Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Metsät / suojeluesitykset / Luonnonsuojelujärjestöiltä suojeluesitys Suomenselän valtionmaista

Luonnonsuojelujärjestöiltä suojeluesitys Suomenselän valtionmaista

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry
Tiedote 19.11.2002


Luonnonsuojelujärjestöt esittävät 23 alueen suojelua Suomenselän ekoyhteysvyöhykkeellä.

Suojeluesitys kattaa noin 15 000 hehtaaria tutkituista lähes 130 000
hehtaarista Metsähallituksen Suomenselän, Mäkelän ja Kulhan
alue-ekologisten suunnitelmien alueilla.

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen ja Pohjanmaan piirien kesällä ja syksyllä 2002 järjestämä luontoselvitys Keuruulta Kinnulaan osoittaa uonnonsuojelujärjestöjen mukaan, että valtion omistamilta maa-alueilta löytyy yhä merkittäviä, suojelunarvoisia kohteita. Ennallistamalla voidaan pieniäkin arvokohteita yhdistää toisiinsa ja nykyisiin suojelualueisiin.

Useilla suojeluesitysalueista tavataan muun muassa kuukkeli, metso,
metsähanhi, pohjantikka ja liito-orava. Seudulla asustavat myös esimerkiksi ahma, karhu ja metsäpeura. Useat alueista ovat merkittäviä myös nykyisten suojelualueiden vierustoina. Esityksessä katsotaankin, että valtion omistamilla maa-alueilla on yhä tärkeä merkitys eteläisen Suomen suojelualueverkoston kehittämisessä.

Monet Suomessa uhanalaiset ja vähentyneet lajit, sekä lajit joiden
esiintymisalueet ovat pirstoutuneet erillisiksi pieniksi saarekkeiksi,
tarvitsevat täydennystä pohjoisen ja idän suuremmilta elinalueilta.
Suomenselän vedenjakajaseutu muodostaa perinteisen lajien vaellusreitin eteläiseen Suomeen aina Venäjältä saakka. Suomenselän alueella onkin erityinen merkitys koko eteläisen Suomen metsä- ja suolajiston säilymisessä.

Suojeltavaksi esitetyt kohteet täydentäisivät merkittävästi kehitteillä
olevan niin sanotun Suomenselän ekoyhteysvyöhykkeen suojelualueverkostoa Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien rajamailla. Suojelutason parantamiseen velvoittavat jo vanhastaan useat maamme solmimat kansainväliset sopimukset sekä maassamme voimassa oleva ympäristölainsäädäntö. Seitsemän luonnonsuojelujärjestön allekirjoittamassa esityksessä vedotaan Metsähallitukseen, että se luopuisi suunnitelluista hakkuista näillä alueilla.

Suojeluesitys on postitettu Metsähallituksen lisäksi muun muassa
ympäristöministeriölle ja alueen maakuntaliitoille Etelä- ja
Keski-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa. Suojeluesityksen ovat
allekirjoittaneet 14.11.2002  Suomen luonnonsuojeluliitto sekä sen
Keski-Suomen ja Pohjanmaan piirit, Suomenselän lintutieteellinen yhdistys, Luonto-Liitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi.


LISÄTIEDOT:
- Risto Sulkava, metsävastaava, Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri, puh. (014) 733 014, tunnus@pp.inet.fi (tunnus on risto.sulkava)
- Tapani Veistola, metsäprojektivastaava, Suomen luonnonsuojeluliiton keskustoimisto, puh. (09) 228 08 266, tunnus@sll.fi (tunnus on veistola)