Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Metsät / Muut metsäasiat / Lausunto taajama-alueiden lähiympäristöjen metsänhakkuista/ Jyväskylä

Lausunto taajama-alueiden lähiympäristöjen metsänhakkuista/ Jyväskylä

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry
 20.2.3002

Jyväskylän kaupungin ympäristölautakunta
Jyväskylän kaupungin metsätoimi
Jyväskylän kaupungin ympäristövirasto
Keski-Suomen ympäristökeskus
Keski-Suomen metsäkeskus

Lausunto taajama-alueiden lähiympäristöjen metsänhakkuista erityisesti Jyväskylän kaupungin Halssila - Aittovuori - Kangasvuori -alueilla

Jyväskylän kaupunki on tekemässä erilaisia hakkuita omistamillaan alueilla. Esille on noussut erityisesti kyseessä olevan laajahkon metsäalueen hakkuut ja kaavoitukseen liittyvät asiat. Huolta virkistysalueistaan ja mm. alueella elävistä liito-oravista ja linnustosta ovat tuoneet ilmi mm. alueen asukasyhdistys (Huhtasuon asukasyhdistys) ja yksityiset paikalliset asukkaat. Luonnonsuojelupiiri haluaa tuoda lähinnä yleisellä tasolla esiin kantansa kaupungin metsien käsittelystä.

Metsien käsittelyn tulisi mielestämme kaupungin lähialueilla ja ainakin asemakaava-alueilla olla erilaista kuin muualla metsissä. Asemakaava-alueiden metsät ovat aina samalla puistoja. Puistometsien hoidossa täytyy korostetusti ottaa huomioon myös muut arvot kuin puuntuotanto. Esimerkiksi aukkohakkuut maanmuokkauksineen eivät sovi kaava-alueille lainkaan  ja huonosti lähialueillekaan. Avohakkuut rumentavat näkymiä ja mm. lisäävät haittavaikutuksia. Samalla ne pilaavat alueiden virkistyskäytön mahdollisuudet pitkäksi ajaksi. Metsiä tarvitaan myös koulujen ja päiväkotien opetuksen tarpeisiin sekä vanhusten asuntoalueiden läheisyydessä lähiretkeilyyn. Sama koskee paitsi Jyväskylän kaupungin lähimetsiä, myös kaikkia muita asemakaava/taajama-alueita.

Metsänkäsittelyhankkeissa korostetaan nykyään niiden tekemistä Metsäkeskus Tapion ohjeiden mukaisesti. Ilmeisesti Tapiolla ei kuitenkaan ole metsänkäsittelyohjeita erikseen taajama-alueita varten? Nykyiset, tavallisen talousmetsän tehokkaaseen kasvatukseen tarkoitetut "hyvän metsänhoidon ohjeet" eivät avohakkuineen ja maanmuokkauksineen lainkaan sovi asutuksen keskelle.

Mielestämme näissä puistometsissä olisi toteutettava ns. jatkuvan kasvatuksen menetelmää, jolloin alue pysyy koko ajan puustoisena, eli siellä on kaiken aikaa kaiken ikäisiä ja kokoisia puita, ja puulajisto säilyy mahdollisimman monimuotoisena. Tämä ei viimeaikaisten tutkimustulosten mukaan edes vähennä alueelta saatavaa taloudellista tuottoa, vaan on ainoastaan menettelytapakysymys - siihen vain ei ole Suomessa totuttu. Luonnonsuojelun kannalta on moni-ilmeinen ja jatkuvasti metsäisenä pysyvä metsä  tietysti arvokas. Samoja suuripuisia, vaihtelevia metsiä tarvitsevat myös lähialueiden asukkaat virkistykseensä. Myös liito-orava ja monet muut metsien lajit voivat elää näillä alueilla ilman varsinaisia suojelualueita.

Mielestämme kyseisen alueen metsätaloustoimet tulee suorittaa erityistä varovaisuutta noudattaen, opetuksen- ja virkistyksen tarpeet sekä ihmisten lähimaisema ja luonnon arvot huomioonottaen. Ainakin aukkohakkuista ja maanmuokkauksesta tulee luopua kokonaan. Harvennuksissa tulisi huolehtia, että alueelle jää kaiken kokoista ja lajista puustoa, jolloin alueen hoitotoimet on jatkossakin mahdollista tehdä ilman avohakkuita.


Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry 20.2.2003

Ritva Toivainen     Juhani Paavola
puheenjohtaja       piirisihteeri