Iilijärvi

Iilijärvi on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Iilijrvi_2_MiiaKokkonen.jpeg
Kuva: Miia Kokkonen
 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Keski-Suomi
  • Kunta: Toivakka
  • Luontotyypit: Metsä, lammet, purot
  • Koko: 300 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Iilijärven Natura-alueeseen kuuluvat metsät muodostavat laajan ja erämaisen kokonaisuuden, joka koostuu pääosin havupuuvaltaisista, usein kallioisista tai kivikkoisista metsistä sekä arvokkaista pienvesistä ja puronotkoista. Toisaalta alueella on myös hyvin reheviä lehtimetsiä.

 

Merkitys ihmisille

Iilijärvien alue on aktiivisessa virkistyskäytössä. Se muodostaa merkittävän luonto- ja virkistyskokonaisuuden yhdessä itäisen Toivakan suojelualueiden ja Leivonmäen kansallispuiston kanssa.

 

Erityiset luontoarvot

Natura-alueella sijaitsevia monipuolisia metsiä karuista kallioista reheviin lehtoihin. Lajistollisesti erittäin merkittävä alue, jolla esiintyvät uhanalaisesta ja silmälläpidettävästä lajistosta mm. liito-orava (NT, dir.), kalliokeuhkojäkälä (VU), hongantorvijäkälä (VU), hentoneulajäkälä (NT, RT), kastanjansuomujäkälä (NT, RT), kantoraippasammal (NT, RT), mäntyraspikka (NT, RT), rusokantokääpä (NT, RT), rakkosammal (NT, RT), ryväsjäkälä (NT), palosuomujäkälä (NT), samettikesijäkälä (NT) ja korpiluppo (NT).

Natura-alueella on neljä vanhojen metsien suojeluohjelman kohdetta: Rupansuo, Katajalampi, Iilivuori ja Viitasenvuori. Loppuosa Naturasta on toteutettu metsälain ja maa-aineslain nojalla, jolloin mm. metsän hakkuu on pääosin sallittua. Alue kuuluu FSC-metsäsertifikaatin piiriin ja osa vanhoista metsistä on FSC:n mukaisina säästökohte

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Osa alueesta kuuluu Natura 2000-ohjelmaan

 

Lisätietoja:

 

Iilijrvi_MiiaKokkonen.jpeg
Kuva: Miia Kokkonen