Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Metsät / suojeluesitykset / Korpilahden Kiviönniemi-Haukkavuori- Sokkovuori -alueesta suojeluesitys

Korpilahden Kiviönniemi-Haukkavuori- Sokkovuori -alueesta suojeluesitys

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry
TIEDOTE 19.10.2001
           

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri esittää Metsähallitukselle Kiviönniemi-Haukkavuori-Sokkovuori -alueen suojelemista. Päijänteen länsirannalla, noin 4 km Korpilahden kirkonkylästä etelään sijaitseva alue muodostuu kolmesta toisiaan lähellä olevasta osasta. Näiden valtion omistamien alueiden yhteispinta-ala on noin 150 hehtaaria, josta ennestään on suojeltu noin 40 hehtaaria.

Luonnonsuojelupiiri esittää, että tämä kokonaisuus suojellaan joko Metsähallituksen omalla päätöksellä tai osana todennäköisesti toteutettavaa Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelmaa.
"Perusteluna suojelulle ovat alueen suuret luonto-, maisema- ja virkistysarvot", kertoo piirisihteeri Juhani Paavola. "Alueiden metsät ovat pääosin varttuneita ja jopa luonnontilaisen kaltaisia".

Alueella tavataan mm. pohjantikka, metso, raidankeuhkojäkälä ja useita vanhan metsän kääpälajeja. Sekä maisema- että virkistysarvot korostuvat Haukkavuoren laella ja Kiviönniemen rannassa. Esityksen mukaan aluekokonaisuudesta tulisi eräänlainen "pienoiskansallispuisto".

Suojeluesityksen teksti on tämän tiedotteen jälkeen.

--

(Metsähallitus METSO-suojeli alueen lähes kokonaan keväällä 2009. Kiviönniemessä oli sitä ennen tehty runsaasti hakkuita.

Metsähallituksen Kiviönniemi-Sokonvuori- Haukkavuori suojelukarttaan: http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/METSOohjelma20082016/suojelualueverkostonkehittaminen/suojelualueidenlaajennukset/Documents/Jyväskylä%20Haukkavuori.pdf )

--------

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry

Metsähallitus, Länsi-Suomi
Jyväskylä

Suojeluesitys 19.10.2001 Kiviönniemi-Haukkavuori-SokkovuoriPäijänteen länsirannalla, Korpilahden kirkonkylän eteläpuolella sijaitsee valtion omistama, kolmesta erillisestä osasta muodostuva aluekokonaisuus Kiviönniemi-Haukkavuori-Sokkovuori (peruskartta 3211 02, tila 9:48). Esitämme, että tämä kokonaisuus suojellaan joko

a) Metsähallituksen omalla päätöksellä tai

b) osana todennäköisesti toteutettavaa Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelmaa, mitä ennen alue jätetään kaikkien metsänkäsittelytoimien ulkopuolelle.

Perusteluna
suojelulle ovat Kiviönniemi-Haukkavuori-Sokkovuoren suuret luonto-,
maisema- ja virkistysarvot.

Pinta-ala
Suojeltavaksi esittämämme alueen yhteispinta-ala on noin 150 hehtaaria: Kiviönniemi n. 75 ha, Haukkavuori n. 50 ha ja Sokkovuori n. 25 ha. Aluekokonaisuudesta on tällä hetkellä suojeltu noin 40 hehtaaria (Haukkavuoresta n. 25 ha ja Sokkovuoresta n. 15 ha).

Yleiskuvaus
Suojeltavaksi esittämällämme alueella on sekä reheviä, kuusivaltaisia metsiä että karuja kalliomänniköitä  - ennestään suojellut alueet ovat lähinnä kalliokohteita. Melko reheviä korpilaikkuja on siellä täällä Kiviönniemessä ja Haukkavuorella: lajistossa mm. hiirenporras (Athyrium filix-femina), metsäkorte (Equisetum sylvaticum) ja isotalvikki (Pyrola rotundifolia). Alueen metsät ovat pääosin varttuneita, jopa vanhoja ja luonnontilaisen kaltaisia. Lehtipuita (mm. järeitä haapoja) ja lahopuuta on paikoin runsaastikin.

Lajistosta
Alueen linnustoon kuuluvat ainakin seuraavat vanhan metsän lajit: pohjantikka (Picoides tridactylus) valtakunnallisesti silmälläpidettävä NT, metso (Tetrao urogallus) NT, kanahaukka (Accipiter gentilis) ja pyy (Bonasia bonasia). Pohjantikan kuorimia kuusia ja metson hakomispuita on runsaasti.

Alustavissa inventoinneissa alueelta on löydetty kolme vanhan metsän indikaattorikääväkästä: ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus) NT, oravuotikka (Asterodon ferruginosus) ja männynkääpä (Phellinus pini).

Alueella esiintyy myös harvinainen raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria).

Maisema ja virkistysarvoja
Maisema-arvot korostuvat Haukkavuoren laella, josta aukeaa komea näköala etenkin etelään. Haukkavuoren kautta kulkee myös Haukankierros-polku. Kiviönniemessä puolestaan on nuotio- ja leiripaikka, joka on mm. Päijänteellä veneilevien suuressa suosiossa. Kiviönniemi-Haukkavuori-Sokkovuori palvelisi virkistyskäyttöäkin parhaiten, jos metsänkäsittelytoimet lopetettaisiin alueella kokonaan. Kokonaisuudesta tulisi "pienoiskansallispuisto".


Jyväskylässä 19.10.2001
Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry

Ritva Toivainen         Juhani Paavola
puheenjohtaja            piirisihteeri