Hoikanpuro

Hoikanpuro on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Keski-Suomi
  • Kunta: Pihtipudas
  • Luontotyypit: Metsät, suot, puro
  • Koko: 470 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Poikkeuksellisen yhtenäisenä säilyneellä mosaiikkimaisella alueella on merkittäviä luontoarvoja
sisältäviä metsiä ja soita sekä luonnontilaisen kaltainen pienvesi, Hoikanpuro. Hoikanpuroa ympäröivät kangasmetsät ja korvet täyttävät laajalti METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet. Alueen suojelu täydentäisi koillisen Keski-Suomen metsien- ja soidensuojeluverkostoa merkittävästi ja parantaisi nykyisten suojelualueiden kytkeytyneisyyttä.

Hoikanpuron pohjois- ja luoteispuolella sijaitsee moniosainen Louhukankaan—Varisvuoren Natura-alue. Siihen kertyy etäisyyttä vähimmillään alle neljä kilometriä. Hoikanpuron alueesta
länsilounaaseen sijaitseva Virkamäenleton—Kovasrämeen Natura-alue on noin kahdeksan kilometrin päässä. Etelälounaassa sijaitsevaan Suojärviensuon—Niittosuon Natura-alueeseen

välimatkaa on noin 9 k


Merkitys ihmisille

 Erämainen kohde, jolla on virkistyskäyttöarvoa mm. marjastukseen. 


Erityiset luontoarvot

Alueella on poikkeuksellisen runsas kääpälajisto. Esimerkiksi alueellisesti uhanalaisista ja silmälläpidettävistä lajeista on tavattu mesipillikääpä (NT), punakarakääpä (NT), pohjanrypykkä (NT), pursukääpä (NT, RT), rusokantokääpä (NT), korkkikerroskääpä (NT), ruostekääpä (RT) ja istukkakääpä (RT). Linnustosta alueella esiintyvät mm. kuukkeli (NT, RT) ja pohjantikka.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Hakkuut
  • Ojitukset

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kuuluu FSC-sertifikaatin piiriin. Alueelle on merkitty FSC:n mukaisia säästökohteita, mutta lähinnä avosoille. 

 

Lisätietoja: