Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Metsät / suojeluesitykset / Suojeluesityskohteen / Kivijärven Viinakangas (Metsähallitus) hakkuista pidättäytyminen

Suojeluesityskohteen / Kivijärven Viinakangas (Metsähallitus) hakkuista pidättäytyminen

hakkuista pidättäytyminen, suojeluesitys, Viinakangas, Kivijärvi, Metsähallitus

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry Metsähallitukselle 3.7.2017:

Kivijärven Viinakankaan suojeluesityskohteen lajihavaintoja ja hakkuista pidättäytyminen

 

Tämän kirjelmän liitteenä on lajistotietoa Kivijärven Viinakankaan Kansallisomaisuus turvaan- suojeluesityskohteelta. Inventointeja tehtiin yhteensä viiden tunnin ajan 17. ja 19.6.2017. Havainnoista vastaavat kartoittajat Ari Aalto ja Olli Manninen. Koordinaattipisteiden tarkkuus on GPS-laitteen epätarkkuuksista johtuen 30 metriä.

Kartoitetulta alueelta havaittiin 3 vaarantunutta (VU), 7 silmälläpidettävää (NT) ja kaksi alueellisesti uhanalaista (RT) lajia. Vaarantuneiden lajien havaintopisteitä kertyi 74, alueellisesti uhanalaisten lajien 47 ja silmälläpidettävien lajien 54 kappaletta, eli yhteensä 175 havaintopistettä. Lisäksi havaittiin viisi vanhojen metsien indikaattorikääväkästä. Tehty kartoitus oli pikainen, kattoi varsin pienen alueen ja ajoittui yksivuotisten kääpien kannalta väärään aikaan. Silti esimerkiksi kääpien indikaattoripistemääräksi (mäntyvaltaiset metsät) saadaan jo nyt 15, joka sijoittuu luokkaan suojelullisesti arvokas metsäalue. Alueelta löytyivät mm. ikimänniköiden lajit lohikääpä (Erastia salmonicolor) ja kaira-/erakkokääpä (Antrodia primaeva/infirma). Myös männyillä esiintyvä jäkälälajisto oli hyvin edustava. Lajitieto saattaa vielä täydentyä, kun mm. toisen lohikääpänäytteen määritys valmistuu.


Havaintojen perusteella Viinakankaan alue onkin selvästi mäntylajistoltaan poikkeuksellisen arvokas kohde. Ensimmäinen suojeluesitys Metsähallitukselle on tehty jo vuonna 2002 osana järjestöjen suojeluesitystä Suomenselän valtionmaista (nimellä Kivijärvi, Perkausperän metsäalue, https://www.sll.fi/keski-suomi/luonto/metsat/suojeluesitykset/suojeluesitys-suomenselan-valtion1102). Näin ollen alueen luontoarvot ovat olleet Metsähallituksella tiedossa jo 15 vuotta. Suojeluesitys on päivitetty järjestöjen Kansallisomaisuus turvaan- raportissa vuonna 2012. Koko ajan alueella on jatkettu avohakkaamista ja vanhojen metsien hävitystä. Viimeisimmät, myös oletettavasti uhanalaisesiintymiä hävittäneet hakkuut on tehty talvella 2016-2017 aivan nyt inventoitujen metsien vieressä.

Metsähallitus on selvästi epäonnistunut männiköiden suojelunarvoisten rakennepiirteiden tunnistamisessa. Alueella on silmiinpistävästi vanhoja pystykeloja, järeitä maapuita sekä palokantoja. Uhanalaisesiintymiä onkin varmuudella myös muualla kuin nyt löydetyissä pisteissä. Katsomme asian tulleen Metsähallituksen tietoon tämän viestin myötä. Tehtyjen havaintojen valossa myös suojeluesitysalueen lähiympäristön vanhoissa-varttuneissa männiköissä todennäköisesti esiintyy uhanalaista ja vaateliasta mäntylajistoa. Siksi on perusteltua laajentaa lajistoinventointialuetta myös suojeluesitysalueen ulkopuolelle.

 

Koko suojeluesitysalue mahdollisine laajennuksineen tulee siirtää pois metsätalouskäytöstä. Lisäksi lähialueiden päätehakkuuikäisissä männiköissä ei tule tehdä metsätaloustoimenpiteitä, ennen kuin koko alueen luontoarvot on kattavasti ja asiantuntevasti inventoitu. Hakkuiden jatkaminen ennen inventointiraportin julkistamista olisi tarkoituksellista uhanalaisten lajien esiintymien hävittämistä.

Alueelle on edelleen mahdollista luoda eteläisen Suomen mittakaavassa todella merkittävä suojelualue, jolla esiintyy runsaasti pitkää mäntylahopuujatkumoa vaativaa lajistoa.

Pyydämme Metsähallitukselta tietoa siitä, mihin toimenpiteisiin alueen suojelemiseksi ja lajiston inventoimiseksi on ryhdytty.

 
Hyvää Suomi 100 -suojeluvuotta toivottaen

Matti Aalto
puheenjohtaja

Juhani Paavola
toiminnanjohtaja

Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry