Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Vedet / Freshabit LIFE -vesistöhanke

Freshabit LIFE -hankkeella parannetaan vesistöjen tilaa Suomessa

Luonnonsuojeluliitto ja EKOenergia ovat mukana Suomen EU-historian suurimmassa LIFE-rahaston hankkeessa vuosina 2016-2022. Hankkeen tavoitteena on parantaa järvien, jokien ja pienvesien ekologista tilaa. Luonnonsuojeluliitto ja EKOenergia tuovat hankkeeseen muun muassa vesistölähettiläitä, virtavesien kunnostusta, kalateitä sekä kestävyyskriteerit vesivoimalle.

Päijänne2
Päijänne. Kuva: Miguel Virkkunen Carvalho (CC BY 2.0)

Vesistölähettilästoiminta

FRESHABIT karttaLuonnonsuojeluliiton keskeisenä tavoitteena hankkeessa on lisätä kansalaisten tietämystä sisävesiemme tilasta ja suojelusta vesistölähettilästoiminnan avulla.

Kohderyhmänä ovat ranta-asukkaat, erilaiset yhdistykset, kalaveden osakaskunnat, maanomistajat tai muuten vesistöistä kiinnostuneet kansalaiset. Vesistölähettiläät voivat järjestää vesiteemaisen toimintapäivän järven rannalla tai lähettilään opastuksella voidaan selvittää kotijärven tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Vesistölähettiläät opastavat myös kansalaishavainnointiin, jonka avulla kerätään yksinkertaisilla tutkimusmenetelmillä tietoa vesistöistä. Tavoitteena on myös aktivoida paikalliset ihmiset toimimaan oman järvensä puolesta.

Vesistölähettiläiden työn tueksi julkaistaan vesiopas, joka on yleistajuinen tietokirja sisävesiemme ekologiasta, tilanteesta ja suojelukeinoista. Lisäksi Luonnonsuojeluliitto tuottaa kaksi maanomistajille suunnattua esitettä vesiensuojelusta ja soiden ennallistamisesta.

Pilottivaiheessa vesistölähettiläät kiertävät Saarijärven ja Koitajoen valuma-alueilla.Luonnonsuojelupiirit vahvasti mukana

Pohjanmaan piirin toteuttaa purokunnostuksia Isojoella ja Karvianjoella. Erityisesti kokeillaan ja kehitetään runkopuun käyttöä purokunnostuksissa. Piirin hanketyöhön kuuluu sekä suunnittelu- että lapiotyötä: Karvianjoelle ja Isojoelle laaditaan kunnostussuunnitelmat, ja

K&K5.jpg
Kuva: Teemu Tuovinen
käytännön työnä virtavesistä poistetaan vaellusesteitä ja järjestetään kunnostustalkoita. Pohjanmaan piiri järjestää hankkeen puitteissa myös vuosittaiset Taimenpäivät 2016-2021.

Lue lisää: Purot tarvitsevat puita

Keski-Suomen piiri osallistuu hankkeeseen vuosina 2016-2017. Ohjelmassa on suon ennallistamista Keuruulla sekä vesistölähettilästoimintaa. Lisäksi piiri kartoittaa Saarijärven reitin valuma-aluetta ja paikantaa vesistönsuojelun kannalta tärkeitä luontokohteita, joita voitaisiin yhteistyössä maanomistajien kanssa ehdottaa liitettäviksi esimerkiksi METSO-ohjelmaan.

Lue lisää: Suot palaavat luonnontilaan talkoovoimin

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri järjestää lapsille ja aikuisille kesäisin järvikouluja, joissa tutustutaan lähijärvien luontoon hauskasti ja havainnollisesti. Hankkeessa on mukana viisi järveä: Hämeenlinnan Hattelmalanjärvi, Lammin Ormajärvi, Vanajanselkä, Pälkäneen Kukkia sekä Hausjärven Ansionjärvi. Kohdejärville perustetaan luontopolkuja ja yhdelle järvistä laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat.

 

Vesivoimalle kestävyyskriteerit

EKOenergia_logo2
EKOenergia on Suomen luonnonsuojeluliiton ja 40 muun eurooppalaisen ympäristöjärjestön riippumaton ympäristömerkki sähkölle.
Vaikka vesivoimalla tuotettu sähkö on uusiutuvaa, sillä on lukuisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Jokien valjastaminen on vaikuttanut dramaattisesti esimerkiksi vaelluskaloihimme, jotka ovat nyt kaikki uhanalaisia. Vesisähkön käyttäjän tulisikin asettaa vesivoimalle tiukat kestävyyskriteerit.

EKOenergia tekee hankkeen aikana näkyväksi vesivoiman ympäristöhaittoja. Sähkön suurkuluttajiin, kuten suuriin yrityksiin, otetaan aktiivisesti yhteyttä ja kerrotaan vesivoiman ympäristöhaitoista sekä EKOenergiaan siirtymisen eduista. Laajemmalle yleisölle suunnataan vesivoima-aiheinen kampanja vuonna 2017. EKOenergia kertoo myös sähkön tuottajille vesivoiman ympäristöhaitoista.

Kalatiet

Vesivoimalaitoksien yhteyteen rakennettavien kalateiden tai ohitusuomien ansiosta vaelluskalat, kuten taimen ja lohi pääsevät nousemaan kutupaikoille. Kalatiet auttavat myös erittäin uhanalaista raakkua, sillä raakun elinkiertoon kuuluu toukkavaihe lohikalan kiduksissa.

Hankkeen aikana EKOenergia edistää kalateiden tai ohitusuomien rakentamista Mustionjoelle, Kiskonjoelle ja Saarijärven reitille.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja EKOenergia pitävät tärkeänä, että kalatiet toteutetaan luonnonmukaisina ohitusuomina aina kun se on mahdollista. Luonnonmukainen ohitusuoma toimii myös lisääntymisalueena lohikaloille ja elinympäristönä raakulle. Monista joista vaelluskalojen ja simpukoiden luontaiset lisääntymisalueet ovat tuhoutuneet vesirakentamisen ja ruoppaamisen seurauksena.

Freshabit logoLIFE on Euroopan Unionin ympäristöalan Life Natura Logorahoitusjärjestelmä. LIFE-hankkeiden tavoitteena on auttaa panemaan täytäntöön EU:n lintu- ja luontotyyppidirektiivit sekä suojelualueiden Natura 2000 -verkosto. Freshabit LIFE IP on EU-historiamme suurin rahallinen panostus EU:lta Suomen ympäristönsuojeluun. Koko maan laajuista hanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut. Luonnonsuojeluliiton lisäksi muita toimijoita ovat muun muassa Luonnonvarakeskus, Metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö, Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset sekä ympäristöjärjestöistä WWF ja Natur och Miljö.

Lisätietoja:

Helena Haakana
Hankekoordinaattori
helena.haakana(a)sll.fi  +358 40 822 0819

Virpi Sahi
Ympäristöpäällikkö, EKOenergia
virpi.sahi(a)sll.fi  +358 50 308 2457

Hilkka Peltola
Hanketiedottaja
hilkka.peltola(a)sll.fi  +358 44 066 0565

 

Metsähallituksen hankesivuille pääset tästä.