Sijainti: Pääsivu / VARMUUS / Edunvalvonta VANHA VARMUUS / Vastine KHO:lle julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksesta ja EUTI:n tuomiosta

Vastine KHO:lle julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksesta ja EUTI:n tuomiosta

Asiasanat: vastine, KHO, Euroopan unionin tuomioistuin, julkisasiamies, tuomio, Raittijärvi, pitkospuut, arseenipolku

 

Lapin luonnonsuojelupiiri ry                                                                VASTINE

Valtakatu 22

96200 Rovaniemi

puh. 040 823 2443                                                                               8.4.2013

sähköp. lappi@sll.fi

 

 

 

Korkein hallinto-oikeus

korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

PL 180

00131 Helsinki

 

 

 

Viite              Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 18.3.2013, diaarinro 3559/1/09

 

Asia     Vastine julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksesta ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiosta

 

Kiitämme mahdollisuudesta antaa vielä vastine julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksesta ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiosta. Henkilövaihdosten vuoksi meillä ei ole tiedossa, onko oikeuteen lähetetty kaikkia oheisia valokuvia. Laitamme ne mukaan, koska ne kuvaavat hyvin, miten Enontekiöllä sijaitsevalla Saarikoski-Raittijärvi polulla 52004 on käsitelty arseenipitoisia entisiä sähköpylväitä ja minkälaisissa olosuhteissa.

Euroopan komissio katsoi, ettei näytä siltä, että alus- ja telapuut kuuluisivat mihinkään REACH-asetuksen liitteessä XVII olevan 19 kohdan sarakkeessa 2 olevan 4 kohdan b alakohdassa lueteltuiin käyttötarkoituksiin. Julkisasiamies ja Euroopan unionin tuomioistuin taas jättävät tulkinnan kansalliselle tuomioistuimelle. Yhdymme Euroopan komission tulkintaan siitä, ettei Raittijärven pitkospuiden arseenipitoiset tela- ja aluspuut vastaa silta- ym. rakenteita. Ne eivät sovellu Lapin puhtaaseen luontoon ja etenkään Natura-alueelle.

 

Perustelut

Itävalta toteaa lausunnossaan seuraavaa: ”Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun asetuksen 67 artiklan mukaan uudelleenkäyttö on sallittua, mutta jätepuitedirektiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan edellytysten täyttyminen ei kuitenkaan vielä riitä jätteeksi luokittelun päättymiseksi, vaan kaikkien kohtien edellytysten on täytyttävä.” Samoilla linjoilla oli myös Euroopan komissio lausunnossaan. Yhdymme heidän näkemykseensä ja toteamme, että myös REACH-asetuksen liitteessä XVII kaikkien 19 kohdan edellytysten on täytyttävä.

REACH-asetuksen liitteessä XVII olevan 19 kohdan sarakkeessa 2 olevan 4 kohdan b alakohdassa sanotaan seuraavasti: ”CCA-liuoksella a alakohdan mukaisesti käsitelty puu voidaan saattaa markkinoille ammattimaiseen ja teollisuuskäyttöön seuraavissa rakenteissa, jos puun rakenteen eheys on välttämätöntä ihmisen tai karjan turvallisuuden kannalta ja jos yleisön ihokosketus tällaisen puun kanssa on puun käyttöaikana epätodennäköistä.”

Edellä mainitussa b:n alakohdassa luetellaan mm. sillat ja siltarakenteet sekä makean- tai murtoveden kanssa kosketuksiin joutuvat puiset rakenneosat, esim. laiturit ja sillat. Saman 4-kohdan c alakohdassa sanotaan seuraavaa: ”Syntynyt puujäte on käsiteltävä ongelmajätteenä käsittelyluvan saaneessa laitoksessa.”

Käyttö siis sallitaan ammattimaisessa käytössä silta- ja laiturirakenteissa. Kuvista voi nähdä, ettei sähkötolppien käsittely ole ollut ammattimaista. Ammattilaiset tietävät, ettei arseenipuiden sahanpurua yms. jätettä voi jättää luontoon vaan se on toimitettava ongelmajätelaitokselle.

Julkisasiamies esitti ratkaisuehdotuksessaan kohdassa 53, että toistuvan ihokosketuksen voi välttää, jos esimerkiksi Raittijärven pitkospuiden alapuolelta esiin työntyvät puhelinpylväiden päät katkaistaan tai peitetään siten, että niille astuminen on niiden yläpuolelta mahdotonta. Käytännössä lienee mahdotonta katkaista päitä, koska muuten pitkospuiden vakaus mönkijöille ei ole enää riittävä. Kyseeseen tulee siis vain varoituskyltit tai päiden peittäminen.

Jätedirektiivi 6 artiklan d-kohdan mukaan jäte lakkaa olemasta jätettä mikäli aineen tai esineen käytöstä ei aiheudu haitallisia kokonaisvaikutuksia ympäristölle eikä ihmisten terveydelle. Silta- ja laiturirakenteista mahdollisesti veteen liukenevat arseeniyhdisteet todennäköisesti laimentuvat nopeasti kun kyse on täysin avovedestä. Näin ei välttämättä ole pitkospuiden tela- ja aluspuiden osalta, jotka kulkevat välissä hyvinkin märässä ja välissä kuivemmalla alueella. Niistä liukenevat arseeniyhdisteet voivat jäädä paikalleen hyvinkin kauaksi aikaa ja joutua ravintoketjuun (ks. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=99011&lan=FI). Lisäksi siltarakenteet ovat hyvin paikallisia kun taas mönkijöille rakennettu pitkospuut on kilometrejä pitkä.

Lapin luonto mielletään puhtaaksi ja monet vaeltajat (mm. allekirjoittaneet) uskaltavat juoda vettä Lapin puroista, lähteistä ja jopa soilta. Lisäksi alueella laiduntavat porot sekä metsäkanalintujen metsästys on Lapissa vielä yleistä kuin myös marjastaminen ja sienestys. Mikäli halutaan varmistua, etteivät ihmiset juo pitkospuiden läheisyydessä olevaa vettä tai syö marjoja, tulee maastoon laittaa kylttejä sen mahdollisista haittavaikutuksista. Tässä on kuitenkin kaksi ongelmaa: kyltit katoavat tai sääilmiöt tuhoavat ne pian ja arseenista varoittaminen on imagollinen haitta puhdas luonto –brändille.

Lisäksi kyseenalaistamme, onko Raittijärvelle rakennettu pitkospuut välttämätön ihmisen tai karjan turvallisuuden kannalta, kuten REACH-asetuksen liitteessä XVII olevan 19 kohdan sarakkeessa 2 olevan 4 kohdan b alakohdassa edellytetään. Verkkosivun http://aiheet.domnik.net/ai-2012/05/raittijarvi-enontekio mukaan Raittijärvellä on kymmenkunta taloa, mutta niissä ei asuta vuoden ympäri.

Näkemyksemme edelleen on, ettei arseenipitoisia pitkospuiden aluspuita pidä käyttää lainkaan Raittijärven kaltaisissa paikoissa (Käsivarren erämaa- ja Natura-alue) tai ainakin niiden käyttöön pitää olla ympäristölupa.

4.3.2013 on KHO:n kirjaamo myöntänyt puhelimitse viikon lisäajan vastineen antamiselle.

 

Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta

 

Sari Hänninen                                                                                                            Tarja Pasma

puheenjohtaja                                                                                                           sihteeri