Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Vedet / Freshabit LIFE -vesistöhanke

Freshabit LIFE -hankkeella parannetaan vesistöjen tilaa Suomessa

Luonnonsuojeluliitto ja EKOenergia ovat mukana Suomen EU-historian suurimmassa LIFE-rahaston hankkeessa vuosina 2016-2022. Hankkeen tavoitteena on parantaa järvien, jokien ja pienvesien ekologista tilaa. Luonnonsuojeluliitto ja EKOenergia tuovat hankkeeseen muun muassa vesistölähettiläitä, virtavesien kunnostusta sekä kampanjointia vesivoiman ympäristöhaittojen vähentämiseksi.

Päijänne2
Päijänne. Kuva: Miguel Virkkunen Carvalho (CC BY 2.0)

Vesistölähettiläät opastavat lähivesien havainnointiin ja suojeluun

FRESHABIT karttaLuonnonsuojeluliiton keskeisenä tavoitteena hankkeessa on lisätä kansalaisten tietämystä sisävesiemme tilasta ja suojelusta vesistölähettilästoiminnan avulla.

Kohderyhmänä ovat ranta-asukkaat, erilaiset yhdistykset, kalaveden osakaskunnat, maanomistajat tai muuten vesistöistä kiinnostuneet kansalaiset. Vesistölähettiläät voivat järjestää vesiteemaisen toimintapäivän järven rannalla tai lähettilään opastuksella voidaan selvittää kotijärven tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Vesistölähettiläät opastavat myös kansalaishavainnointiin, jonka avulla kerätään yksinkertaisilla tutkimusmenetelmillä tietoa vesistöistä. Tavoitteena on myös aktivoida paikalliset ihmiset toimimaan oman järvensä puolesta.

Pilottivaiheessa vesistölähettiläät kiertävät Saarijärven valuma-alueella.

Lue lisää vesistölähettiläistämme Luonnonsuojelijasta!

Vesistöopas

Vesistölähettiläiden työn tueksi julkaisimme Vesistöoppaan, joka on yleistajuinen tietokirja sisävesiemme ekologiasta, tilanteesta ja suojelukeinoista. Kirja on tarkoitettu kaikille vesistöistä kiinnostuneille. Erityisesti oppaasta hyötyvät ranta-asukkaat, maanomistajat, kalaveden osakaskunnat ja järviyhdistykset. Lataa maksuton opas käyttöösi täältä!

Lisäksi Luonnonsuojeluliitto tuottaa kaksi maanomistajille suunnattua esitettä vesiensuojelusta ja soiden ennallistamisesta.

Luonnonsuojelupiirit vahvasti mukana

Pohjanmaan piirin toteuttaa purokunnostuksia Isojoella ja Karvianjoella. Erityisesti kokeillaan ja kehitetään runkopuun käyttöä purokunnostuksissa. Piirin hanketyöhön kuuluu sekä suunnittelu- että lapiotyötä: Karvianjoelle ja Isojoelle laaditaan kunnostussuunnitelmat, ja

K&K5.jpg
Kuva: Teemu Tuovinen
käytännön työnä virtavesistä poistetaan vaellusesteitä ja järjestetään kunnostustalkoita. Pohjanmaan piiri järjestää hankkeen puitteissa myös vuosittaiset Taimenpäivät 2016-2021.

Lue lisää: Purot tarvitsevat puita

Keski-Suomen piiri osallistuu hankkeeseen vuosina 2016-2017. Ohjelmassa on suon ennallistamista Keuruulla sekä vesistölähettilästoimintaa. Lisäksi piiri kartoittaa Saarijärven reitin valuma-aluetta ja paikantaa vesistönsuojelun kannalta tärkeitä luontokohteita, joita voitaisiin yhteistyössä maanomistajien kanssa ehdottaa liitettäviksi esimerkiksi METSO-ohjelmaan.

Lue lisää: Suot palaavat luonnontilaan talkoovoimin

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri järjestää lapsille ja aikuisille kesäisin järvikouluja, joissa tutustutaan lähijärvien luontoon hauskasti ja havainnollisesti. Hankkeessa on mukana viisi järveä: Hämeenlinnan Hattelmalanjärvi, Lammin Ormajärvi, Vanajanselkä, Pälkäneen Kukkia sekä Hausjärven Ansionjärvi. Kohdejärville perustetaan luontopolkuja ja yhdelle järvistä laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat.

EKOenergia_logo2
EKOenergia on Suomen luonnonsuojeluliiton ja 40 muun eurooppalaisen ympäristöjärjestön riippumaton ympäristömerkki sähkölle.
EKOenergia kampanjoi vesivoiman ympäristöhaittojen vähentämiseksi

Vesivoimalla on Suomessa maine päästöttömänä ja ympäristöystävällisenä energiamuotona. Jokien valjastaminen on kuitenkin aiheuttanut suuria haittoja vesiluonnolle. Esimerkiksi kaikki vaelluskalamme ovat uhanalaisia.

Hankkeen aikana EKOenergia kasvattaa yleistä tietoisuutta vesivoiman luontohaitoista ja niiden korjaamisesta seuraavin keinoin:

  • EKOenergia ja Luonnonsuojeluliitto järjestivät 6.10.2017 Kalatieseminaarin, jonka materiaalit ja videotallenteet ovat edelleen katsottavissa osoitteessa sll.fi/kalatieseminaari.
  • EKOenergia julkaisee yleistajuisen verkkosivuston, jonka avulla lukija ymmärtää vesivoiman vaikutukset vesiluontoomme sekä keinot, joilla niitä voidaan korjata.
  • EKOenergian edustajat tapaavat vuosittain kymmeniä sähkön suurkuluttajia - kuten yksityisiä ja valtion omistamia yrityksiä - ja kertovat heille vesivoiman aiheuttamista luontohaitoista. EKOenergia kannustaa yrityksiä vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia vaihtamalla sähkösopimuksensa sekasähköstä tai tavanomaisesta vesisähköstä EKOenergia-merkittyyn sähköön.
  • EKOenergia järjestää kesällä 2018 tiedotuskampanjan vesivoiman luontovaikutuksista ja niiden vähentämisestä. Kampanja suunnataan sekä kotitalouksille että sähkön suurkuluttajille.

EKOenergia-merkityn vesivoiman kriteerit uudistuvat

Koska kaikki vesivoima ei ole ekologisesti kestävää, tarvitaan kriteerit, jotka määrittelevät millaiset vesivoimalaitokset voidaan hyväksyä EKOenergia-merkityn vesisähkön tuottajiksi. Hankkeen aikana EKOenergian vesivoimakriteerit uudistuvat. Lue lisää uudistuksesta EKOenergian hankesivuilta.

EKOenergia kehittää rahoitusmalleja vesivoiman haittojen kompensointiin

EKOenergian Ympäristörahastosta tuetaan vuosittain hankkeita, joilla vähennetään ja
kompensoidaan vesivoiman aiheuttamia haittoja luonnolle. Rahastosta on myönnetty tukea muun muassa virtavesien ennallistamiselle ja vaellusesteiden poistamiselle.

Hankkeen aikana EKOenergia kehittää rahaston kompensaatiomekanismeja sekä tapoja kerätä varoja virtavesihankkeille. Myös nimeltään uudistuva Virtavesirahasto korvaa nykyisen Ympäristörahaston vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä.

 

Freshabit logoLIFE on Euroopan Unionin ympäristöalan Life Natura Logorahoitusjärjestelmä. LIFE-hankkeiden tavoitteena on auttaa panemaan täytäntöön EU:n lintu- ja luontotyyppidirektiivit sekä suojelualueiden Natura 2000 -verkosto. Freshabit LIFE IP on EU-historiamme suurin rahallinen panostus EU:lta Suomen ympäristönsuojeluun. Koko maan laajuista hanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut. Luonnonsuojeluliiton lisäksi muita toimijoita ovat muun muassa Luonnonvarakeskus, Metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö, Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset sekä ympäristöjärjestöistä WWF ja Natur och Miljö.

Lisätietoja:

Anita Pätynen
Hankekoordinaattori, vesistölähettiläs
anita.patynen(a)sll.fi / 040 835 0334

Virpi Sahi
Ympäristöpäällikkö, EKOenergia
virpi.sahi(a)sll.fi / 050 308 2457

Metsähallituksen hankesivuille pääset tästä.