Sijainti: Pääsivu / Kannanottoja / Lempaatsuon suojeluesitys 10.12.2002

Lempaatsuon suojeluesitys 10.12.2002

Metsäliitto/ Metsämannut

Keski-Suomen ympäristökeskus

LEMPAATSUON SUO- JA METSÄALUEEN SUOJELU

Esitämme, että Metsäliitto suojelee omistamansa Lempaatsuon alueen Keuruun kaupungin kaakkoisosassa, Asunnan Kamppiperällä. Laajuudeltaan suojeluarvoja omaava alue on noin 250 hehtaaria, koostuen kahdesta lähekkäisestä alueesta. Suojeltavaksi esitettävän alueen rajaus on esitetty karttaliitteessä.

- Peruskarttalehti 2234 02 ja 2234 05.

Suojeltavaksi esitetyn alueen suurin kokonaisuus (noin 200 ha) on varsinaisen Lempaatsuon suoaluetta lähimetsineen. Lempaatsuo on laajan alueen ainoa yhä keskeisiltä osiltaan luonnontilainen suoalue. Pääosa suoalueesta on rämettä ja vain pienehköjä nevalaikkuja on havaittavissa. Suolla sijaitsee viisi pientä lampea, joista ainakin kolme on Metsäliiton maalla, nyt esitetyn rajauksen sisällä.

Erityisen merkittäviä ja kasvillisuudeltaan kiinnostavia ovat lampia yhdistävien purojen varret. Luonnontilaisen kaltaiset purot kiemurtelevat suojeltavaksi esitetyllä suoalueella yhteensä noin kahden kilometrin matkan ja lisäävät alueen monimuotoisuutta merkittävästi. Suosaarekkeissa kasvaa vanhaa mäntyvaltaista puustoa. Suon reunametsät taas ovat pääosin nuoria männiköitä, mutta esitetyn rajausehdotuksen sisällä olevilla alueilla on myös vanhoja kuusikoita.

Erillinen alue Asuntajärven Kamppilahden (Kalliolahden) rannasta etelään Vuorenalasenvuorelle sisältää Vuorenalanen -nimisen lammen ja siihen rajoittuvan vanhanmetsän alueen. Vanha kuusivaltainen MT-metsä on pääosin jyrkähkössä rinteessä, jossa on myös alueen monimuotoisuutta lisääviä kalliopaljastumia ja kosteita valuvesikohtia.

Karuhkon Lempaatsuon eliölajistoa ei ole tarkemmin kartoitettu. Linnuista siellä pesivät kuitenkin mm. melko harvinaiset kurki, valkoviklo, pohjansirkku, pyrstötiainen, riekko ja suosaaressa korppi sekä suon ympärysmetsissä ja/tai Vuorenkorkeanvuorella mm. palokärki, tiltaltti (vaarantunut, VU), metso (silmälläpidettävä, NT), teeri (NT), käki (NT) ja alueen erikoisuutena alueellisesti uhanalainen kuukkeli. Ainakin kerran alueella on pesinyt myös isolepinkäinen (NT).

Suoeliöstön suojelun lisäksi alueella on siis merkitystä myös metsälajiston suojelulle. Etenkin kuukkelin säännöllinen esiintyminen alueella on merkittävää. Lajin koko Etelä-Suomen populaatio on kuolemaisillaan sukupuuttoon ja sen esiintyminen yhä Lempaatsuon seudulla kertoo alueen metsien merkityksestä myös muulle harvinaistuvalle metsälajistolle.

LISÄTIETOJA:
- Risto Sulkava puh.( 014) 733 014 e-mail etunimi.sukunimi@pp.inet.fi

 • Pertti Sulkava, pj
  Keurusseudun Luonnonystävät ry

 • Maija Salo, sihteeri
  Keurusseudun Luonnonystävät ry

 • Ritva Toivainen, pj
  Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry

 • Juhani Paavola, sihteeri
  Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry

 • Jouni Lamminmäki, pj
  Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry

 • Risto Sulkava, suojeluvastaava
  Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry