Luonnonsuojeluliitto ja EKOenergia ovat mukana Suomen EU-historian suurimmassa LIFE-rahaston hankkeessa vuosina 2016–2022. Hankkeen tavoitteena on parantaa järvien, jokien ja pienvesien ekologista tilaa ja monimuotoisuutta. Luonnonsuojeluliitto ja EKOenergia tuovat hankkeeseen muun muassa vesistölähettiläitä, virtavesien kunnostusta sekä kampanjointia vesivoiman ympäristöhaittojen vähentämiseksi.

Freshabit-hankkeessa parannetaan vesistöjen tilaa Suomessa

Hankkeessa vesistölähettiläät lähtevät matkaan, virtavesiä kunnostetaan ja vesivoiman hankkeiden vähentämiseksi kampanjoidaan.

Kuva: Kimmo Rampanen

Siirry sisältöön

Kohdealueet

FRESHABIT toimii kahdeksalla kohdealueella. Kohdealueilla tehtävät toimenpiteet kohdistuvat erilaisiin vesistöihin ja vesistöjen valuma-alueisiin. Toimenpiteillä vaikutetaan sekä Natura 2000 -alueisiin että niiden ulkopuolisiin alueisiin. Luonnonsuojeluliiton ja EKOenergian työ tapahtuu seuraavilla alueilla:

  • Saarijärven reitti
  • Isojoki ja Karvianjoki
  • Koitajoki
  • Vanajavesi
  • Kiskonjoki

Vesistölähettiläät opastavat lähivesien havainnointiin ja suojeluun

Luonnonsuojeluliiton keskeisenä tavoitteena hankkeessa on lisätä kansalaisten tietämystä sisävesiemme tilasta ja suojelusta vesistölähettilästoiminnan avulla. Kohderyhmänä ovat ranta-asukkaat, erilaiset yhdistykset, kalaveden osakaskunnat, maanomistajat tai muuten vesistöistä kiinnostuneet kansalaiset.

Vesistölähettiläät voivat järjestää vesiteemaisen toimintapäivän järven rannalla tai opastaa, miten kotijärven tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä selvitetään. Vesistölähettiläät kanssa pääset tutustumaan yksinkertaisiin vesistöntutkimusmenetelmiin sekä vesistöjen kansalaishavainnointiin. Tavoitteena on myös aktivoida paikalliset ihmiset toimimaan oman järvensä puolesta.

Pilottivaiheessa vesistölähettiläät kiersivät Saarijärven reitin alueella. Pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta toimintamuotoa on kehitetty niin, että kaikki lähivesistään kiinnostuneet voivat ilmoittautua vapaaehtoisiksi vesistölähettiläiksi ja alkaa vetää vesistöaiheista opintopiiriä.

Vesistölähettiläät Mervi Saukko ja Helena Haakana. Kuva: Hilkka Peltola.
Vesistölähettiläät Mervi Saukko ja Helena Haakana. Kuva: Hilkka Peltola.

Materiaaleja

Julkaisimme Vesistöoppaan vesistölähettiläiden tueksi. Se on yleistajuinen tietokirja sisävesiemme ekologiasta, tilanteesta ja suojelukeinoista. Kirja on tarkoitettu kaikille vesistöistä kiinnostuneille. Erityisesti oppaasta hyötyvät ranta-asukkaat, maanomistajat, kalaveden osakaskunnat ja järviyhdistykset. Lataa maksuton vesistöopas täältä.

Julkaisimme myös Vesistölähettilään tehtävävihkon, johon kokosimme vinkkejä ja esimerkkejä vesistöaiheisen opintopiirin toteuttamiseen. Lataa Vesistölähettilään tehtävävihko tästä.

Lisäksi Luonnonsuojeluliitto on tuottanut kaksi maanomistajille suunnattua esitettä:

Luonnonsuojeluliiton piirit vahvasti mukana

Pohjanmaan piiri toteuttaa purokunnostuksia Isojoella ja Karvianjoella. Erityisesti kokeillaan ja kehitetään runkopuun käyttöä purokunnostuksissa. Piirin hanketyöhön kuuluu sekä suunnittelu- että lapiotyötä: Karvianjoelle ja Isojoelle laaditaan kunnostussuunnitelmat, ja käytännön työnä virtavesistä poistetaan vaellusesteitä. Pohjanmaan piiri järjestää hankkeen puitteissa myös vuosittaiset Taimenpäivät 2016-2021. Lue lisää: Purot tarvitsevat puita

Keski-Suomen piiri osallistuu hankkeeseen vuosina 2016-2017. Ohjelmassa on suon ennallistamista Keuruulla sekä vesistölähettilästoimintaa. Lisäksi piiri kartoittaa Saarijärven reitin valuma-aluetta ja paikantaa vesistönsuojelun kannalta tärkeitä luontokohteita, joita voitaisiin yhteistyössä maanomistajien kanssa ehdottaa liitettäviksi esimerkiksi METSO-ohjelmaan. Lue lisää: Suot palaavat luonnontilaan talkoovoimin

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri järjestää lapsille ja aikuisille kesäisin järvikouluja, joissa tutustutaan lähijärvien luontoon hauskasti ja havainnollisesti. Hankkeessa on mukana viisi järveä: Hämeenlinnan Hattelmalanjärvi, Lammin Ormajärvi, Vanajanselkä, Pälkäneen Kukkia sekä Hausjärven Ansionjärvi. Kohdejärville perustetaan luontopolkuja ja yhdelle järvistä laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat.

Purotalkoot. Kuva: Timo Torpo.
Purotalkoot. Kuva: Timo Torpo.

EKOenergia kampanjoi vesivoiman ympäristöhaittojen vähentämiseksi

Vesivoimalla on Suomessa maine päästöttömänä ja ympäristöystävällisenä energiamuotona. Jokien valjastaminen on kuitenkin aiheuttanut suuria haittoja vesiluonnolle. Esimerkiksi kaikki vaelluskalamme ovat uhanalaisia.

Hankkeen aikana EKOenergia kasvattaa yleistä tietoisuutta vesivoiman luontohaitoista ja niiden korjaamisesta seuraavin keinoin:

  • EKOenergia julkaisi yleistajuisen verkkosivuston vesivoimanluonto.org, jonka avulla lukija ymmärtää vesivoiman vaikutukset vesiluontoomme sekä keinot, joilla niitä voidaan korjata.
  • EKOenergia ja Luonnonsuojeluliitto järjestivät 6.10.2017 Kalatieseminaarin, jonka materiaalit ja videotallenteet ovat edelleen katsottavissa täällä.
  • EKOenergian edustajat tapaavat vuosittain kymmeniä sähkön suurkuluttajia – kuten yksityisiä ja valtion omistamia yrityksiä – ja kertovat heille vesivoiman aiheuttamista luontohaitoista. EKOenergia kannustaa yrityksiä vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia vaihtamalla sähkösopimuksensa sekasähköstä tai tavanomaisesta vesisähköstä EKOenergia-merkittyyn sähköön.
  • EKOenergia järjestää kesällä 2018 tiedotuskampanjan vesivoiman luontovaikutuksista ja niiden vähentämisestä. Kampanja suunnataan sekä kotitalouksille että sähkön suurkuluttajille.

EKOenergia-merkityn vesivoiman kriteerit uudistuvat: Koska kaikki vesivoima ei ole ekologisesti kestävää, tarvitaan kriteerit, jotka määrittelevät millaiset vesivoimalaitokset voidaan hyväksyä EKOenergia-merkityn vesisähkön tuottajiksi. Hankkeen aikana EKOenergian vesivoimakriteerit uudistuvat. Lue lisää uudistuksesta EKOenergian hankesivuilta.

EKOenergia kehittää rahoitusmalleja vesivoiman haittojen kompensointiin: EKOenergian Ympäristörahastosta tuetaan vuosittain hankkeita, joilla vähennetään ja kompensoidaan vesivoiman aiheuttamia haittoja luonnolle. Rahastosta on myönnetty tukea muun muassa virtavesien ennallistamiselle ja vaellusesteiden poistamiselle. Hankkeen aikana EKOenergia kehittää rahaston kompensaatiomekanismeja sekä tapoja kerätä varoja virtavesihankkeille. Myös nimeltään uudistuva Virtavesirahasto korvaa nykyisen Ympäristörahaston vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä.

LIFE-hanke

FRESHABIT LIFE IP (LIFE14 IPE/FI/023)

LIFE on Euroopan Unionin ympäristöalan rahoitusjärjestelmä. LIFE-hankkeiden tavoitteena on auttaa EU:n lintu- ja luontotyyppidirektiivien täytäntöönpanossa sekä suojelualueiden Natura 2000 -verkoston rakentamisessa. Freshabit LIFE IP on EU-historiamme suurin rahallinen panostus EU:lta Suomen ympäristönsuojeluun. Koko maan laajuista hanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut. Luonnonsuojeluliiton lisäksi muita toimijoita ovat muun muassa Luonnonvarakeskus, Metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö, Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset sekä ympäristöjärjestöistä WWF ja Natur och Miljö.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Metsähallituksen hankesivuille pääset tästä.

Kehityspäällikkö Virpi Sahi

Näin toimimme

Suojelemme ainutlaatuista vesiluontoamme monin keinoin. Luonnonsuojeluliitto on ajanut vuosikymmeniä vesiensuojelua edistäviä lakeja jaolemme useissa vesiensuojelun työryhmissä. Teemme konkreettista suojelutyötä: ennallistamme esimerkiksi pien- ja virtavesiluontoa.

Tutustu toimintaamme