Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Metsät / Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto koskien Metsähallituksen uudelleenorganisointia YmV 11.2.2016

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto koskien Metsähallituksen uudelleenorganisointia YmV 11.2.2016

 

 

 

11.2.2016

 

puheenjohtaja Risto Sulkava

suojeluasiantuntija Paloma Hannonen

Suomen luonnonsuojeluliitto

 

Eduskunnan ympäristövaliokunta

 

Asia: HE 132/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+132/2015)

 

Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskeva lainsäädäntö

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristövaliokunnalle Metsähallituksen uudelleen organisointia koskevasta lainsäädännöstä ja toivoo valiokunnan kiinnittävän erityistä huomiota alla esitettäviin seikkoihin.

Metsähallituksen hoitoon on uskottu valtion omistamat maa- ja vesialueet, joita on lähes kolmannes Suomen pinta-alasta. Ei siis ole yhdentekevää millainen Metsähallitus tulevaisuudessa on; kuka sitä ohjaa, mitä alueita hyödynnetään taloudellisesti ja mitä suojellaan, kuinka läpinäkyvää ja avointa Metsähallituksen päätöksenteko on.

Metsähallituslain uudistus on lähtenyt tulkinnasta, että Euroopan Unioni vaatii parantamaan kilpailuneutraliteettia poistamalla konkurssisuojan ja Metsähallituksen erilaisen verokohtelun. Tähän vaatimukseen on lakiesityksissä vastattu siten, että ehdotetaan Metsätalous oy:n perustamista Metsähallituskonsernin sisälle. Tämän lisäksi lakiesityksessä on kuitenkin tehty lukuisia muita muutoksia, joita EU ei edellytä.

 

Suomen luonnonsuojeluliiton esittää tärkeimpinä muutoksina lakiluonnokseen, että

  • suunniteltua uutta tase-erää muuhun omaan pääomaan ei perusteta, vaan Metsähallitus jatkaa toimintaansa kahdella tase-erällä. Niin kutsuttu kolmas tase-erä ainoastaan sotkee valtion alueiden hallintaa ja sekoittaa laitoksen ohjausta.

  • pykälään viisi tulee palauttaa viittaus yleisiin vesialueisiin.

  • Saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevat luontaistalousalueet tulee pitää julkisten hallintotehtävien taseessa ja hoidossa. Luonnon ja virkistyksen kannalta tärkeät alueet, kuten valtion retkeilyalueet, tulee siirtää julkisten hallintotehtävien taseeseen.

  • kirjanpitovelvollisuuksiin (pykälä 33) ei tehdä nyt esitettyjä muutoksia. Lisäksi koko konsernin (myös uuden perustettavan osakeyhtiön) tulee noudattaa julkisuuslain periaatteita ja laissa tulee varmistaa kansalaisten ja eduskunnan tiedonsaantioikeus.

  • lakiin lisätään poistetut pykälät liittyen saamelaisten kotiseutualueen heikentämiskieltoon.

  • maankäytön suunnittelun tulee tapahtua julkisten hallintotehtävien puolella ja 2014 versioon nähden poistettu pykälä luonnonvarasuunnitelmista tulee palauttaa lakiin.

  • lakiin Metsätalous-osakeyhtiöstä kirjataan, että yhtiö on kokonaan valtion omistama yhtiö. Valtionmaiden merkitys on virkistyksen ja ekosysteemien sekä ihmisten terveyden kannalta oleellinen. Lisäksi valtionmaiden vaikutus aluetalouteen myös muutoin kuin metsätalouden kautta on huomioitava paremmin.

  • laissa määritellään selvemmin, että Metsähallituksen hallussa olevat alueet pysyvät pitkälläkin aikavälillä valtion omistamina.

  • ympäristöministeriön ohjauksesta säädetään kuten aiemmassa metsähallituslaissa pykälässä 1: ”Luonnonsuojelua koskevissa asioissa Metsähallitus on ympäristöministeriön ohjauksessa.” Pykälään yhdeksän ja pykälään viisi tehdään tämän muotoilun edellyttämät muutokset.

 

Vaikka uudistus toteutettaisiin Suomen luonnonsuojeluliiton ehdottamalla tavalla, ei tämä millään tavalla estäisi valtionmaiden talouskäyttöä, vaan ainoastaan tekisi siitä demokraattisempaa ja avoimempaa sekä yhteiskunnallisesti hyväksyttävämpää.

 

Lisätietoja

- Risto Sulkava, puheenjohtaja, puhelin 050 560 2113, risto.sulkava@sll.fi

- Paloma Hannonen, suojeluasiantuntija, puhelin 050 5323 219, paloma.hannonen@sll.fi

 

www.sll.fi/metsahallituslaki

 

LIITE1 Suomen luonnonsuojeluliiton pykäläkohtaiset ehdotukset Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaan lainsäädäntöön

 

LIITE 2 Muistio valtion retkeilyalueista