluu Soidensuojelun täydennysohjelmaan valittuihin soihin

 

Lisätietoja:

 

Kemppiln_Suurisuo_juolukka_Juha_Juuti_2016.jpg
Kuva: Juha Juuti