Isoneva-Pahkaneva

Isoneva-Pahkaneva on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Isoneva_2_Virrat_Juho_Kytomaki.jpg
Isoneva. Kuva: Juho Kytömäki
 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pirkanmaa
  • Kunta: Virrat
  • Luontotyypit: Suot, pienvedet, metsät
  • Koko: 500-1000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Pahkaneva-Isoneva on kaksiosainen suokohde eteläisellä Suomenselällä. Pahkaneva ja Isoneva ovat Pirkanmaan laajimpia keskiosiltaan ojittamattomia, luonnontilaisen kaltaisia soita. Molemmilla soilla on runsaasti uhanalaisia luontotyyppejä, ja niillä elää myös uhanalaisia lajeja.

Pahkaneva sijaitsee Virtain, Ylöjärven ja Kihniön rajalla. Pääosa suosta on Virtain puolella, mutta suomuodostuman ”jatke”, Hakkurikorpi on Ylöjärveä. Pahkanevan alueen koko on kaikkiaan yli 400 hehtaaria, kun ojitetut reunaosat otetaan mukaan. Merkittävä osuus Pahkanevan laiteista on kuitenkin säästynyt ojituksilta. Pahkanevalla on aapasuo- ja keidassuo-osia sekä luonnontilaisen kaltaiset lampi ja lähde. Suolla on myös useita metsäsaarekkeita, joiden metsät ovat pääosin varttuneita tai vanhoja ja luonnontilaisen kaltaisia.

Isoneva sijaitsee Pahkanevasta noin 2,5 km itäkoilliseen. Isoneva on vetinen, edustava keskiboreaalinen välipintainen aapasuo, jossa on myös rimpialue. Suon reunaosat on ojitettu, mutta keskiosissa on vajaan 100 hehtaarin ojittamaton alue. Suolla on myös jonkin verran ojittamatonta laidetta.


Merkitys ihmisille

Suot ovat varsin hyviä marjastusalueita, ja niillä on jonkin verran omatoimista retkeilyä. Suot ovat erämaisia ja maisemallisesti hienoja.


Erityiset luontoarvot

Molemmilla soilla on runsaasti uhanalaisia luontotyyppejä niin suoyhdistymä- kuin suotyyppitasolla. Suoyhdistymistä esimerkkeinä mainittakoon molemmilla soilla esiintyvä välipintainen keskiboreaalinen aapasuo (EN) ja suotyypeistä vaikkapa oligotrofinen kalvakkaneva (VU), oligotrofinen saraneva (VU), oligotrofinen sararäme (VU), sarakorpi (VU), kangaskorpi (VU) ja mustikkakorpi (VU). Pahkanevan metsäsaarekkeet täyttävät METSO ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet runsaslahopuustoina kangasmetsinä.

Pahkaneva ja Isoneva ovat linnustollisesti arvokkaita soita. Niillä elää muun muassa riekko (VU), liro (NT, RT), taivaanvuohi (VU), pohjansirkku (NT, RT) ja keltavästäräkki (NT, RT). Myös perhoslajistossa on merkittäviä lajeja, kuten luumittari (VU) ja rämekylmänperhonen (NT). Isonevalla on arvokasta kasvilajistoa: ruskopiirtoheinä (NT, RT) ja mähkä (RT).

PahkanevaHakkurikorpi_1_VirratYlojarvi_Juho_Kytomaki.jpg
Pahkaneva, Hakkurikorpi. Kuva: Juho Kytömäki
 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Turvetuotanto

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kohteella ei ole mitään sen säilymistä turvaavaa tai edistävää statusta

 

Lisätietoja:

 

Haukkalammin rimpialue 2012. Kuva: Juho Kytömäki