Kemihaaran suot

Kohdetta Kemihaaran suot ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Lappi
  • Kunnat: Pelkosenniemi, Savukoski
  • Luontotyypit: metsät, suot, perinneympäristöt, järvet, jokiluonto, pienvedet
  • Koko: 14 060 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kemihaaran alue on luonnoltaan erityisen monipuolinen ja rikas. Keskeisiä luonnonelementtejä alueella on Kemijoki, Vuotosjoki haaroineen, purot, aapasuot, tulvaniityt ja -metsät.

Alueen laajat suot rajautuvat länsireunalla yhtenäiseen ja monimuotoiseen Palokankaan-Rytivaaran-Reikäinharjun-harjujaksoon, joka kohoaa paikoin 20-30 m soiden yläpuolelle. Pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa harjujaksoa luonnehtivat runsaat suppalammet ja jyrkkärinteiset selänteet. Natura-alueella olevat vaarat ovat tavallisimmin pohjamoreenien peitossa. Niiden juurella tavataan paikoin lajittuneita hiekkamuodostumia. Lähde: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Kemihaaran_suot(6131)


Merkitys ihmisille

Vuotos-taistelun seurauksena alueella sijaitsee enää yksi ympärivuotinen talous. Piirillä on ollut vuodesta 1993 lähtien niittotalkoita alueeseen kuuluvalla Keminsaarten Kuusisaaressa. Palsta on SLL:n omistuksessa. Saarissa on aikoinaan laiduntaneet lampaat, joten alueelle on muodostunut arvokasta perinnebiotooppeja. 


Erityiset luontoarvot

Mm. humuspitoiset lammet ja järvet, Cratoneurion -huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia, boreaaliset luonnonmetsät, aapasuot, puustoiset suot, tulvametsät.
Alueella on runsaasti arvokkaita pienvesiä: latvapurojen lisäksi myös mm. lähteitä ja suppalampia. Vuotos-ja Jaurujokivarsille ovat tyypillisiä rehevät ruoho- ja lehtokorvet, tulvametsät ja -niityt.
Alue on merkittävä suoluonnon suojelukohde. alueen suotyypeistä 11 on uhattuja Suomessa. Soiden arvoa lisää runsas eteläinen lajisto ja useat uhanalaiset lajit sekä muut soihin liittyvät luontotyypit.
Luontodirektiivin II lajit: saukko, lettorikko, laaksoarho, kiiltosirppisammal.
Lintudirektiivin lintulajeja 23 ja uhanalaisia 3 lajia.
Lähde: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Kemihaaran_suot(6131)

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Maakuntakaavoitukseen halutaan alueelle tulva-allas

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita

 

 

Lisätietoja: