Ilveskallio

Ilveskallio on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Uusimaa
  • Kunta: Lapinjärvi
  • Luontotyypit: metsät, suot, pienvedet, kalliot
  • Koko: 491 ha

 Kuva: Laura Räsänen/SLL UP

Kuva: Laura Räsänen

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kohde on tiedossa olevista suojelemattomista metsäkohteista luonnonsuojelubiologisesti merkittävin tarkastelualueella Itä-Uusimaa, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. Alueella on pinta-alallisesti poikkeuksellinen keskittymä luonnontilaisen kaltaisia ja/tai runsaslahopuustoisia kangas-, lehto- ja kalliometsiä. Lisäksi näitä täydentävät lukuisat puustoiset suot. Koko alue on valtion omistuksessa olevaa Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tutkimusmetsää, alueen metsänhakkuut toteuttaa Metsähallitus.


Merkitys ihmisille

Vanhojen metsien määrä alueella tekee siitä erittäin houkuttelevan ja maisemallisesti hyvän retkeilykohteen. Tutkimuskäyttöä palveleva metsäautotieverkosto helpottaa alueen eri osien saavuttamista.


Erityiset luontoarvot

Alueella on runsaasti kangas-, lehto- ja kalliometsiä sekä korpia, jotka täyttävät METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet. Erityistä merkitystä alueella on metsien runsaan ja monipuolisen kuusilahopuuston vuoksi. Pinnallisissa lajistoselvityksissä alue on osoittautunut erittäin monipuoliseksi. Lajistoon kuuluvat muun muassa liito-orava (NT), metso (RT), töyhtötiainen (VU), hömötiainen (VU), haapariippusammal (VU), ryväsjäkälä (NT), peikonnahka (RT), pohjanrypykkä (RT), lumokääpä (RT), punakarakääpä (RT) ja rusokantokääpä (RT).


Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Tutkimushankkeet


Lisätietoja: