Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Metsät / suojeluesitykset / Lempaatsuo 2, suojeluesitys

Lempaatsuo 2, suojeluesitys

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry
Keurusseudun Luonnonystävät ry

Suojeluesitys

uudistettu ja täydennetty 1.10.2007

(aiempi suojeluesitys 10.12.2002)

  

Itä-Suomen ympäristölupavirasto (Diaarinumero ISY-2007-Y-37)
VAPO Oy
Metsäliitto, Metsämannut
Keski-Suomen ympäristökeskus
Keuruun kaupunki, ympäristötoimi

  

Lempaatsuon suo- ja metsäalueen suojelu

 

Vuonna 2002 tehdyn ja näkyviä vaikutuksia vaille toistaiseksi jääneen suojeluesityksen jälkeen Lempaatsuon suoalue on paljastunut huomattavasti arvioituakin arvokkaammaksi. Uhanalaisen luontotyypin, lettorämeen, pinta-ala on selkeästi suurempi kuin esimerkiksi VAPO oy:n tekemissä turvetuotantoa ennakoivissa kartoituksissa on annettu ymmärtää. Uhanalaisia ja harvinaisia lettolajeja on löytynyt huomattavasti aiempia tietoja enemmän (liite 3) ja arvioitua laajemmalta alueelta suon eri osista. Lempaatsuon lajisto on osoittautunut kesällä 2007 tehdyissä kartoituksissa valtakunnallisesti merkittäväksi. Jos suoalueen laaja lettoisuus ja erityisen arvokas lajisto olisi tunnettu jo soidensuojeluohjelmaa tehtäessä 1980-luvulla, suo olisi asiantuntija-arvion mukaan nykyään soidensuojelualueena ja liitettynä Suomen Natura-alueverkostoon (liite 2).

Esitämme, että VAPO Oy luopuu turvetuotantohakemuksestaan ja Metsäliitto/Metsämannut suojelee omistamansa Lempaatsuon alueen Keuruun kaupungin kaakkoisosassa, Asunnan Kamppiperällä. Alueen lajistosta saadut lisätiedot osoittavat Lempaatsuon kiistatta olevan juuri sellainen erittäin merkittäviä luontoarvoja sisältävä alue, jollaisia VAPO Oy:n omien ohjeiden ja vakuuttelujen mukaan ei oteta turvetuotantokäyttöön. Ympäristölupamenettelyä varten tehdyt lajistoselvitykset ovat osoittautuneet kasvillisuuden osalta puutteellisiksi ja alueen selkärangattomia ei ole selvitetty lainkaan. Myös valtakunnalliset alueidenkäytön ohjeet pyrkivät ohjamaan turvetuotannon pois juuri tämän kaltaisilta soilta. Turvetuotanto Lempaatsuon kaltaisella arvosuolla olisi myös vastoin Suomen solmimia kansainvälisiä sopimuksia. Turvetuotanto Lempaatsuolla vastoin VAPOn omia ja muiden ohjeita osoittaisi yhtiöltä täydellistä välinpitämättömyyttä luontoarvoista. Tällaisen ei tule olla mahdollista 2000 -luvulla. Asia on syytä huomioida myös Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa ko. lupaharkintaa tehtäessä.  

Suojeluarvoja omaava alue on laajuudeltaan noin 250 hehtaaria, koostuen kahdesta lähekkäisestä alueesta. Suojeltavaksi esitettävän alueen rajaus on esitetty karttaliitteessä (liite 1). 

Vuoden 2002 suojeluesityksen jälkeen alueen muusta kuin kasvilajistosta on kertynyt suhteellisen vähän tietoa. Alueen linnustoon kuuluu edelleen muun muassa kuukkeli, ja sääksikin on tiettävästi jälleen rakentanut pesäänsä suolla. Alueen erämaisuutta korostaa kaikkien neljän suurpetolajin havaitseminen suoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä 2000-luvulla; näistä ainakin kahdella on myös ollut poikue. Alueelle on kehittymässä myös matkailullista merkitystä. Myös lähiseudun ihmiset vastustavat Lempaatsuon turvetuotantoa.

 

Pyydämme saada tietoomme miten tämä aloitteemme etenee VAPOn ja Metsäliiton tahoilla.

 

Lisätietoja: Risto Sulkava, 040 545 6472, risto.sulkava(at)pp.inet.fi

 

                       Risto Sulkava

                       puheenjohtaja

                       Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry

 

 

                       Jouni Lamminmäki

                       puheenjohtaja

                       Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry

 

                      

                       Pekka Kyllönen

                       puheenjohtaja

                       Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry

 

 

                       Pertti Sulkava

                       puheenjohtaja

                       Keurusseudun Luonnonystävät ry

 

 Liitteet:  

(1. Kartta suojeluesitysalueesta)

2. Lausunto/Veli Saari, kasvitieteen lehtori, Jyväskylän yliopisto

3. Kesän 2007 kasvikartoituksen lajilista