Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Metsät / suojeluesitykset / Lempaatsuon suo- ja metsäalueen suojelu

Lempaatsuon suo- ja metsäalueen suojelu

Keurusseudun Luonnonystävät ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry


                    Suojeluesitys 10.12.2002


Metsäliitto
/Metsämannut
Keski-Suomen ympäristökeskus


Esitämme, että Metsäliitto suojelee omistamansa Lempaatsuon alueen Keuruun kaupungin kaakkoisosassa, Asunnan Kamppiperällä. Laajuudeltaan suojeluarvoja omaava alue on noin 250 hehtaaria, koostuen kahdesta lähekkäisestä alueesta. Suojeltavaksi esitettävän alueen rajaus on esitetty karttaliitteessä.

Peruskarttalehti 2234 02 ja 2234 05.

Suojeltavaksi esitetyn alueen suurin kokonaisuus (noin 200 ha) on varsinaisen Lempaatsuon suoaluetta lähimetsineen. Lempaatsuo on laajan alueen ainoa yhä keskeisiltä osiltaan luonnontilainen suoalue. Pääosa suoalueesta on rämettä ja vain pienehköjä nevalaikkuja on havaittavissa. Suolla sijaitsee viisi pientä lampea, joista ainakin kolme on Metsäliiton maalla, nyt esitetyn rajauksen sisällä.
  
Erityisen merkittäviä ja kasvillisuudeltaan kiinnostavia ovat lampia yhdistävien purojen varret. Luonnontilaisen kaltaiset purot kiemurtelevat suojeltavaksi esitetyllä suoalueella yhteensä noin kahden kilometrin matkan ja lisäävät alueen monimuotoisuutta merkittävästi. Suosaarekkeissa kasvaa vanhaa mäntyvaltaista puustoa. Suon reunametsät taas ovat pääosin nuoria männiköitä, mutta esitetyn rajausehdotuksen sisällä olevilla alueilla on myös vanhoja kuusikoita.

Erillinen alue Asuntajärven Kamppilahden (Kalliolahden) rannasta etelään Vuorenalasenvuorelle sisältää Vuorenalanen -nimisen lammen ja siihen rajoittuvan vanhanmetsän alueen. Vanha kuusivaltainen MT-metsä on pääosin jyrkähkössä rinteessä, jossa on myös alueen monimuotoisuutta lisääviä kalliopaljastumia ja kosteita valuvesikohtia.
 
Karuhkon Lempaatsuon eliölajistoa ei ole tarkemmin kartoitettu. Linnuista siellä pesivät kuitenkin mm. melko harvinaiset kurki, valkoviklo, pohjansirkku, pyrstötiainen, riekko ja suosaaressa korppi sekä suon ympärysmetsissä ja/tai Vuorenkorkeanvuorella mm. palokärki, tiltaltti (vaarantunut, VU), metso (silmälläpidettävä, NT), teeri (NT), käki (NT) ja alueen erikoisuutena alueellisesti uhanalainen kuukkeli. Ainakin kerran alueella on pesinyt myös isolepinkäinen (NT).
    Suoeliöstön suojelun lisäksi alueella on siis merkitystä myös metsälajiston suojelulle. Etenkin kuukkelin säännöllinen esiintyminen alueella on merkittävää. Lajin koko Etelä-Suomen populaatio on kuolemaisillaan sukupuuttoon ja sen esiintyminen yhä Lempaatsuon seudulla kertoo alueen metsien merkityksestä myös muulle harvinaistuvalle metsälajistolle.


LISÄTIETOJA:
- Risto Sulkava puh.( 014) 733 014, risto.sulkava(at)pp.inet.fi

Pertti Sulkava     Maija Salo
Puheenjohtaja     Sihteeri
Keurusseudun Luonnonystävät ry

Ritva Toivainen    Juhani Paavola
Puheenjohtaja      Sihteeri
Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry

Jouni Lamminmäki    Risto Sulkava
Puheenjohtaja        Suojeluvastaava
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry

 
----

Juhani Paavola, keski-suomi(at)sll.fi