Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Metsät / Uhattuja metsiä / Yhtiöiden arvometsiä

Yhtiöiden arvometsiä

Yhtiöiden arvometsiä

Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja Greenpeace ovat kartoittaneet arvokkaita metsiä suurten metsäyhtiöiden UPM:n ja Tornatorin mailla. Suomessa UPM omistaa noin 0,9 miljoonaaa hehtaaria ja Tornator reilut 0,6 miljoonaa hehtaaria metsää.

Selvityksissä on paikallistettu jo lähes 100 suojelunarvoista aluetta, joista on tehty suojeluesitykset perusteluineen metsäyhtiöille. Kohteisiin kuuluu uhanalaisten kääpälajien esiintymiä, rakentamattomia saaria, erämaisia soiden ja metsien kokonaisuuksia ja suojelualueisiin rajautuvia vanhoja metsiä. Luontotietojen karttuessa suojeluesityksiä on tehty yhtiöille vuosina 2008, 2009 ja 2011 ja viimeisimpänä UPM:lle 2013.

 

Arvokkaiden ja suojelemattomien luontokohteiden suojeluesitys UPM:lle vuodelta 2011 löytyy erikseen täältä:

Uusia arvokohteita UPM:n mailla esitetty suojeltavaksi

Maaliskuussa 2013 luonnonsuojelujärjestöt tarkensivat ja täydensivät muutamia aiempia esityksiä UPM:lle sekä esittivät myös kokonaan uusia suojelukohteita karttuneiden maastotietojen myötä.

Aiempien suojeluesityksen tapaan esitetyt kohteet sisältävät metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä ja täyttävät suurelta osin METSO-ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden kriteerit (I-III). Osalta kohteista on myös havaittu uhanalaisia lajeja. Kohteilla on selvä merkitys suojelualueverkoston kehittämisen, METSO- ohjelman edistämisen sekä uhanalaisiksi luokiteltujen luontotyyppien ja lajien suojelun kannalta.

Järjestöt esittävät, että kohteiden luontoarvot turvataan jättämällä alueet kokonaisuudessaan hakkuiden ulkopuolelle ja suojelemalla alueet UPM:n omalla päätöksellä, osana FSC-sertifioinnin toteutusta tai METSO-ohjelmaa.

 

Luonnonsuojeluliitto seuraa arvokkaiden metsien säilymistä ja pyrkii neuvottelemaan yhtiöiden kanssa alueiden turvaamisesta. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa on Tornator perustanut virallisia suojelualueita järjestöjen esittämille kohteille osana METSO-ohjelmaa. Jotkut arvokkaista alueista on metsäyhtiöiden omia luontokohteita, jotka jätetään hakkuiden ulkopuolelle, mutta luontokohteiden tarkkaa sijaintia ei kerrota. UPM:n saama FSC-metsäsertifiointi turvaa osan luontojärjestöjen paikallistamita arvokohteista.

Monet arvokkaat metsäalueet ovat kuitenkin edelleen uhattuina.

Kukuljärven arvometsä vielä pystyssäKukuljarvenkalliot_LL.JPG

Stora Enso on suunnittelut puun ostoa ja hakkuita Kukuljärven arvometsiin, Loviisassa. Kohde on yksi luonnonsuojelujärjestöjen suojeluun esittämistä kohteista Tornator Oy:n mailla ja se on todettu maakunallisesti arvokkaaksi luontokohteeksti Itä-Uudellamaalla viranomaisselvityksissä. Tämä ei kuitenkaan estänyt yhtiötä suunnittelemasta alueelle hakkuita.

Hakkuisiin suunitelulla alueella on paikallisten suosima merkitty retkeilyreitti, rakentamaton Kukuljärvi rantoineen, satoja järeitä haapoja, satoja kuutioita eri ikäistä lahopuuta sekä luonnontilaisia korpia ja rämeitä. Luonnonsuojelujärjestöjen asiantuntijoiden maastokäynnillä lokakuussa 2012 alueelta paikallistettiin vielä lukuisia uhanalaisia tai vaateliaita lajeja.

Järjestöjen ja Stora Enson neuvottelujen pohjalta hakkuusuunnitelmia on toistaiseksi saatu lykättyä. Alueen omistava Tornator neuvottelee parhailaan ympäristöviranomaisten kanssa alueen suojelusta. Järjestöt toivovat Kukuljärven alueen pikaista suojelua.

Kuva: Luonto-Liitto