Sijainti: Pääsivu / VARMUUS / Paikallisyhdistykset / Enontekiö / Vastine Roi:n hallinto-oikeudelle Saananjuuren asemakaavasta 4.7.2008

Vastine Roi:n hallinto-oikeudelle Saananjuuren asemakaavasta 4.7.2008

Vastine Roi:n hallinto-oikeudelle Saananjuuren asemakaavasta

Rovaniemen hallinto-oikeus                                                                                 VASTINE

PL 8112

96101 ROVANIEMI                                                                                                04.07.08

 

 

Lapin luonnonsuojelupiiri ry

Valtakatu 22

96200 ROVANIEMI

lappi(at)sll.fi

040 823 2443

 

VASTAUS ENONTEKIÖN KUNNAN JA LAPIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN LAUSUNTOIHIN KOSKIEN SAANANJUUREN ASEMAKAAVASTA TEHTYJÄ VALITUKSIA

 

Lapin luonnonsuojelupiiri toteaa pitävänsä aiemman valituksensa perusteiltaan ja vaatimuksiltaan edelleen kaikin osin voimassa.

Lapin Ympäristökeskuksen lausunnosta luonnonsuojelupiiri toteaa seuraavaa:

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 28 §: n mukaan lausunto asemakaavaehdotuksesta on pyydettävä tarpeen mukaan myös asemakaavan kannalta keskeisiltä yhteisöiltä. Lapin luonnonsuojelupiiri katsoo olevansa tällainen keskeinen yhteisö, koska sen toiminta-alueeseen kuuluu kiinteästi myös Enontekiö. Luonnonsuojelupiirin asemasta Lapin luonnon ja ympäristön edunvalvojana johtuu, että asemakaava-asia koskee suoraan sen etua ja oikeutta. Kaavaehdotus merkitsisi toteutuessaan merkittäviä muutoksia alueen maisemaan ja luontoarvoihin, joten lausunnon pyytämisen tarpeellisuusvaatimus on selvä. Ottaen huomioon myös maankäyttö- ja rakennuslain 1.2 §: n yleiset tavoitteet, 6 §: n säännös vuorovaikutuksesta ja tiedottamisesta sekä 62 §, olisi lausunto tullut pyytää myös Lapin luonnonsuojelupiiriltä.

Lapin luonnonsuojelupiiri edelleen katsoo, että asemakaavaehdotuksessa ei ole otettu huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Lapin Ympäristökeskuksen olisi tullut oikaisukehotuksessaan kiinnittää tähän huomiota. Lapin tunturialueilla on näiden tavoitteiden mukaan varmistettava valtakunnallisesti merkittävien kulttuuri- ja luonnonperinnön arvojen säilyminen. Edelleen tavoitteiden mukaan elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta on edistettävä hyödyntämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttämällä taajamia. Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Luonnonsuojelupiiri viittaa tässä Saanan Luonnonystävät -Luomus ry: n valituksen kohtaan Kilpisjärven kylästä.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityisten tavoitteiden mukaan alueidenkäytössä on mm. ehkäistävä melusta aiheutuvaa haittaa sekä pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Meluselvitysten riittävyydessä Lapin luonnonsuojelupiiri yhtyy Luomus ry: n näkemykseen, jonka mukaan ne eivät ole riittävät. Ei voida pitää asianmukaisena näkökantaa, jonka mukaan alueella tehdyt maisemaa ja luontoarvoja heikentäneet lainvastaisetkin muutokset poistaisivat velvollisuuden noudattaa lain säännöksiä tai valtioneuvoston päätöksiä.

Enontekiön kunnan lausunnosta Lapin luonnonsuojelupiiri toteaa seuraavaa:

Enontekiön kunnan mainitsema velvollisuus laatia alueelle asemakaava perustuu luvattomiin maanmuokkauksiin. Tätä ei voida pitää perusteltuna lähtökohtana. Enontekiön kunta näyttäisi käsittelevän asiaa näkökulmasta, jonka mukaan Saananjuuren nyt ehdotetun ja tulevan rakentamisen lainmukaisuus ja hyväksyttävyys olisi itsestään selvää, vaikka näin ei ole. Aluetta ei voi verrata esimerkiksi Kilpisjärven kylään kaavoitusta ajatellen.

Lapin luonnonsuojelupiiri viittaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta edellä Lapin Ympäristökeskuksen lausunnosta esitettyyn.

Lapin luonnonsuojelupiiri viittaa luontoselvitysten ja Natura-arvioinnin tarpeen riittävyyden arvioimisessa Luomus ry: n esittämiin selvityksiin ja asiantuntijalausuntoihin.

Lausunnon pyytäminen Lapin luonnonsuojelupiiriltä ei riipu siitä, sisältyykö kaavoitettavaan alueeseen luonnonsuojelualuetta. Yhdistyksen toimialaan kuuluu myös muu luonto. Lausunnon pyytämisen edellytysten osalta piiri viittaa edellä Ympäristökeskuksen kohdalla mainittuun. Se, että Enontekiön kunta ei ole kaavoitusasiassa tehnyt muistutusten mukaisia ratkaisuja, ei kerro mitään ratkaisujen oikeellisuudesta tai lainmukaisuudesta.

Päiväys:                             04.07.2008

Allekirjoitukset:

                                            Sari Hänninen                     Sanna Paala

                                            puheenjohtaja                     piirisihteeri