Kemijoen helmet

Kemijoen helmet on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Kemijoen_helmet_VeneKuusisaaressa_TarjaPasma.jpg
Vene Kuusisaaressa. Kuva: Tarja Pasma

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Lappi
  • Kunta: Rovaniemi, Pelkosenniemi, Savukoski
  • Luontotyypit: metsät, suot, kedot, niityt, perinneympäristöt, järvet, jokiluonto, pienvedet
  • Koko: 14 060 ha + 200-500 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kemijoen helmet muodostuu kahdesta erilaisesta elementistä eli latvavesien laajoista soista ja latvavesistöstä Kemihaarassa sekä itse Kemijoesta, jonka koskista viimeisiä tärkeitä säilyneitä koskia ovat Sierilän kosket.

Kemihaaran alue on luonnoltaan erityisen monipuolinen ja rikas. Keskeisiä luonnonelementtejä alueella on Yli-Kemijoki, Vuotosjoki haaroineen, purot, aapasuot, tulvaniityt ja -metsät.

Alueen laajat suot rajautuvat länsireunalla yhtenäiseen ja monimuotoiseen Palokankaan-Rytivaaran-Reikäinharjun-harjujaksoon, joka kohoaa paikoin 20-30 m soiden yläpuolelle. Pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa harjujaksoa luonnehtivat runsaat suppalammet ja jyrkkärinteiset selänteet. Natura-alueella olevat vaarat ovat tavallisimmin pohjamoreenien peitossa. Niiden juurella tavataan paikoin lajittuneita hiekkamuodostumia. Lähde: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Kemihaaran_suot(6131)

Sierilän kosket ovat perusteellisesti rakennetun Kemijoen - entisen mahtavan lohijoen - viimeisiä rakentamattomia koskiosuuksia. Kemijoen pääuoman rakentamaton osuus välillä Olkkakoski-Vanttauskoski: matalia koskia, suvantoja, rantaniittyjä, korkeat rantatörmät.


Merkitys ihmisille

Kemihaaran alue on luonnonsuojelun ja lajien säilymisen lisäksi tärkeä niin virkistykselle, matkailulle kuin poronhoidollekin. 

Lapin luonnonsuojelupiirillä on ollut vuodesta 1993 lähtien niittotalkoita alueeseen kuuluvalla Keminsaarten Kuusisaaressa. Palsta on SLL:n omistuksessa. Saarissa on aikoinaan laiduntaneet lampaat, joten alueelle on muodostunut arvokasta perinnebiotooppeja. 

Kemijoen Sierilän koskien alue on, jossa on maanviljelystä ja kalastusta. Sierilän koskilla on hyvä matkailupotentiaali. Veneilykelpoinen joki.


Erityiset luontoarvot

Kemihaaran luontoarvot: mm. humuspitoiset lammet ja järvet, Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia, boreaaliset luonnonmetsät, aapasuot, puustoiset suot, tulvametsät. Alueella on runsaasti arvokkaita pienvesiä: latvapurojen lisäksi myös mm. lähteitä ja suppalampia. Vuotos-ja Jaurujokivarsille ovat tyypillisiä rehevät ruoho- ja lehtokorvet, tulvametsät ja -niityt.

Alue on merkittävä suoluonnon suojelukohde. alueen suotyypeistä 11 on uhattuja Suomessa. Soiden arvoa lisää runsas eteläinen lajisto ja useat uhanalaiset lajit sekä muut soihin liittyvät luontotyypit.

Luontodirektiivin II lajit: saukko, lettorikko, laaksoarho, kiiltosirppisammal.
Lintudirektiivin lintulajeja 23 ja uhanalaisia 3 lajia.
Lähde: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Kemihaaran_suot(6131)

Sierilänkoskilla on seuraavia luontoarvoja: Apilakirjokääriäinen, laaksoarho, vaellussiika, taimen, harjus, valtavasti törmäpääskyjä (ilm. Suomen suurimman yhdyskunnat), tulvarantoja, virtapaikoissa paljon koskeloita ja telkkiä. Suuri rakentamaton joki itsessäänkin on uhanalainen luontotyyppi.

Kemihaaran alueella on vahva suojelupäätös allasrakentamista vastaan vuodelta 2002. Korkeimman hallinto-oikeuden ehdoton rakentamiskielto pitäisi olla alueen kehittämiselle luonnontalouden ehdoin.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Maakuntakaavoitukseen halutaan alueelle tulva-allas
  • Vesivoimalatoksen rakentaminen ja siitä johtuva 8 metrin vedenpinnan nousu

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
  • Sierilällä ei ole mitään sen säilymistä turvaavaa tai edistävää statusta

 

Lisätietoja:


Kemijoen_helmet_SoutujuhlaKeminsaarilla_JakkoAlatalo_2001.jpg
Soutujuhla Keminsaarilla. Kuva: Jaakko Alatalo