Alinen-Airos

Alinen-Airos on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.


 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Satakunta
  • Kunta: Merikarvia
  • Luontotyypit: suot, jokiluonto, pienvedet
  • Koko: 80 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Alinen-Airos koostuu pohjoisosan kilpikeidassuosta ja eteläosan luhtasuosta. Pohjoispään keidasosa on keskisiltä osiltaan säilynyt luonnontilaisen kaltaisena, reunaosat ovat muuttuneempia. Pohjoisosan suonreunat on ojitettu. Eteläosan luhta on syntynyt järvenlaskun seurauksena. Keidassuon ja luhdan välillä kulkee puustoinen kivennäismaankangas, joka erottaa suon osat toisistaan. Luhdan halkaisee Vähäjärvestä kohti Tuorilaa laskeva Taipaleenjoki. Keidasosat koostuvat lähinnä erityyppisistä rämeistä, valtaosa on keidasrämettä, sekä ojitetuilla alueilla turvekankaista ja suomuuttumista. Luhta-alueen reunat ovat puustoisia ja keskiosat saraluhtaa. Luhta-alueella on myös pieni alle hehtaarin kokoinen lampi. Kivennäismaakannaksen reunoilta löytyy pienialaisia tupasvillaräme- ja tupasvillakorpijuotteja sekä korpimosaiikkia. Suoalueen luontotyypeistä neljä on erittäin uhanalaisia (EN) ja kaksi vaarantuneita (VU).


Merkitys ihmisille


Erityiset luontoarvot

Alueen suoluontotyypeistä erittäin uhanalaisia (EN) ovat puolukkakangaskorvet, ruoho- ja heinäkorvet, juolasarakorvet sekä tupasvillakorvet. Vaarantuneita (VU) suoluontotyyppejä ovat lyhytkorsirämeet ja koivuluhdat. Suoalueen pohjoisosan kilpikeidasmuodostuman eteläisin osa koostuu ombrotrofisesta lyhytkorsirämemuuttumasta. Luhta-alueen reunoilla, kivennäismaan rajalla, on kapealti juolasarakorpea, tupasvillakorpea ja puolukkakangaskorpea. Luhda keskustaa kohti siirryttäessä löytyy koivuluhtaa, joka vaihettuu pieniltä osin ruohokorveksi. Luhta-alueen lampi on sekä vesilain mukainen pienvesi että metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.


  • Lajistoarvot :
    • Teeri, taivaanvuohi (VU)

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Ojitukset

  

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Ei tiedossa

 

Lisätietoja: