Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Metsät / Metsähallituslain uudistaminen

Metsähallituslain uudistaminen

Eduskunta hyväksyi 30.3.2016 metsähallituslain muutokset äänin 108 - 64. Lakihanke keräsi osakseen suuren määrän kritiikkiä. Tällä sivulla on esitetty Suomen luonnonsuojeluliiton näkemykset lakihankkeesta, sekä muutosehdotukset ongelmakohtiin.>> Tue metsiensuojelua, ryhdy kuukausilahjoittajaksi tai tee kertalahjoitus


Mikä metsähallituslaki?

Metsähallitus hallinnoi ja käyttää valtion maita. Metsähallitusta ja siihen liittyvien lakien muutoksia on valmisteltu sekä viime että tällä hallituskaudella.

Muutos on lähtenyt tulkinnasta, että EU vaatii parantamaan kilpailuneutraliteettia poistamalla konkurssisuojan ja Metsähallituksen erilaisen verokohtelun. Tähän vaatimukseen on lakiesityksissä vastattu siten, että ehdotetaan uuden Metsätalous Oy:n perustamista Metsähallituskonsernin sisälle. Tämän lisäksi lakiesityksessä on kuitenkin tehty lukuisia muita muutoksia, joita EU ei tavalla edellytä ja yhtiöittämiseen liittyy myös useampi ongelma.

Metsähallituslain suurimpia ongelmia

 • Tällä hetkellä ympäristöministeriö vastaa metsähallituksen luonnonsuojeluasioiden ohjauksesta. Nyt ympäristöministeriön asemaa ollaan heikentämässä ja Metsähallituksen Luontopalveluiden roolia kutistamassa. Nämä ovat osa ympäristöhallinnon yleistä karsimista. Muutokset johtavat luonnon ja retkeilyn aseman heikkenemiseen metsähallituksen sisällä ja ympäristönäkökulman häviöön päätöksenteossa.

 • Lisää maita ja vesiä ollaan siirtämässä kovenevaan talouskäyttöön. Tämä on täysin ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen yritetään pysäyttää vuoteen 2020 mennessä. Metsätalous on suurin yksittäinen syy lajien uhanalaisuuteen.

 • Laissa ei ole määritelty, että uusi perustettava yhtiö olisi jatkossakin kokonaan valtion omistama yhtiö. Siten se on mahdollista eduskunnan päätöksellä myydä pois valtiolta. Lakiin osakeyhtiöstä tuleekin selkeästi kirjata, että yhtiö on kokonaan valtion omistama.

 • Valtion liikelaitoksessa myös kaupallinen puoli noudattaa julkisuus lakia. Kun yhtiö perustetaan, siirtyy osa tiedoista liikesalaisuuden piiriin, eikä ole enää eduskunnan ja kansalaisten saatavilla. Lakihankkeessa avoimuutta vähentää myös Metsähallituksen toimien siirtäminen yhden kirjanpidon taakse, mikä tarkoittaa, että Metsähallituksen toimia on jatkossa vaikeampaa seurata.

 • Vuonna 2014 eduskunnalle tuotiin lakiehdotus, jossa oli pykäliä liittyen alkuperäiskansojen oikeuksiin. Nyt nämä niin sanotut saamelaispykälät on poistettu laista. Suomi sai tästä nuhteita YK:n alkuperäiskansojen erityisraportoijalta joulukuussa 2015.

Nämä ongelmat on korjattava maa- ja metsätalousvaliokunnassa, muuten laki heikentää luonnon ja retkeilyn tilaa Suomessa.

Vaadittavat parannukset

Suomen luonnonsuojeluliitto on esittänyt reunaehdot, joiden tulee toteutua organisaatiomallista riippumatta. Näitä ovat:

Metsähallituksen tulisi olla sellainen, joka riippumatta organisaatiomallista

 • pystyy vastaamaan laissa esitetyistä yleisistä- ja yhteiskunnallisista velvoitteistaan tulos- tai tuloutustavoitteen tai muun taloudellisen intressin sitä estämättä.

 • varmistaa maa- ja vesiomaisuuden säilyminen valtion omistuksessa myös pitkällä aikavälillä.

 • on organisaatiorakenteeltaan sellainen, että maankäytön suunnittelu tapahtuu julkisten hallintotehtävien puolella.

 • toimii yhteiskunnassa avoimesti ja osallistavasti. Metsähallituksen metsätiedot on oltava vapaasti poliitikkojen, kansalaisten ja järjestöjen käytettävissä ja Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmat tulee laatia siten, että on etukäteen selvää kuka asian valmistelee ja hyväksyy. Suunnittelua koskevan alueen asukkailla sekä järjestöillä on oltava suunnitelmiin osallistumismahdollisuus.

 • turvaa hallinnassaan olevat suojelullisesti arvokkaat alueet. Julkisten hallintotehtävien taseeseen on siirrettävä Liiketalouden hallinnasta muun muassa valtion retkeilyalueet.

 • on eduskunnan ohjauksen alainen. Lisäksi ympäristöministeriön tulee ohjata koko metsähallitusta luonnonsuojelua ja retkeilyä koskevissa asioissa.

 • harjoittaa metsätalousalueillaan nykyistä paremmin ekologisesti kestävää metsätaloutta, jossa muun muassa turvataan uhanalaisten lajien esiintyminen.


Suomen luonnonsuojeluliiton kannanottoja metsähallitusuudistukseen:

 


Laki Metsähallituksesta:

Metsähallituksen organisaatio ja johtamisjärjestelmä tänään:

 

Metsähallituslakiuudistus maa- ja metsätalousministeriön sivuilla:

 

Lisätietoja:

- suojeluasiantuntija Paloma Hannonen, puhelin 050 5323 219, paloma.hannonen@sll.fi

- johtava asiantuntija Ilpo Kuronen, puhelin 0400 1531 33, ilpo.kuronen@sll.fi

- puheenjohtaja, Risto Sulkava, puhelin 050 5602 113, risto.sulkava@sll.fiOLETKO VARMA, ETTET OLE MYYMÄSSÄ MAITASI?


MH_laki_fluyer.pngLataa flyer. A4-sivulle tulostettava, taittuu A5-kokoon. 3 vaihtoehtoa:


Lue lausuntomme:Luonnonsuojeluliiton päähuomiot hallituksen esitykseen

Suomen luonnonsuojeluliiton muutokset hallituksen esitykseen tekisivät tulevan Metsähallituksen toiminnasta demokraattisempaa ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävämpää.

Suomen luonnonsuojeluliitto esittää tärkeimpinä muutoksina lakiluonnokseen, että

 • suunniteltua uutta tase-erää muuhun omaan pääomaan ei perusteta, vaan Metsähallitus jatkaa toimintaansa kahdella tase-erällä. Niin kutsuttu kolmas tase-erä ainoastaan sotkee valtion alueiden hallintaa.

 • pykälään viisi palautetaan viittaus yleisiin vesialueisiin eli nämä alueet pidetään julkisten hallintotehtävien taseessa ja niiden yhteiskunnallinen merkittävyys tunnistetaan. Samoin  Ylä-Lapin luontaistalousalueet pidetään julkisten hallintotehtävien taseessa. Lisätalousarvion yhteydessä Ylä-Lapin virkistysmetsiä ei siirretä liiketalouden taseeseen. Sen sijaan luonnon ja virkistyksen kannalta tärkeät alueet, kuten valtion retkeilualueet, siirretään julkisten hallintotehtävien taseeseen.

 • kirjanpitovelvollisuuksiin (pykälä 33) ei tehdä nyt esitettyjä muutoksia. Näin ei heikennetä Metsähallituksen toiminnan seurattavuutta ja avoimuutta. Lisäksi koko konsernin (myös uuden perustettavan osakeyhtiön) tulee noudattaa julkisuuslain periaatteita ja varmistaa kansalaisten ja eduskunnan tiedonsaantioikeus.

 • lakiin lisätään poistetut pykälät liittyen saamelaisten kotiseutualueen heikentämiskieltoon.

 • maankäytön suunnittelu tapahtuu julkisten hallintotehtävien puolella ja 2014 versioon nähden poistettu pykälä luonnonvarasuunnitelmista palautetaan lakiin.

 • lakiin Metsätalous osakeyhtiöstä kirjataan, että yhtiö on kokonaan valtion omistama yhtiö. Valtionmaiden merkitys on virkistyksen ja ekosysteemien sekä ihmisten terveyden kannalta oleellinen. Lisäksi valtionmaiden vaikutus aluetalouteen myös muutoin kuin metsätalouden kautta on huomioitava paremmin.

 • ympäristöministeriön ohjauksesta säädetään kuten aiemmassa metsähallituslaissa pykälässä 1: ”Luonnonsuojelua koskevissa asioissa Metsähallitus on ympäristöministeriön ohjauksessa.” Pykälään yhdeksän ja pykälään viisi tehdään tämän muotoilun edellyttämät muutokset.

 

Metsähallitusuudistuksen asiakirjat


10.11.2015 : Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

18.2.2016 Hallituksen esitys: 1. lisätalousarvioehdotus eduskunnalle, sisältää momentin 30.64.50, jossa määritellään alueiden jakoa uuden Metsähallituksen sisällä

25.2.2016 Talousvaliokunnan lausunto Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä

23.2.2016 Ympäristövaliokunnan lausunto Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä

18.2.2016 Perustuslakivaliokunnan lausunto Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä

14.10.2015 luonnos: Maa- ja metsätalousministeriön (Vilppu Talvitie) valmistelema esitys metsähallituslakipaketista (sisältää sekä lain metsähallituksesta että lain valtion metsätalousosakeyhtiöstä)

6.5.2014 luonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunnot lakiluonnoksiin: