Julkuneva

Julkuneva on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Keski-Pohjanmaa
  • Kunta: Veteli
  • Luontotyypit: metsät, suot, pienvedet
  • Koko: 200–500 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Julkuneva sijaitsee aapasuo- ja keidassuovyöhykkeen vaihettumisalueilla. Suo on suhteellisen luonnontilainen keidas- ja aapasuokokonaisuus. Julkunevan eteläpäässä on pienialainen eksentrinen keidassuo, jossa on länsiitäsuuntaisesti veden kulkusuuntaa vastaan olevia jänteitä. Julkunevaa ympäröivien metsien hakkuidenja ojitusten vaikutuksesta suoekosysteemin luonnontila on kuitenkin muuttunut suon reunaosissa, joissa ojitusten vaikutus on ollut suurin. Suoekosysteemi on kuitenkin lähes luonnontilainen johtuen osittain suon laajuudesta etenkin keskeisillä osilla suota. 

Merkitys ihmisille

Se toimii virkistys-, maisema- sekä retkikohteena ja siellä on erilaisia suotyyppejä, lintuja, nisäkkäitä sekä uhanalaisia luontotyyppejä.

Erityiset luontoarvot

Suon vhäpuustoiset osuuden ovat metsälain mukaisia kohteita sekä suolla on yksityismailla laajoja suosaarekkeita, jotka nostavat alueen arvoa, vaikka ovatkin selkeästi yli 10 ha laajuisia puustoisisa saarekkeita, jotka eivät siis ole metsälain kohteita, mutta laajalla suoalueella edustavia monimuotoisuutta lisääviä kohteita. Suon keskiosassa olevalla laajalla rimpialueella luonnontilainen vesilain mukainen noro. Myös suon lajisto edellyttää suon säilyttämistä luonnonsuojelulliselta näkökannalta katsottuna.

Alueelta löytyy uhanalaisia suoluontotyyppejä sekä Suomen vastuulajeihin EU:ssa kuuluvia lintulajeja. Alueen vedet laskevat Perhonjoen yläosaan Porasenjokeen, jossa on muun muassa luonnonvarainen taimenkanta.  

Mahdolliset uhkatekijät

  • Turvetuotanto


Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kohteella ei ole mitään sen säilymistä turvaava tai edistävää statusta

 

Lisätietoja: