Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Lausunnot / Vireillepano louhoksista: harkinnanvaraisen YVA:n ratkaisutarve

Vireillepano louhoksista: harkinnanvaraisen YVA:n ratkaisutarve

ylapalkin-logo.png

27.5.2013 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirjaamo
Kalliokatu 4,  87100  Kajaani

Kainuun luonnonsuojelupiiri ry ja Kajaanin Seudun Luonto ry


HARKINNANVARAISEN YVA:N TARVEARVIO:
VIREILLEPANO JOTTA KAINUUN ELY-KESKUS PÄÄTTÄISI, OLISIKO KAJAANIN
KOILLISOSASSA SOVELLETTAVA HARKINNANVARAISTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIA KALLIOLOUHOSHANKKEIDEN YHTEISVAIKUTUSTEN JOHDOSTA.

Viite: samanaikaiset hankkeet Jormuan Pahavaaraan (Heikki Kivioja ym.) ja
Kuluntalahden Pekastinvaaraan (Lemminkäinen Infra). Mahdollisesti Morenia
ja Destia Oy:lla on laajentamistarvetta em. Pekastinvaaralla.


Yhdistykset pyytävät, että Kainuun ELY, ainoana toimivaltaisena
YVA-viranomaisena ratkaisee otsikossa kuvaillun YVA-tarpeen ja perustelee
ratkaisunsa. Lisäksi, MRL:n mukaan kaavoituksen tulisi sovittaa eri
käyttömuotoja. Näin ei ole kuitenkin tapahtunut
Pahavaaran-Pekastinvaaran-Yliahon louhinnan sijoittamisen osalta.
Asutukselle ja vapaa-ajan asutukselle koituvat haitat edellyttävät joko
YVA:a tai kaavaratkaisua ennen yli 10 hehtaarin uutta kalliolouhintaa ja
murskaustoimintaa.

Yhdistykset pyytävät, että ELY-keskus ilmoittaa yhden kuukauden kuluttua kuinka aloitteemme käsittely
etenee.

TARKEMMAT PERUSTELUT:

Yhdistykset ovat sääntöjensä, YVA-lainsäädännön ja YSL:n nojalla
asiasosaisia.

Kajaanin kaupunki ei ole huomannut, että tässä ja vastaavissa asioissa ei
voi:
- toimia ilman vaikutusten kokonaisarviointia
- edetä ilman täydennyskehoituksia (ei ole pyydetty luontoselvityksiä) ja
keräämällä seudun aiempia luontotieto (Joensuun Yliopisto opinnäytetyö,
joka sisältää tiedon mm. korpisorsimon esiintymisestä Pahavaaran
vaikutusalueella. Tekijänä Anne-Mari Tiainen). Täten kasvillisuuden ja
luontotyyppien määrittäminen luontoselvityksellä on lupaharkinnan
edellytys
- edetä ilman tarkempia maastotietoja ja ottamatta huomioon hankkeiden
alustavasti arvioidut kokonaisvaikutukset ovat lähellä YVA-asetuksen
rajoja. Ainakaan Pekastinvaaran osalta kaavoitus ei tue laajempaa
louhintaa ilman erityisiä luontoselvityksiä. Aiempi lupaharkinta on
vanhentunut, koska luontotietoja ym. sijaintiharkintaan liittyviä
perustietoja ei ole päivitetty (ml. Vaikutukset puroihin).
- rajoittaa kuulemista vain rajanaapureihin
- edetä ilman että hakijoiden tietoja suhteutetaan ympäristöministeriön
ohjeisiin louhinnan ja murskaustoiminnan elinympäristövaikutuksista.

Kun ei ole kaavoitusta, eikä koko Kajaania kattavaa luontoselvitystä,
käytössä ei ole sellaista tietolähdettä jonka mukaan louhosten sijainti
voitaisiin ratkaista. Maankäytönsuunnittelun yhtenä tehtävänä on sovittaa
yhteen eri tavoitteet siten, että valittu vaihtoehto edistää
mahdollisimman hyvin tavoitteiden toteutumista.

Lisäksi yhdistykset haluavat informoida, että ELY-keskus voisi olla
ennakolta sovittamassa kalliolouhostoimintaa (vrt. POSKI-projekti)
maakuntakaavalausunnoillaan. Maanomistus ei voi olla ensisijainen peruste
esim. Pahavaaran hankkeelle, vaan kaavoittamattomalla alueella asutus on
otettava huomioon ensisijaisena maankäyttömuotona.

Lemminkäinen Infran vuokraushanke (Särkipuro R:no 30:12) korostaa, että
alueella tulee tehdä kahta hanketta laajempi tarkastelu. Ainakin viisi(!)
yhtiötä (Lemminkäinen Infra, Destia, Morenia sekä jatkossa Kainuun Sora
Kiviojan kanssa) sijoittuu ja sijoittaa louhintaa ja murskausta kolmen
tien rajaamalle alueelle. Ne ovat pohjoisessa Kulunnantie, idässä
Jormuantie ja etelässä Sammakkolammentie. Lisäksi alueella on Tiehallinnon
entinen ottoalue. Edellisten toimijoiden aiempia ja tuleva vaikutus esim.
kalliopohjavedentasoon (ja siten esim. 1 km säteellä porakaivovesien
antoisuuteen tai laatuun; vrt. MAL 3 § ja suuret ottosyvyydet) tai
tulevaan liikenteeseen ei voi mitenkään tulla tarkastelluksi yksittäisten
lupahakemusten avulla.

Ei ole selvää mihin selvitykseen väitteet "alueella ei ole
muinaismuistokohteita" perustuvat.
Lemminkäinen Infran laajeneminen vuokra-alueelle johtaisi pakosta uusien
tieyhteyksien rakentamiseen - näin ollen yhtiön väite "toiminnan
vaikutusten ei katsota yltävän lähimpään asutukseen" ei pidä paikkaansa
edes 10 vuoden tähtäimellä.

Vireillepanossa mainittujen yhtiöiden hakemuskäytäntö on katsottava
YVA-lainsäädännön ja EU:n YVA-säätelyn vastaiseksi, koska tiedossa olevat
hankkeet ja käyttöalueet pilkotaan em. sääntelyn vastaisesti.

Pahavaaran hanke vaikuttaisi olennaisesti Jormuan kylän kaukomaisemaan.
Jormualla on lisäksi vireillä kaksi kaivospiirin jatkoaikaa.

Kaivostoiminnan aloittaminen Tyynelä-Mineraali -alueella vaikuttaisi
välittömästi liikenneturvallisuuteen Kontiomäentiellä. Liikennemääristä
tulisi olla ajantasaiset tiedot lupaharkinnassa.

Kajaanissa 26.5.2013

Kainuun luonnonsuojelupiiri ry:
Johan Heino, pj
Janne Kumpulainen, toiminnanjohtaja

Kajaanin Seudun Luonto ry:
Markku Nykänen, pj
Hannu Putkonen, vpj

Yhteyshenkilönä J. Kumpulainen, Vienankatu 7, 87100 Kajaani, p. 050-4484
710, jku (at) sll.fi