Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Metsät / Äänekosken biotuotetehdas liukastaisi metsälajiston alamäkeä?

Äänekosken biotuotetehdas liukastaisi metsälajiston alamäkeä?

Suomen luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi tiedottaa 15.6.2014

Typpidioksidipäästöt ilmaan 2 % Suomen päästöistä. Typpipäästöt vesiin: puolet valuisi Itämereen.

Metsä-Fibren suunnittelemassa biotuotetehtaassa olisi lukuisia hyviä ja edistyksellisiä piirteitä, toteaa Suomen luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi lausunnossaan hankkeen YVA-ohjelmasta. Suuri kiire YVA-prosessissa voi kuitenkin laskea YVA-selvityksen laatua, todetaan lausunnossa.

Uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä riittäisi myyntiin määrä, joka vastaisi jopa noin 1 % Suomen nykyisestä sähköntuotannosta. Laitosalueen ilmastopäästöt vähenisivät nykyisestä, mutta toisaalta hakkuiden lisääntyessä metsien tärkeät, ilmastoa suojelevat hiilivarastot voisivat keskipitkällä aikavälillä pienentyä.

Suunnitelma-alueelta on YVA-ohjelmassa esitetty liito-oravan ja linnuston osalta jo vanhentuneita luontotietoja, joita lukuisat tiedotusvälineet ovat toistaneet virheellisesti. Eräät tiedotusvälineet ovat käyttäneet näitä virheellisiä tietoja jopa epäluulon herättämiseksi luonnon- ja ympäristönsuojelua kohtaan.

Kuitupuun käyttö Suomessa lisääntyisi noin 10 %:lla. Kasvava metsien käyttöpaine vaikuttaisi negatiivisesti luonnon monimuotoisuuteen, vaikka vaikutukset olisivatkin tavanomaisen metsätalouden vaikutusten kaltaisia. Lajien uhanalaistumista kokonaisuudessaan ei päinvastaisista lupauksista huolimatta ole saatu edes pysäytetyksi. Maakunnassa on ainakin 18 Suomessa äärimmäisen uhanalaista, ja ainakin 33 Suomessa erittäin uhanalaista metsien eliölajia. Maakunnasta jo hävinneitä metsien lajeja on ainakin 7. Jos raaka-aineena käytettäisiin myös vanhojen metsien puuta, kielteiset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemeihin ja ilmastoon korostuisivat. Kaikkia vanhoja metsiä ei ole vieläkään suojeltu.

Tehtaan tyyppipäästöistä vesiin puolet valuu rehevöittämään Itämeren rannikkoa. Yhtiön suunnitelman mukaan päästöt vesiin nousisivat, mutta tuotettua sellutonnia kohden päästöt laskisivat jopa ennätysalas. Rehevöitymistä ja happamoitumista laskeutumisalueillaan lisäävät typpidioksidipäästöt tehtaalta ilmaan taas kohoaisivat noin 2 %:iin Suomen typpidioksidipäästöistä, jopa 2 800 tonniin vuodessa. Kasvavat hakkuumäärät puolestaan voisivat heikentää vesien tilaa paikallisesti etenkin suometsähakkuiden osalta. Suomen luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi vaatiikin pyrkimistä näiden päästöjen vähentämiseen.


Lausuntoon YVA-ohjelmasta

Lisätietoja:

- Juhani Paavola, toiminnanjohtaja, 040 354 0063, juhani.paavola(())sll.fi

- Matti Aalto, puheenjohtaja, 040 574 3645, aallonmatti(())hotmail.com