Kätkätunturi

Kätkätunturi on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Kuva: Olli Turunen
 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Lappi
  • Kunta: Kittilä
  • Luontotyypit: Soita ja kuusivaltaisia matalia vaaroja
  • Koko: 2 000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kätkätunturi sijaitsee Kittilän keskiosassa Levitunturin matkailukeskuksen länsipuolella. Kohteen omistavat pääosin yksityiset ja Kittilän kunta.

 

Merkitys ihmisille

Erityisenä arvona voidaan mainita, että Kätkätunturi on Lapinkin oloissa harvinainen luontokohde, jossa kaikki vaaran rinteet ovat säästyneet päätehakkuilta. Vastaavanlaisia tilanteita on Lapissa vaikea löytää runsaspuustoisiltaseuduilta myös suojelualueilta!


Erityiset luontoarvot

Pääosin Kätkätunturin metsät ovat varsin voimakkaasti harsittuja, mutta metsien luonnontilaistuminen on lähtenyt hyvin käyntiin. Tämä ilmenee monin paikoin varsin runsaana (vielä toistaiseksi kovan) lahopuuston esiintymisenä. Ympäri aluetta on myös tasaisesti pitkälle lahonneita, järeitä vanhoja maapuita, joten alueella on kokonaisuutena hyvä lahopuujatkumo. Valtapuuston ikä on pääosalla aluetta 120-140 vuoden välissä. Nuorempia, noin satavuotiaan metsän kuvioita on pienialaisesti siellä täällä.

Luonnontilaisimmat metsät sijaitevat Kätkätunturin pohjois-ja etenkin luoteisrinteellä. Suuri osa alueesta on puutonta paljakkaa tai tunturikoivun luonnehtimaa kitumaata. Alarinteiden metsät ovat kuitenkin varsin runsaspuustoisia, jopa 200 kuutiota hehtaarilla parhaimmilla kuvioilla. Paikoitellen alarinteillä on havaittavissa myös tuoreiden poimintahakkuiden jälkiä, mutta metsässä on yhä havaittavissa vanhan metsän piirteitä hakkuista huolimatta. Tuoreet poimintahakkuut on merkitty liitekarttaan H- kirjaimella. Havaitut tuoreet avohakkuut on merkitty L- kirjaimella. Hakkuiden tarkat rajat olivat maastossa hieman epäselviä.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Kaivostoiminta

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Ei tiedossa

 

Lisätietoja:

 

Kätkätunturi. Kuva: Olli Turunen