Sijainti: Pääsivu / VARMUUS / Paikallisyhdistykset / Enontekiö / Muistutus Kilpisjärven asemakaavan Saanajuuren alueesta 18.8.2006

Muistutus Kilpisjärven asemakaavan Saanajuuren alueesta 18.8.2006

Muistutus Kilpisjärven asemakaavan Saanajuuren alueesta 18.8.2006

 

Lapin luonnonsuojelupiirin muistutus Enontekiön kunnalle.

Lapin luonnonsuojelupiiri ry                                          MUISTUTUS

Valtakatu 22

96200 ROVANIEMI

lappi(at)sll.fi

040 823 2443                                                                 18.8.2006

 

Enontekiön kunta

Lasse Mäkitalo

Enontekiö

lasse.makitalo(at)enontekio.fi

 

 

Muistutus Kilpisjärven asemakaava, Saanajuuren alue

 

 

Lapin luonnonsuojelupiiri ry lausuu muistutuksenaan Kilpisjärven asemakaavan Saanajuuren alueesta seuraavaa.

 

Kaavaa ei voida hyväksyä esitetyssä muodossa, koska asemakaavan muutos tuo liikaa rakennusoikeutta herkkään ympäristöön, osa rakennuspaikoista on sijoitettu luonnonsuojelun kannalta huonosti ja koska vaikutukset erityisesti Natura-luontoarvoihin on arvioitu puutteellisesti.

 

Rakennuspaikkojen sijoittaminen lähelle maantietä on oikea ratkaisu, mutta sen sijaan asuntovaunualueen yläosan raiskion pilaaminen lopullisesti  rakentamalla – kaavaselostuksessa käytetään termiä rinneleikkauksen stabilointi – ei ole hyväksyttävissä. On myös syytä epäillä alueen turvallisuutta rakentamisen kannalta. Millä varmistetaan, etteivät rivitalon asukkaat saa niskaansa uusia vyöryjä? Kaavaselostuksessa luvatut (selostus, luku 6.) lisäkairaukset olisi pitänyt tehdä heti, nyt niiden tuloksista ei ole mitään tietoa.

 

Alueen luontoselvitys on tehty, mutta siitä ei ole osattu vetää oikeita johtopäätöksiä. Esimerkiksi, rakennukset tuovat väistämättä tullessaan lisää liikkujia alueelle. Toteamus, että liikkujat ohjataan reiteille eikä lisääntyvästä liikkumisesta ole vaaraa ympäristöarvoille, on perustelematon ja todennäköisesti väärä. Luonnonsuojelun kannalta useiden arvokkaiden perhoslajien ydinalueet sijaitsevat esitetyn rivitaloalueen välittömässä läheisyydessä. Perhoslajeista tundrasinisiipi (Agriades glandon ssp. aquilo) on EU:n luontodirektiivin II, IV ja V-liitteen perhoslaji, kuten kaavaa varten laaditussa luontoselvityksessä todetaan.

 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on Tornion–Muonionjoen vesistöalueen Natura-alueen lisäksi Mallan ja Saanan alueen Natura-alueet. Kaavaselostuksessa ei ole otettu huomioon kuin Tornion–Muonionjoen vesistöalue. Kaavaselostuksessa viitataan Tunturi-Lapin seutukaavaan virheellisesti, kun todetaan kaava-alueen vaikuttavan vain virkistysalueeseen (seutukaavassa kohde V 804). Erityisesti SL 4002 Saanan alue, mutta  myös SL 4003 Malla on jätetty huomioimatta, ja ne kuuluvat myös Natura 2000 -suojelualueverkostoon. Lisäksi virkistysalue seutukaavan aluekuvausten mukaan kuuluu sekä rantojensuojeluohjelmaan että valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin.

 

Rakentamisen ja sen seurauksen lisääntyvän liikkumisen vaikutuksia ei ole arvioitu riittävästi suhteessa rakentamattoman alueen luontoarvoihin, eikä mahdollisia vaikutuksia Natura-arvoihin ole arvioitu riittävästi. Lisäksi on pohdittava, ovatko kaavaselostuksessa esitetyt vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin tulkittu oikein ja perusteltu riittävästi.

 

Saanan alue on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Itse tunturi on "ehkä koko Suomen Lapin tuntureista tunnetuin", kuten Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä vuodelta 1993 todetaan. Asuntovaunualueella synnytetty maisemavaurio tulee Lapin luonnonsuojelupiirin mielestä korjata maisemoinnilla, ei rakentamisella. Vuosien kuluttua ihmisen toiminnasta aiheutuvat arvet pehmenevät, mutta rakennukset eivät. Rivitalon näkyminen kaukomaisemassa on jäänyt selvittämättä, voisi jopa arvella, ettei arviointi olisi ollut eduksi rakentamissuunnitelmille.

 

Kelkkareitti esitetään vietäväksi mm. tihkupuroja sisältävälle alueelle. Reittiä ei voida käytännössä tehdä tuhoamatta luontoarvoja, vaikka kaavaselostuksessa esitetään reitin rakentaminen maaston erityisolosuhteet huomioon ottaen. Reitti itsessään muuttaa alueen valaistussuhteita ja vaikuttaa siten kasvillisuuteen. Reitin raivaus kesäaikaan rikkoo maanpintaa, heikentää kasvien elinolosuhteita sekä voi muuttaa vesiolosuhteita.

 

Porotalous ei ole varsinaisesti luonnonsuojelukysymys, mutta luonnonsuojelupiiri huomauttaa, että porotalouden näkemyksiä ei ole otettu riittävästi huomioon – toisin kuin kaavaselostuksessa väitetään ­– kun paliskunnan vastustamisesta huolimatta maantien pohjoispuolelle suunnitellaan rakentamista. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (päivätty 2.6.2004) mukaan Lapin luonnonsuojelupiiri on katsottu osalliseksi yhteisöksi. Tästä huolimatta Lapin luonnonsuojelupiirille ei ole toimitettu mitään aineistoa missään kaavan käsittelyn vaiheessa. Luonnonsuojelupiiri on ollut vain sen tiedon varassa, mitä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla on.

 

Kunnan internet-sivuilta ei löytynyt asemakaavan muutoksen nähtävilläoloajan päivämääriä. Nähtävilläoloajan päättyminen selvisi vasta puhelinsoitolla kuntaan.

 

Lapin luonnonsuojelupiiri ry katsoo, että siltä olisi pitänyt pyytää erikseen lausunto Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 28 § mukaisesti.

 

Pyydämme ilmoittamaan kaavan hyväksymispäätöksestä Lapin luonnonsuojelupiiriin osoitteeseen Valtakatu 22, 96200 ROVANIEMI.

 

Lapin luonnonsuojelupiiri ry,

 

 

Sirpa Ollila                                               Tuula Leskelä

puheenjohtaja                                           sihteeri