Veden kierto on kokonaisuus. Sade ja lumen sulamisvedet yhtyvät vesistön latvoilta puroiksi, lammiksi, järviksi ja joiksi. Osa vedestä suotuu pohjavedeksi, joka paikoin pulpahtaa maasta lähteinä. Tavoitteenamme ovat puhtaat ja monimuotoiset sisävedet, joille turpeennostosta ja vesivoimasta aiheutuvia haittoja saadaan vähennettyä.

Unelmamme sisävesistä

Vesistöissämme on saavutettu hyvä ekologinen tila. Lajien ja luontotyyppien suojelutaso on suotuisa. Elinvoimaiset, luontaisesti lisääntyvät vaelluskalakannat on palautettu myös rakennettuihin vesistöihin. Kansalaiset osallistuvat lähivesiänsä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Joet, järvet, purot, lammet ja lähteet ovat ilon aihe. Maailmalla Suomi tunnetaan puhtaiden ja juomakelpoisten luonnonvesien maana.

Tutustu sisävesistrategiaamme (pdf)

Kuva: Ansel Siegenthaler

Vesistötavoitteemme on esitetty Suomen luonnonsuojeluliiton sisävesistrategiassa (2018):

Lähteenraikkaat vedet

Lähteet ja pohjavesivaikutteiset järvet säilyvät vesiluontomme kirkkaimpina ja turmelemattomina helminä.

Pienvedet ja suot elpymään

Pienvesien ja soiden kyky tasata tulvia ja kuivuutta elpyy vesistönlatvoilla. Turpeen kaivuu lopetetaan vuoteen 2025 mennessä vesiensuojelun ja ilmaston vuoksi. Pienvesiä ja soita varjellaan maanmuokkaukselta ja ojitukselta, jotta humus ja kiintoaine eivät huuhtoudu. Kuivatettuja soita ja perattuja pienvesiuomia palautetaan luonnonmukaisiksi.

Virtavedet vapautuvat

Uusia voimalaitospatoja tai tekoaltaita ei enää rakenneta. Vesivoimalaitosten luvat muutetaan määräaikaisiksi. Vanhantuneet ja usein alimitoitetut kalatalousvelvoitteet päivitetään. Velvotteiksi asetetaan kaloille ja muille vesieliöille vapaat vaellusyhteydet, ympäristövirtaamat ja lisääntymisalueiden laajentaminen. Voimaloiden lyhytaikaissäännöstelyistä luovutaan. Jo määrätyt kalatievelvoitteet pannaan käytäntöön pikaisesti. Vähätuottoisia pienvesivoimaloita ja muita kalojen kulkuesteitä puretaan suunnitelmallisesti. Perattuja koskia ja kanavaksi muutettuja jokiosuuksia ennallistetaan.

Puhtaat ja monimuotoiset järvet

Hajakuormitusta valuma-alueelta hillitään suojakaistoilla ja pidättämällä ravinteet pellossa. Rantojen liettymistä ja umpeenkasvua aiheuttavaa humuskuormituksen seurantaa tehostetaan. Herkkää rantaluontoa säästetään rakentamiselta. Säännöstelyä muutetaan luonnonmukaisemmaksi.

Lintujärviä ja -kosteikoita kunnostetaan

Umpeenkasvavien tilalle perustetaan uusia kalutuista turvekaivoksista tai peltojen vesijättömaista.

Tavoitteemme

Luonnonsuojeluliitossa tehdään töitä sen eteen, että myös seuraavilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaista vesistämme. Luonnonsuojeluliitto suojelee monin tavoin tuhansia järviämme, monimuotoista pienvesiluontoa ja erityislaatuista Itämertamme.

Lue lisää vesitavoitteistamme

Kuvatiedot: Unelmamme sisävesistä: Ansel Siegenthaler / Kirkas järvi: Pentti Sormunen / Vastavalo / Pienvedet ja suot: Ansel Siegenthaler / Virtavedet: Hilkka Peltola / Kosteikot: Ilkka Jauhiainen / Flickr (CC BY-ND 2.0)