Luonnonsuojeluliitossa tehdään töitä sen eteen, että myös seuraavilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaista vesistämme. Luonnonsuojeluliitto suojelee monin tavoin tuhansia järviämme, monimuotoista pienvesiluontoa ja erityislaatuista Itämertamme.

“Vesi on yksi elämämme perusedellytyksistä: kaikki tarvitsevat puhdasta vettä.”

Tapani Veistola , Erityisasiantuntija

Kuva: Merja Paakkanen

Suomessa vesistöt voivat paremmin kuin EU:ssa keskimäärin, mutta Itämeri, virtavedet ja pienvedet ja niiden lajit tarvitsevat apuamme. Teollisuuden ja taajamien pistekuormitus on saatu varsin hyvin kuriin. Haasteena on hajakuormitus, jota tulee maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta.

Itämeren ja sisävesien hyvä tila

Saastuneetkin vesistöt pitää saada ekologisesti hyvään tilaan ja muutettuja vesistöjä pitää kunnostaa (esimerkiksi patojen purku, kalatiet, purotalkoot, lintuvesikunnostukset). Myös sisävesien suojelu on tärkeää niiden itsensä lisäksi siksi, että ravinteet kulkeutuvat syvältä sisämaasta Itämereen.

Uhanalaiset vesiemme lajit ja luontotyypit tulee saada suotuisalle suojelun tasolle

Virtavedet ovat uhanalaistuneet järviä ja lampia voimakkaammin. Suomen vaelluskaloista lähes kaikki ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Iso syy virtavesien lajien uhanalaisuuteen on virtavesien patoaminen ja rakentaminen. Vaelluskalojen kalastusta tulee rajoittaa, esimerkiksi ankerias pitäisi rauhoittaa. Ajankohtaista on edistää myös lintuvesien kunnostusta.

Kansalaisille tulee turvata entistä paremmat vaikutusmahdollisuudet vesien suojeluun

Luonnonsuojeluliitto järjesti ensimmäisten vesienhoitosuunnitelmien aikaan Ääntä vedestä -aktivoimishankkeita, jotka EEB:n vesityöryhmässä todettiin EU:n parhaiten onnistuneisiin kuuluvaksi. Kalastuslakiin saadun parannuksen kautta piirit ja yhdistykset pääsevät osallistumaan uusien kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmiin.

Kansalaisille tietoa vesiensuojelusta

Luonnonsuojeluliiton haluaa lisätä kansalaisten tietämystä sisävesiemme tilasta ja suojelusta. Tavoitteena on myös aktivoida paikalliset ihmiset toimimaan oman järvensä puolesta. Tätä työtä tehdään erityisesti Freshabit-hankkeessa, jonka kohderyhmänä ovat ranta-asukkaat, erilaiset yhdistykset, kalaveden osakaskunnat, maanomistajat tai muuten vesistöistä kiinnostuneet kansalaiset.

Itä­me­rioh­jel­ma

Suomen luonnonsuojeluliiton Itämeriohjelma kokoaa liiton näkemykset siitä, miten Itämeren ja sen valuma-alueen tilaa tulee parantaa. Ohjelma on kohdistettu kaikille suomalaisille, sillä kaikkien suomalaisten toiminta vaikuttaa Itämeren hyvinvointiin.

Perehdy Itämeriohjelmaamme

Sisävesistrategia valmisteilla

Luonnonsuojeluliitto valmistelee sisävesistrategiaa. Strategiasta päätetään Luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston kokouksessa marraskuun lopussa. Strategian tarkoitus on esimerkiksi määrittää ekologiset ja poliittiset tavoitteet sisävesiluontomme suojelulle ja hoidolle.

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Mitä teemme vesien puolesta

Suojelemme ainutlaatuista vesiluontoamme monin keinoin. Luonnonsuojeluliitto on ajanut vuosikymmeniä vesiensuojelua edistäviä lakeja jaolemme useissa vesiensuojelun työryhmissä. Teemme konkreettista suojelutyötä: ennallistamme esimerkiksi pien- ja virtavesiluontoa.

Tutustu toimintaamme

Näin voit suojella vesiä

Vesi on yksi elämämme perusedellytyksistä: kaikki tarvitsevat puhdasta vettä. Jokainen voi itse omassa elämässään vaikuttaa vesiympäristön hyvään tilaan ja vaikuttaa veden laadun parantamiseksi. Luonnonsuojeluliitto tuo tunnetuksi kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa lähivesiensä suojeluun.

Katso mitä sinä voit tehdä