Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Metsät / suojeluesitykset / Multian (Pylkönmäen) Särkivuoresta suojeluesitys

Multian (Pylkönmäen) Särkivuoresta suojeluesitys

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry
Tiedote  ja esitysteksti 6.11.2002


Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry, Keurusseudun luonnonystävät ry ja Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry postittivat torstaina 31.10. UPM-Kymmenelle ja Metsähallitukselle yhteisen esityksen yhteensä 440 hehtaarin laajuisen metsäalueen suojelemiseksi Särkivuoren seudulla.

Multian kunnan pohjoisrajoilla, osin Pylkönmäellä olevat alueet muodostavat yhdessä merkittävän vanhojen metsien kokonaisuuden. Alueista UPM-Kymmenen maat, 150 ha, ovat kokonaan vanhoja metsiä.

Aluekokonaisuudella on erityismerkitystä mm. seudulla muutoin hyvin vähälukuiselle, mutta lähes kaikissa em. alueen vanhan metsän saarekkeissa eläville liito-oraville. Alue on tunnettu karhuistaan ja sieltä on havaintoja ahmasta ja kuukkelista, ja siellä on useita raidankeuhkojäkälä- ja metsoesiintymiä. Myös lahopuuta on paikoin runsaasti. 

Rajausalueen kokonaisuus yhdistää toisiinsa Saunalehdon- ja Kulhanvuoren vanhojenmetsien suojelualueet. Suojeluesityksen allekirjoittajat pyytävät UPM-Kymmeneä ja Metsähallitusta näyttämään suojeluesityksen toteuttamisella esimerkkiä eteläisen Suomen riittämättömän metsiensuojelutason parantamisessa.

Suojeluesityksen teksti on alla.

LISÄTIETOJA alueesta ensisijaisesti:
- Risto Sulkava (014) 733 014

Juhani Paavola
piirisihteeri, Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry.
p. (014) 611 223.

...


Keurusseudun Luonnonystävät ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry

Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry

 
                            SUOJELUESITYS 29.10.2002

 
UPM-Kymmene
Metsähallitus, Länsi-Suomi
Keski-Suomen Ympäristökeskus

 
MULTIAN (PYLKÖNMÄEN) SÄRKIVUORESTA SUOJELUESITYS

Peruskartta 2243 03, rajausesitys liitteenä.

Multian kunnan pohjoisosassa, Pylkönmäen rajalla, sijaitsevan Särkivuoren seudulla on luonnonsuojelullisesti merkittäviä vanhanmetsän alueita. Suojeluarvoiset kohteet jakautuvat kahden omistajan (valtio ja UPM) alueille siten, että vanhat metsät muodostavat yhdessä merkittävän vanhojen metsien keskittymän. Kummankin maanomistajatahon vanhat metsät ovat, vain oma alue huomioiden, kuitenkin erillisiä saarekkeita. Merkittävän metsäkokonaisuuden ekologisesti järkevän suojelun toteuttamiseksi tarvitaan siis molempien omistajatahojen alueet yhdistävä kokonaisuus.

Seudulla on jo suojeltuna kaksi pientä, erillistä, Kulhan suojelualueeseen kuuluvaa pienehköä vanhanmetsän kohdetta (Saunalehto ja läheinen pienempi aarniometsälaikku). Hieman näiden pohjoispuolella sijaitsee valtion omistama Viuhkavuoren (Pylkönmäkeä) toistaiseksi ilmeisesti suojelematon todellinen aarniometsähelmi. Alue on pieni, pääosin MT-tyypin yli 120-vuotiasta kuusivaltaista metsää sisältävä alue, jossa kaiken asteista lahopuuta on erittäin runsaasti. Alueella on myös suuria haapoja sekä mäntyä, raitaa ja koivua. Aarniometsälaikku jatkuu karuun kalliorinteeseen, jonka päällä taas on noin 80-vuotiasta OMT-tyypin runsaasti lehtipuuta sisältävää sekametsää. Alueella elää mm. liito-orava ja metsäsopuli.

Läheisellä Särkivuoren metsäalueella on UPM-Kymmenen omistuksessa muutamia hienoja vanhanmetsänlaikkuja. Nämä vanhanmetsänalueet ovat noin 120-vuotiasta MT- (myös VT ja OMT) tyypin kuusivaltaista sekametsää, jossa sekapuuna on mäntyä ja koivua sekä suuria haapoja ja raitoja. Lahopuuta alueilla on paikoin vähän, paikoin kohtalaisesti. Alueilla on myös palokoroja ja yksittäisiä APS-mäntyjä sekä pieni noro, suopainanne ja liekopuita. Merkkejä liito-oravasta löytyy ympäri metsäalueita, samoin mm. raidankeuhkojäkälää. Alueen metsokanta näytti käynnillä hyvältä, sillä kierrokseen osui peräti neljä metsoa ja useita jätöskasoja.

Valtion maalla Särkivuoren länsiosissa on ollut laaja korpialue, josta kuitenkin noin puolet on äskettäin avohakattu. Jäljellä olevat korpikuusikot kuitenkin yhdistävät yhä UPM:n alueen erilliset vanhanmetsän saarekkeet toisiinsa. Korpialueella on lahopuuta paikoin melko runsaasti, paikoin vain vähän. Pieni kaistale on AES:ssa merkitty ekologiseksi yhteydeksi. Särkivuoren pohjoispään nuoremmat metsät yhdistävät alueen Viuhkavuoren aarniometsälaikkuun. Lisäksi AES:ssa monimuotoisuuden lisäämisalueeksi merkitty Haaviston nuorehko, mutta rehevä, OMT-sekametsä yhdistää edelliset alueet Saunalehdon vanhojenmetsien suojelualueeseen. Saunalehto puolestaan on luontokohdesuon kautta lähes yhteydessä Kulhanvuoren laajempaan suojelualueeseen. Kartalle merkittyyn rajausalueeseen kuuluu myös Särkilammen umpeenkasvanut kosteikkoalue, pätkä Honkajoen vartta ja Partajärven rantaa. Partajärven rannassa on pieni aihkimäntyjen ryhmä ja sen itäpuolella Kyläkunnanahon edustava korpialue.

Aluekokonaisuudella on erityismerkitystä mm. seudulla muutoin hyvin vähälukuisen liito-oravan suojelulle. Yhteensä alue on riittävän laaja metsämanneralue, joka turvaa liito-oravan säilymisen, huolimatta lajin populaatiodynamiikan ailahteluista. Alueen lähes kaikissa erillisissä vanhanmetsän saarekkeissa on tällä hetkellä liito-oravia. Seutu on tunnettu karhuistaan ja siellä on tavattu myös ahma. Alueelta on havaintoja myös kuukkelista. Rajausalueen kokonaisuus yhdistää toisiinsa kaksi, ehkä kolmekin (jos Viuhkavuori on jo suojeltu) olemassa olevaa suojelualuetta ja parantaa Kulhanvuoren vanhojenmetsien suojelualueen metsärakennetta ja yhtenäisyyttä erittäin merkittävästi.

Karttakopiolle rajattu alue tulisi liittää osaksi Kulhanvuoren vanhojenmetsien suojelualuetta. Kaikista alueen luontoarvoja heikentävistä toimista tulee pidättäytyä, kunnes suojelupäätös voidaan tehdä. Allekirjoittajatahot pyytävät UPM-Kymmeneä ja Metsähallitusta näyttämään esimerkkiä eteläisen Suomen riittämättömän metsiensuojelutason vapaaehtoisessa parantamisessa. Särkivuoren arvokas metsäkohde on tähän erinomainen kohde. Pyydämme myös tietoa tämän aloitteen jatkokäsittelystä.


LISÄTIETOJA:
- Risto Sulkava, (014) 733014
 

Pertti Sulkava     Maija Salo
puheenjohtaja     sihteeri
Keurusseudun Luonnonystävät ry

Ritva Toivainen      Juhani Paavola
puheenjohtaja        piirisihteeri
Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry

Jouni Lamminmäki        Risto Sulkava
puheenjohtaja            suojeluvastaava
Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry