Sijainti: Pääsivu / Kannanottoja / SUOJELU- JA TOIMENPIDE-ESITYS 10.12.2002

SUOJELU- JA TOIMENPIDE-ESITYS 10.12.2002

Keski-Suomen Liitto

UPM-Kymmene

Keski-Suomen ympäristökeskus

Keuruun kaupunki

Esitys:

Keuruun Isoneva – Kivisuo – Jouhtineva – Siipikangas suo- ja metsäalueen sekä Mullikkasuon ja Pyökkilänperän metsäalueiden luontoarvojen säilyttäminen

Allekirjoittaneet järjestöt esittävät maakunnallisen työryhmän perustamista selvittämään keinoja esiteltyjen Keuruun kaupungin alueella sijaitsevien luontokohteiden suojeluarvojen säilyttämiseksi. Kaikki esitellyt alueet ovat metsäyhtiö UPM-Kymmenen omistuksessa. Osasta kohteita tulisi näkemyksemme mukaan muodostaa luonnonsuojelualueita, osalla luontoarvot olisi mahdollista säilyttää muilla keinoilla. Alueiden seudullinen ja maakunnallinen merkitys edellyttää myös niiden huomioimista valmisteilla olevassa Keski- Suomen maakuntakaavassa.

Järjestöt toivovat, että UPM-Kymmene pidättäytyisi työryhmän kokoamisen ja toiminnan ajaksi, kaikista luontoarvoja heikentävistä toimista, tässä aloitteessa esitellyillä omistamillaan kohteilla. Erityisesti luontoarvoja tuhoavia uudistushakkuita, kunnostus- ja täydennysojituksia, uusien teiden rakentamista sekä varttuneiden metsien harvennus- ja väljennyshakkuita ei tulisi tänä aikana tehdä.

Aluekokonaisuuden luontoarvojen säilyttämiseksi tulisi koota laajapohjainen työryhmä, jossa suunniteltaisiin miten kunkin osa-alueen luontoarvot voidaan parhaiten turvata sekä luonnon että maanomistajan kannalta oikeudenmukaisella tavalla. Työryhmässä tulisi olla metsäyhtiön lisäksi edustus ainakin Keski-Suomen Liitosta, Keski-Suomen ympäristökeskuksesta, Keuruun kaupungista ja luonnonsuojelujärjestöistä. Työn tulisi olla myös lähialueen asukkaita osallistavaa. Työryhmän vetäjänä voisi toimia joko Keski-Suomen Liitto tai Keski-Suomen ympäristökeskus. Kyseessä olevat alueet ovat Keuruun seudun laajimmat suojelemattomat luontoalueet. Etenkin kartoille merkittyjen rajausalueiden luonnontilaisilla tai luonnontilaisen kaltaisilla soilla on erittäin tärkeä merkitys koko seutukunnan suolajiston säilymiselle. Suoalueiden yhteispinta-ala on noin 1000 hehtaaria. Rajausalueen metsäkohteista etenkin Siipikankaan Natura-alueen lähimetsät, Kapuskapuron varret, Kaakkolammen itäpuoli ja alueen muut korpikohteet, Mullikkasuon lähialueet ja Pyörkkilänperän metsäalue, ovat avainasemassa mm. kuukkelin säilyttämisessä Keurusseudulla. Metsäkohteiden yhteispinta-ala on noin 400 hehtaaria. Ilman näitä vanhanmetsän alueita kuukkeli todennäköisesti häviää lähitulevaisuudessa seudulta kokonaan.

Yhteensä esitellyt noin 1400 hehtaarin luontoalueet muodostavat koko eteläistä Suomea ja mm. Suomenselän ekoyhteysvyöhykettä ajatellen merkittävän ja harvinaisen laajan luontoaluekokonaisuuden. Oikein hyödynnettynä alueella voisi olla matkailullistakin vetovoimaa.

Lisätietoja alueiden luonnosta yms. Risto Sulkava (01) 733 014 etunimi.sukunimi@pp.inet.fi

Pertti Sulkava, puheenjohtaja, Keurusseudun luonnonystävät ry

Maija Salo, sihteeri, Keurusseudun luonnonystävät ry

Ritva Toivainen, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry

Juhani Paavola, sihteeri, Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry

Jouni Lamminmäki, puheenjohtaja, Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry

Risto Sulkava, suojeluvastaava, Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry

Tanja Välikangas, puheenjohtaja, Luonto-Liiton Keski-Suomen piiri ry